0117. Aby Dharr Jundab ibn Junada heeft gezegd:

Ik vroeg aan de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam): "O Boodschapper van Allah! Wat is de beste daad?" - Hij antwoordde me: "Het geloof in Allah en de strijd voor de zaak van Allah." - Ik vroeg hem: "Welke is de beste slaaf om vrij te laten?" Hij antwoordde me: "De meest waardevolle en de duurste slaaf in de ogen van zijn eigenaar." Toen vroeg ik hem: "En als ik niet in staat ben om dergelijke zaken te doen?" Hij antwoordde me: "Help iemand bij zijn werk of werk in naam van iemand die niet in staat is om dit werk te verrichten." Ik vroeg hem opnieuw: "En als ik niet in staat ben om dat allemaal te doen?" Toen antwoordde hij me: "Doe de anderen geen onrecht aan, dat zal een aalmoes zijn die je aan jezelf geeft."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om te strijden en om uit te geven wat ons het dierbaarst is. Dat behoort tot de beste daden.
 • We worden aangespoord om elkaar te helpen en om solidair te zijn. De andere mensen jouw kwaad besparen is ook een goede daad. De islam heeft de vrijlating van slaven steeds aangemoedigd.
 • Het geloof in Allah is de basis van de aanvaarding van onze daden. De goede daden zijn de vrucht van dit geloof.

0118. Nog steeds volgens Abu Dharr heeft de Boodschapper van Allah gezegd:

Elke morgen moeten jullie een aalmoes betalen voor elk van jullie gewrichten. Elke verheerlijking (tasbiha) is een aalmoes, elke lofprijzing (tahmida) is een aalmoes. Telkens als jullie zeggen: "Er is geen God dan Allah" (tahlila), is dat een aalmoes. Telkens als jullie zeggen: "Allah is Groot" (takbira), is dat een aalmoes. Het goede bevelen is een aalmoes, het slechte verbieden is dat ook. Maar het volstaat om in de plaats van dit alles twee rakaat te verrichten in de loop van de ochtend. (duha-gebed)

(Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om meer aalmoezen te geven als dankbaarheid voor de gunsten waarmee Allah ons begunstigt.
 • Als de mens niet in staat is om een aalmoes te geven, moet hij zijn Heer bedanken door Hem voortdurend te gedenken met de woorden die de Profeet (vzmh) ons onderwees.
 • Er wordt gewezen op de verdiensten van het gedenken van Allah en van het verrichten van twee rakaat tijdens de ochtend
 • Lees hier meer over wanneer en hoe: http://trotsopislam.nl/index.php/bibliotheek/1164-een-vergeten-soennah-het-doha-gebed

0119. Nog steeds volgens Abu Dharr heeft de Boodschapper van Allah gezegd:

De daden van mijn gemeenschap werden aan mij voorgesteld, zowel de goede als de slechte daden. Onder de goede daden vond ik het feit iets schadelijks van de weg te nemen en onder de slechte daden zag ik het feit te spugen in de moskee en het spuug niet met aarde te bedekken.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Elke goede daad, hoe klein deze ook is, heeft haar verdienste bij Allah. Deze hadith wijst op het feit dat we nuttig moeten zijn voor de mensen door middel van allerlei soorten daden, en niet door daden te verrichten die voor problemen kunnen zorgen of anderen kunnen hinderen.
 • We moeten getuigen van goede manieren en we zijn verplicht om de moskee te respecteren en de regels na te leven.

0120. Nog steeds volgens hem vroeg een groep mensen:

O Boodschapper van Allah! De rijke mensen krijgen meer beloning. Ze bidden namelijk zoals wij bidden, ze vasten zoals wij vasten en zij geven aalmoezen van het overschot van hun rijkdom. - De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) antwoordde hen: "Heeft Allah jullie dan niets geschonken om aalmoezen te geven? Elke tasbiha is immers een aalmoes, elke takbira is een aalmoes, elke tahmida is een aalmoes en elke tahlila is een aalmoes. Het goede bevelen is een aalmoes, het slechte verbieden is een aalmoes en de seksuele daad verrichten is ook een aalmoes." - "O Boodschapper van Allah! Vroegen ze, worden we beloond als we ons vleselijk verlangen bevredigen?" Wat denken jullie, antwoordde de Profeet, als jullie dit op een onwettige manier verrichten, begaan jullie dan geen zonde? Wel, als jullie het op een wettige wijze verrichten, dan verdien je daar een beloning mee.

