Het Berouw

De geleerden hebben gezegd:

" Berouw tonen voor elke zonde is verplicht. Als het gaat om een zonde die verricht wordt door de dienaar ten opzichte van zijn Heer - en die geen verband houd met de rechten van de mens -, dan is dit berouw onderhevig aan drie voorwaarden:

 • afzien van de zonde,
 • spijt hebben dat je de zonde hebt verricht,
 • de vastberaden intentie hebben om nooit meer deze zonde te verrichten.

Als één van deze drie voorwaarden niet vervuld is, dan zal het berouw niet geldig zijn.

 

Als de zonde een mens schaadt, dan zijn er vier voorwaarden verbonden aan het berouw:

 • de drie voorgaande en een vierde, die inhoudt dat de schade die werd aangericht bij iemand anders, moet hersteld worden.

Als het om een diefstal gaat, moet de bezitting teruggegeven worden aan de eigenaar. Als het gaat om laster tegenover een persoon - of iets gelijkaardigs - dan moet dit hersteld worden of moet er vergeving gevraagd worden aan de persoon. Als het gaat om kwaadsprekerij, dan moet de persoon daarover ingelicht worden.

 

Het is noodzakelijk om berouw te tonen voor elke zonde. Als de dienaar berouw toont voor sommige zonden, dan is zijn berouw geldig voor die zonden, maar hij moet ook berouw tonen voor de rest van de zonden die hij verricht heeft. De argumenten in de Koran, de Sunna en de consensus van de gemeenschap (ijma') zijn erg duidelijk over het verplichte karakter van het berouw."

 

Allah de Allerhoogste zegt:

[O jullie die geloven, keer jullie allen in berouw tot Allah. Hopelijk zullen jullie welslagen].(Koran 24/31)

[Vraag jullie Heer om vergeving en keer jullie berouwvol tot Hem].(Koran 11/3)

[O jullie die geloven, toon Allah oprecht berouw].(Koran 66/8)

 

0013. Volgens Abu Hurayra (ra) heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Bij Allah, meer dan zeventig keer per dag vraag ik om vergeving aan Allah en keer ik me in berouw tot hem.

(Al-Bukhari)

Commentaar:

 • We worden aangespoord om berouw te tonen en om vergeving te vragen. Hoewel de Profeet van de islam vrede zij met hem de beste van alle mensen was en hoewel Allah hem al zijn zonden vergeven had, vroeg hij meer dan zeventig keer om vergeving en toonde hij berouw.
 • De volharding in het berouw en in het vragen om vergeving wist ook de zonden uit die onbewust verricht worden.

0014. Al-Agharr ibn Yasar al-Muzani al-Ansari levert de volgende woorden van de Boodschapper van Allah (vzmh) over:

O mensen! Toon berouw en vraag Allah om vergeving! Ik toon zelf elke dag honderd keer berouw.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Veel geleerden hebben duidelijk gemaakt dat het feit dat het getal honderd in deze hadith vermeld wordt, uitdrukt dat hij (vrede zij met hem) overvloedig veel om vergeving vroeg en dat het niet gaat om een bepaald aantal vragen om vergeving.

0015. Allah verheugt zich meer over het berouw van..

Volgens Abu Hamza ibn Malik al Ansari, de bediende van de Boodschapper (sws), heeft de Profeet (sws) gezegd:

Zeker, Allah verheugt Zich meer over het berouw van Zijn dienaar dan één van jullie die zijn kameel terugvind in de woestijn.

(Al-Bukhari en Muslim)

In een andere versie die overgeleverd werd door Muslim, vinden we terug:

Allah verheugt Zich meer over het berouw van Zijn dienaar dan één van jullie die, als hij door een woestijnachtig gebied trekt, ziet hoe zijn rijdier ontsnapt en zijn voedsel en zijn drank met zich meeneemt. Wanhopend dat hij zijn rijdier nooit meer zal terugvinden, gaat hij in de schaduw van een boom liggen. Terwijl hij daar zo ligt, staat zijn rijdier plotseling terug vóór hem. Hij grijpt de teugels vast en roept in al zijn vreugde uit: “Heer! U bent mijn dienaar en ik ben Uw heer”, en zo verspreekt hij zich.

 

Commentaar:

 • Allah is Vergevensgezind en Liefdevol tegenover Zijn dienaren die berouw tonen. Allah zegt :

  Allah houdt van de berouwvollen en Hij houdt van degenen die zich reinigen.
  (Koran 2/222)
   
  We worden aangespoord om berouw te tonen.

 • Allah houdt geen rekening met degene die zondigt per vergissing. De opvoedkunde van de Profeet (sws) laat hem niet aarzelen om gelijkenissen te gebruiken, opdat de mensen die naar hem luisteren hem beter zouden begrijpen.

0016. Allah steekt elke nacht..

Volgens Abu Musa ‘Abdullah ibn Qays al-Ash’ari heeft de Profeet (sws) gezegd:

Allah – verheven zij Hij – steekt elke nacht Zijn Hand uit om het berouw te aanvaarden van degene die overdag zondigt, en Hij steekt overdag Zijn Hand uit om het berouw te aanvaarden van degene die ’s nachts zondigt. Dit is zo tot op de Dag dat de zon in het westen zal opkomen (namelijk de Dag der Opstanding).

