0076. Allah volstaat voor ons

Ibn ‘Abbas levert de volgende woorden over:

“Allah volstaat voor ons en Hij is de Beste Beschermer!” Dat zijn de woorden die uitgesproken werden door Ibrahim toen hij in het vuur geworpen werd. Ze werden ook uitgesproken door Mohammed (sws) toen hen (tegen de ene en tegen de andere, elk in zijn tijd) gezegd werd: “De mensen hebben zich tegen jullie verzameld, vrees hen dus!” Dat deed hun geloof toenemen en ze zeiden: “Allah volstaat voor ons en Hij is de Beste Berschermer!

(Al-Bukhari)

 Commentaar:

  • Het is verdienstelijk om te vertrouwen op Allah de Allerhoogste en in het bijzonder op moeilijke momenten.
  • We moeten het voorbeeld van de profeten en de vrome mensen volgen door Allah aan te roepen en ons vertrouwen in Hem te stellen.

0080. Op het punt staat om te gaan slapen

Volgens Abu 'Imara al-Bara' ibn 'Azib heeft de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) gezegd:

O jij, als je op het punt staat om te gaan slapen, zeg dan: "Heer! Ik onderwerp mij volledig aan U en naar U richt ik mijn aangezicht. Ik vertrouw alle zaken die mij aanbelangen volledig aan U toe. Ik zoek mijn toevlucht bij U omdat ik hoop heb op Uw beloning en vrees heb op Uw bestraffing. Er is geen toevlucht of ontsnapping aan U dan bij U. Ik geloof in het Boek dat U hebt geopenbaard en in de profeet die U hebt gezonden."
Als je die nacht sterft, dan zal je sterven volgens de fitra en als je 's morgens wakker wordt, dan zal je iets goeds verworven hebben.

(Al-Bukhari)In een andere versie die overgeleverd werd door Al-Bukhari en Muslim, levert al-Bara' over:

"Als je wil gaan slapen, verricht dan je rituele wassing zoals voor het gebed, ga op je rechterzijde liggen en zeg vervolgens... (de voorgaande smeekbede). En laat deze woorden de laatste zijn die je uitspreekt."

 

Commentaar:

* We moeten Allah de Allerhoogste aanroepen in alle omstandigheden en we worden aangespoord om onze rituele wassing te verrichten voordat we gaan slapen.

* Het is aanbevolen om deze smeekbede elke nacht voor het slapengaan uit te spreken.

0081. In de grot

Abu Bakr as-Sidiq die, net zoals zijn vader en zijn moeder, een Metgezel van de profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) was, heeft gezegd:

Toen we (de profeet en ik) in de grot waren, keek ik naar de voeten van de afgoddienaren die zich juist boven ons bevonden en ik zei: "O boodschapper van Allah! Als één van hen onder zijn voeten zou kijken, dan zou hij ons zien!" Toen zei de profeet me: "Wat denk je, o Abu Bakr, van twee metgezellen waarvan de derde Allah is? 

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

* We zijn verplicht om te vertrouwen op Allah nadat we alles in het werk gesteld hebben om ons doel te bereiken.

* Abu Bakr is medelevend ten opzichte van de Profeet, hij heeft liefde voor hem. De Profeet heeft een onvoorwaardelijk vertrouwen in Allah, ondanks het gevaar. Allah schenkt aandacht aan Zijn profeten en aan degenen die Hem nabij zijn.

0082. De moeder der gelovigen, Umm Salama, heeft gezegd:

Als de Profeet (sallaAllahu ‘alayhi wa salam) zijn huis verliet, zei hij: “ In de naam van Allah, ik stel mijn vertrouwen in Allah. Heer! Ik zoek mijn toevlucht bij U om niet (iemand) te doen afdwalen of om zelf af te dwalen, om (de mensen) geen zonde te laten plegen of om zelf een zonde te plegen, om onrechtvaardig te zijn of het slachtoffer te worden van onrecht en om niet onwetend te zijn of het slachtoffer van onwetendheid te worden.”

(Abu Dawud)

 

Commentaar:

  • Het is aanbevolen om deze smeekbede uit te spreken als we de woning verlaten, om zo het voorbeeld te volgen van de Profeet en om ons te herinneren dat we ons moeten verwijderen van het verderf, onrechtvaardigheid en onwetendheid en dat we geen oorzaak van problemen mogen zijn, net zoals we niet zouden willen dat iemand dat voor ons is.

0083. Volgens Anas heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Als iemand bij het verlaten van zijn woning zegt: “In de naam van Allah, ik vertrouw op Allah en er is geen kracht noch macht dan bij Allah” , dan wordt er (door de engelen) tegen hem gezegd: “Je wordt geleid, je wensen worden vervuld en je wordt beschermd.”
De duivel zal zich dan van hem verwijderen.

Abu Dawud heeft eraan toegevoegd:

Satan zegt dan tegen één van zijn handlangers: “Hoe kan je een persoon overwinnen die goed geleid wordt, wiens wensen vervuld worden en die beschermd wordt?”

(Tekst van Abu Dawud, ook overgeleverd door at-Tirmidhi, an-Nasa’i en anderen)

 

Commentaar:

  • Er wordt gewezen op de gunsten van het feit volledig op Allah te vertrouwen. Onze toevlucht zoeken bij Hem in woorden en daden vormt een bescherming tegen alle kwaad. Zo is het aanbevolen om met deze woorden een smeekbede te verrichten als we ons huis verlaten.
  • Uitspraak van de smeekbede: Bismillaah, Tawakaltoe ‘ala laahi, wa laa hawla wa laa quwwata illa billah.

0084. Anas levert over:

Er waren in de tijd van de Profeet (sallaAllahu ‘alayhi wa salam) twee broers. De ene kwam geregeld bij de Profeet, de andere wijdde zich aan zijn beroep. Deze laatste klaagde over zijn broer bij de Profeet, die hem antwoordde: “Wie weet krijg jij je levensvoorzieningen wel dankzij hem!”

(At-Tirmidhi)

 

Commentaar:

Als iemand zich wijdt aan de studie van kennis en het begrip van de godsdienst om deze te beschermen, dan stelt Allah iemand tot zijn beschikking om in zijn levensbehoeften te voorzien. Maar de waarde van het werk wordt evenveel beloond als het zoeken naar kennis. We worden ook aangemoedigd om de mensen met kennis te helpen.