0038. Allah wist onze daden uit

Ibn Mas’ud levert over:

Ik kwam binnen bij de Profeet (sws) terwijl een hoge koorts hem trof. Ik zei hem: “O Profeet van Allah! Nu ben je getroffen door een hevige koorts!” – “Zeker, ik lijd evenveel als twee mensen!” Antwoordde de Profeet (sws). Ik vroeg hem: “Is dat omdat je een dubbele beloning zal krijgen?” De Profeet antwoordde: “Inderdaad. Er is geen moslim die getroffen wordt door het kwade – of het nu een doorn is die hem prikt of een groter onrecht – zonder dat Allah voor hem zijn slechte daden uitwist en zonder dat zijn zonden wegvallen zoals de blaadjes van een boom vallen.”

(Al Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • De beproevingen in het leven van de gelovige worden beloond. De personen die het meest beproefd worden, zijn de Profeten omdat ze zo geduldig zijn en omdat ze een voorbeeld zijn voor de mensheid.

0039. Als Allah het goede wil voor iemand

Abu Hurayra levert de volgende woorden over van de Boodschapper van Allah (sws):

Als Allah het goede wil voor iemand, dan beproeft hij hem.

(Al Bukhari)

 

Commentaar:

  • De gelovige wordt beproeft en dat is goed voor hem, want dan keert hij zich tot Allah en verricht hij smeekbeden tot Hem. Dit reinigt hem van zijn zonden.

0043. Accepteer beproevingen

Volgens Anas heeft de Profeet (sws) gezegd:

“Als Allah het goede wil voor Zijn dienaar, dan bespoedigt Hij zijn bestraffing in deze wereld; en als Hij het slechte wil voor hem, dan straft Hij hem nog niet voor zijn fouten, zodat hij zijn bestraffing ten volle zal krijgen op de Dag der Opstanding.”
Hij zei ook: “De omvang van de beloning is volgens de omvang van de beproeving. Als Allah van een volk houd, dan beproeft hij het. Als iemand zijn beproeving aanvaardt, dan zal hij de tevredenheid van Allah bekomen; als iemand zich erom ergert, dan zal hij zich de woede van Allah op de hals halen”.

(At-Tirmidhi)

 

Commentaar:

  • De mens wordt beproefd volgens zijn geloof. Zo is geduld ten opzichte van onheil en ziekten een boetedoening voor de zonden. Anderzijds is de beproeving van de toegewijde dienaar een teken van liefde vanwege zijn Schepper.
  • De gelovige moet moedig de beproeving aanvaarden, erin berusten en niet ontevreden zijn.

0047. Als iemand zijn woede inhoudt

Volgens Mu’adh ibn Anas heeft de Profeet (sws) gezegd:

“Als iemand zijn woede inhoudt terwijl hij in staat is om zijn woede te koelen, dan zal Allah hem op de Dag des Oordeels van boven alle schepselen roepen en zal Hij hem toestaan om te kiezen wie hij wil uit de Hoeri’s”.

(Abu Dawud en At-Tirmidhi)

 

Commentaar:

  • We worden aangespoord om onze woede in te houden. De persoonlijkheid van de mens wordt werkelijk zichtbaar op genante momenten, zoals bij woede. De sterke mens is degene die zijn woede inhoudt.

0050. 'Umar, leider der gelovigen

Ibn ´Abbas levert over:

‘Uyayna ibn Hisn ging naar zijn neef al-Hurr ibn Qays, die behoorde tot degene die ‘Umar omringden in zijn bijeenkomst die bestond uit kenners van de Koran, zowel jonge als oude mensen. ‘Uyayna zei tegen zijn neef: “Jij geniet van aanzien in de ogen van de leider der gelovigen (‘Umar), vraag hem dus om mij een audientie te verlenen!” ‘Umar verleende hem deze. Eens hij bij ‘Umar was binnengegaan, zei hij hem: O ibn al-Khattab! Wee jou! Want, bij Allah, je geeft ons niet in overvloed en je oordeelt niet rechtvaardig over onze geschillen! ‘Umar werd woedend en dacht eraan om hem te slaan, maar al-Hurr zei hem: O leider der gelovigen! Allah de Allerhoogste heeft het volgende tegen Zijn Profeet gezegd: “Aanvaard de verontschuldiging en beveel het behoorlijke en wend je af van de onwetenden”. Koran 2/155. Wel, deze man is zonder twijfel onwetend. Toen ‘Umar dit vers hoorde, wilde hij dit bevel van Allah niet overtreden. Hij respecteerde nauwgezet de voorschriften van Allah in de Koran.

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

  • De kenners van de Koran nemen een hoge positie in.
  • De leider kiest voor zijn bijeenkomst eerlijke bekwame raadgevers. De waarde van de raadgever is in functie van zijn kennis en zijn vroomheid en niet van zijn waardigheid of leeftijd.
  • Wie een leider is, moet geduldig en beredeneerd zijn en hij mag niet kwaad worden, want niet elk probleem kan opgelost worden door  kwaad te worden.
  • Een man met gezag mag niet aarzelen om op zijn standpunt terug te keren als de waarheid en zijn vergissing hem duidelijk geworden zijn.