0112. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet gezegd:

Allah heeft geen enkel excuus meer voor de persoon bij wie Hij de dood heeft uitgesteld tot de leeftijd van zestig jaar.

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

  • Deze hadith toont aan dat na zestig jaar het einde nabij is. Als Allah iemand een lang leven geschonken heeft en als deze persoon zijn godsdienstige verplichtingen niet nagekomen is, dan zal Allah voor hem geen enkel excuus meer vinden, zoals deze hadith aantoont. We mogen de goede daden niet uitstellen, maar we moeten ze verrichten van zodra dit mogelijk is.

0113. Ibn 'Abbas heeft gezegd:

 

'Umar had mij meegebracht naar oude strijders van Badr. Blijkbaar beviel dit één van hen niet, want hij zei: "Waarom is hij bij ons binnengekomen terwijl wij kinderen van zijn leeftijd hebben?" 'Umar antwoordde: "Je kent zijn familie goed." Op een andere dag bracht hij me bij hen, volgens mij enkel om hen mijn waarde te tonen. Hij zei hen: "Wat zeggen jullie over het vers: "Als de hulp van Allah en de overwinning gekomen zijn" (Koran 110/1) ?" Sommige zeiden: "Er werd ons bevolen om Allah te danken en om Hem om vergeving te vragen als Hij ons ter hulp komt en ons de overwinning schenkt." Anderen bleven zwijgen. 'Umar vroeg me toen: "Denk jij hetzelfde, Ibn 'Abbas?" - Nee, antwoordde ik. - Wat is dan jouw mening? Vroeg jij me. Ik zei: "Het gaat om het einde van het leven van de Profeet (vzmh) dat door Allah in de volgende bewoordingen werd aangekondigd: "Als de hulp van Allah en de overwinning zullen komen, dan zal dat het teken zijn dat jouw dood aankondigt, dus prijs de glorie van je Heer door Hem te danken en smeek Hem om vergeving. Want Hij is berouw aanvaardend." 'Umar zei toen: "Ik ken geen andere interpretatie van dit hoofdstuk dan deze die jij net gegeven hebt."

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

  • De mens verheft zichzelf en wordt nobeler dankzij zijn kennis en zijn goed begrip. De waarde van de mens schuilt in zijn kennis en zijn daden en niet in zijn afkomst of zijn leeftijd.
  • Er wordt gewezen op de gunst van Ibn 'Abbas en op zijn kennis van de Koran. Hij kreeg de bijnaam turjuman al-Qur'an (de vertaler van de Koran).

 

0114. 'A'isha levert over:

 

Nadat de soera “Als de hulp van Allah en de overwinning gekomen zijn” (Koran 110/1) geopenbaard werd, verrichtte de Profeet (vzmh) geen enkel gebed zonder deze woorden uit te spreken: “Geprezen zij U en alle lof zij U, Heer! Vergeef mij, Heer!

(Al-Bukhari en Muslim)

Volgens een andere versie die vermeld wordt in de twee authentieke verzamelingen Al-Bukhari en Muslim, levert ‘A’isha het volgende over:

De Profeet (vzmh) verrichtte vaak de volgende smeekbede als hij tijdens het gebed boog en knielde: “Geprezen zij U, Heer! Alle lof zij U, Heer! Vergeef mij!” Zo voerde hij het bevel uit dat vervat zat in het volgende Koranvers: “Prijs dan de Glorie van jouw Heer en vraag Hem om vergeving. Voorwaar, Hij is berouwaanvaardend.”

In een versie van Muslim vinden we terug:

Vóór zijn dood verrichtte de Profeet (vzmh) vaak de volgende smeekbede: “Geprezen zij U, Heer! Alle lof zij U! Ik smeek U om vergeving en ik keer me in berouw tot U.” Toen zei ‘A’isha: “O Boodschapper van Allah! Wat zijn deze nieuwe woorden die je net uitgesproken hebt?” De Profeet antwoordde: “Het is een teken voor mij in mijn gemeenschap en als ik dit teken zie, dan spreek ik deze woorden uit. Dit teken is de soera: “Als de hulp van Allah en de overwinning gekomen zijn.”

In een andere versie van Muslim vinden we terug:

De Profeet (vzmh) herhaalde vaak de volgende woorden: “Geprezen zij U, Heer! Alle lof zij U! Ik smeek U om vergeving en ik keer me in berouw tot U.” ‘A’isha zei hem: “O Boodschapper van Allah! Ik hoor je vaak de volgende woorden uitspreken: “Geprezen zij U, Heer! Alle lof zij U! Ik smeek U om vergeving en ik keer me in berouw tot U.” De Profeet antwoordde: “Mijn Heer heeft mij gezegd dat ik een teken zal zien in mijn gemeenschap. Als ik dit teken zie, zal ik vaak “Geprezen zij U, Heer! Alle lof zij U! Ik smeek U om vergeving en ik keer me in berouw tot U” herhalen. Wel, ik heb dit teken gezien in de soera: “Als de hulp van Allah en de overwinning (Het gaat om de verovering van Mekka) – gekomen zijn, en je de mensen in grote groepen tot de godsdienst van Allah ziet toetreden, prijs dan de glorie van jouw Heer en vraag Hem om vergeving. Voorwaar, Hij is berouwaanvaardend.”

 

Commentaar:

 

  • We worden aangespoord om vaak om vergeving te vragen. We moeten ook de betekenis van de Koranverzen begrijpen. We moeten ze lezen met de ogen van de intelligentie (van het hart en de geest), van de kennis en van de aanbidding.

 

 

0115. Anas heeft gezegd:

Allah - Machtig en Verheven, heeft de openbaringen elkaar erg regelmatig laten opvolgen vóór de dood van de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam), tot op het moment van zijn dood, toen er het vaakst openbaringen waren.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • De openbaring kwam ten einde bij de dood van de Profeet (vzmh).

0116. Jabir levert over:

De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) heeft gezegd: "Iedereen zal terug opgewekt worden in de toestand waarin hij zich op het moment van zijn dood bevond."

(Muslim)

 

Commentaar:

  • We worden aangespoord om goede daden te verrichten opdat deze een goede metgezel zouden zijn op de Dag der Opstanding en we moeten ons vastklampen aan de Soenna van de Profeet  (vzmh) in alle omstandigheden.
  • We moeten voortdurend goede daden verrichten, want de dood kan op elk moment plaatsvinden.