(Muslim)

 

Commentaar 

 • De barmhartigheid van Allah is geweldig groot en we worden aangespoord om onmiddellijk berouw te tonen, zowel overdag als ’s nachts.
 • De deur van het berouw staat voortdurend open en ze zal gesloten worden als de zon in het westen zal opkomen, wat een teken is van het einde der tijden.

 

0017. Als iemand berouw toont

Abu Hurayra levert de volgende woorden over van de Profeet (sws):

Als iemand berouw toont voordat de zon in het westen opkomt, zal Allah zijn berouw aanvaarden.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Allah aanvaardt het berouw van Zijn dienaren dankzij Zijn genade, als de voorwaarden van dit berouw vervuld zijn. Eén van de deze voorwaarden houdt in dat de mens berouw toont voordat de zon in het westen opkomt. Volgens de exegese verwijst dit vers:

  Op de Dag dat een deel van de tekenen van jouw Heer komt, zal het geloof van iemand niets baten als hij daarvóór niet geloofde of niets goeds verrichtte toen hij geloofde.
  (Koran 6/158) naar de zon die in het westen zal opkomen.

0018. Abu 'Abd ar-Rahman 'Abdullah ibn 'Umar ibn al-Khattab (ra) levert deze woorden van de Profeet (vzmh) over:

Allah aanvaardt het berouw van Zijn dienaar zolang die niet stervende is.

(At-Tirmidhi)

 

 

Commentaar:

  We worden aangespoord om berouw te tonen voordat we sterven. Allah zegt: (En het berouw wordt niet aanvaard van degene die slechte daden verrichten, totdat één van hen de dood nabij is en zegt: "Voorwaar, nu heb ik berouw.")(Koran 4/18)

0019. Zirr ibn Hubaysh heeft gezegd:

Ik ging naar Safwan ibn 'Assal om hem te ondervragen over het wrijven over de khuff*. Hij vroeg me: "Wat brengt jou hier, o Zirr?" - "Ik ben op zoek naar kennis," antwoordde ik hem. Toen zei hij me: "De engelen laten hun vleugels zakken voor degene die op zoek gaat naar kennis als teken van tevredenheid voor hetgeen hij vraagt." - "Het wrijven over de khuff na de ontlasting en de urine zit me dwars," vervolgde ik. "En aangezien jij behoorde tot de Metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem), ben ik je komen vragen of je iets dergelijks gehoord hebt." Hij zei: "Ja, en als we op reis waren, stond hij ons toe om onze khuff drie dagen lang aan te houden, ongeacht of we onze behoefte gedaan hadden of geslapen hadden, behalve als we in staat van grote onreinheid (janaaba) waren." Ik vervolgde: "Heb je hem iets horen zeggen over de liefde?" Hij zei me: "Ja, terwijl we op reis waren met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), riep een bedoeïen hem met een krachtige stem: "O Muhammad!" De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) antwoordde hem op dezelfde toon: "Hier ben ik!" Ik zei hem toen: "Wee jou! Je bevindt je vóór de Profeet (vrede zij met hem), spreek dus met zachte stem, zoals je werd voorgeschreven." De bedoeïen antwoordde: "Bij Allah! Ik zal niet met zachte stem spreken. De mens houst van bepaalde mensen, maar hij is er nog niet in geslaagd om hun rang te bereiken." De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde hem: "De mens zal op de Dag der Opstanding in het gezelschap zijn van degene van wie hij houdt." Toen hield hij niet op tegen ons te spreken totdat hij een deur vermeldde die zich situeert in het westen en waarvan de breedte - of de tijd die een ruiter nodig heeft om de breedte ervan af te leggen - overeenstemt met veertig of zeventig jaar wandelen.

(At-Tirmidhi)

 

Commentaar:

 • *Khuff: dit zijn een soort laarzen, meestal van soepel leer gemaakt, die tot boven de enkels komen. Deze dienden als schoenen in die tijd.
 • We worden aangespoord om op zoek te gaan naar kennis en om de mensen met kennis te ondervragen
 • Het is toegestaan om over de khuff te wrijven. De toegelaten periode is drie dagen en drie nachten voor de reiziger en één dag en één nacht voor degene die thuis verblijft. Opdat het wrijven geldig zou zijn, is het noodzakelijk dat de khuff rein zijn, dat ze aangetrokken werden in staat van reinheid en dat ze de enkels bedekken. Het wrijven over de khuff vervangt het wassen van de voeten bij de kleine rituele wassing (wudu). Voor de grote rituele wassing is het noodzakelijk om ze uit te doen. We vermelden dat dezelfde regel toegepast wordt op kousen.
 • Eén van de regels van fatsoen die we moeten naleven ten opzichte van geleerden en vrome mensen, is dat we met zachte stem spreken.
 • De Profeet (vrede zij met hem) was een voorbeeld wat zijn goedheid en zijn goed karakter betreft.
 • We moeten ons tot de mensen richten in functie van hun kennis en hun bekwaamheid om te redeneren. Eén van de gunsten van de liefde is dat de mens op de Dag der Opstanding in het gezelschap zal zijn van degenen waarvan hij houdt.
 • De deur van het berouw blijft geopend totdat de zon aan de kant van het westen opkomt.