(Muslim)

 

Commentaar: 

 • De metgezellen wedijverden met elkaar in hun goede daden. Ze waren eraan gehecht om de beste beloning te krijgen bij hun Heer en het deed hen verdriet als ze niet de beste daden konden verrichten.
 • De aanbidding in de islam is opmerkelijk: Ze bevat immers zelfs de gebruikelijke daden van de mens als hij een goede intentie heeft. Zo wordt de gelovige beloond als hij een slechte daad niet verricht omdat hij daarmee de Heer wil tevredenstellen.
 • Tasbiha is het feit "SubhanAllah" (Geprezen zij Allah) te zeggen, Takbira is het feit "Allahu Akbar" (Allah is de Grootste) te zeggen, Tahmida is het feit "Alhamdoulillah" (Alle Lof zij Allah) te zeggen en Tahlila is het feit "Laa ilaaha illa Allah" (Er is geen God behalve Allah) te zeggen.

0121. Abu Dharr heeft gezegd:

De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) heeft gezegd: "Onderschat geen enkele goede daad, al was het maar het feit je broeder met een glimlachend gezicht te verwelkomen."

(Muslim)

 

Commentaar:

 • We mogen geen enkele daad onderschatten, zolang het een goede daad is. Het is aanbevolen vriendelijk te zijn tegenover anderen en om vreugde te brengen in het hart van de anderen.

0122. Abu Hurayra levert over dat de Boodschapper van Allah gezegd heeft:

 

De mens moet voor elk van zijn gewrichten een aalmoes betalen, elke dag dat de zon opkomt. Rechtvaardig oordelen tussen twee mensen is een aalmoes. Een man helpen om zijn rijdier te bestijgen of om zijn bagage vast te maken, is een aalmoes. Goede woorden spreken is een aalmoes en elke stap die gezet wordt naar een gebedsplaats is een aalmoes. Iets schadelijks van de weg nemen is ten slotte ook een aalmoes.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

In een andere versie van Muslim heeft 'A'isha gezegd:

De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: "Elke mens werd geschapen met driehonderdzestig gewrichten. Wie zegt: Allah is de Grootste, alle lof zij Allah, er is geen God behalve Allah en geprezen zij Allah, of wie een steen een doorn of een bot van de weg neemt, of wie het goede beveelt en het slechte verbiedt en zo zijn aantal goede daden op driehonderdzestig brengt, zal op die dag verwijderd worden van de Hel.

 

Commentaar:

 • We moeten rechtvaardig oordelen tussen de mensen,de andere helpen, een goed karakter hebben en het gebed in de moskee verrichten (de mannen).
 • Deze daden vormen een aalmoes voor de persoon die niet de middelen heeft om liefdadigheidswerken te verrichten. We moeten meer goede daden verrichten om Allah te bedanken voor Zijn gunsten.

 

0123. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet gezegd:

Als iemand bij het begin of het einde van de dag naar de moskee gaat, dan zal Allah voor hem een maaltijd in het Paradijs klaarmaken voor elke keer dat hij erheen ging.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verdienstelijk om naar de moskee te gaan en het gezamenlijke gebed te verrichten.

0124. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet gezegd:

O moslimvrouwen! Minacht geen enkel geschenk dat jullie aan je buurvrouw geven, zelfs niet de hoef van een schaap.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aangemoedigd om geschenken te geven, hoe klein deze ook zijn. Het geschenk dat we geven - hoe klein dit in onze ogen ook lijkt - wordt rijkelijk beloond door Allah. We moeten ook de relatie met onze buren beschermen.

0125. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Het geloof bevat iets meer dan zestig of zeventig takken. De hoogste bestaat erin te zeggen: "Er is geen God behalve Allah" en de laagste is het feit iets van de weg te nemen dat schadelijk kan zijn. Schaamte maakt ook een deel uit van het geloof.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het geloof heeft vertakkingen in functie van het belang van de daad. Het geloof en de daad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 • Er wordt gewezen op de verdiensten van de schaamte, dit is een bescherming tegen het feit zonden te verrichten en het is een aansporing om gehoorzaam te zijn aan Allah.

0126. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Hoewel een man zijn weg vervolgde, voelde hij een hevige dorst. Hij vond een put, waarin hij afdaalde en hij dronk ervan. Toen hij terug uit de put kwam, verscheen er een hijgende hond die aan de vochtige grond likte omdat hij zo dorstig was. De man zei bij zichzelf: "Die hond lijdt even veel onder zijn dorst als ikzelf." Hij daalde opnieuw af in de put, vulde zijn schoen met water, kwam terug naar boven terwijl hij de schoen tussen zijn tanden vasthield en hij gaf de hond te drinken. Allah prees deze daad door hem zijn zonden te vergeven. - De metgezellen vroegen: "O Boodschapper van Allah! Worden wij beloond voor de goede daden die we verrichten tegenover dieren?" Hij (vzmh) antwoordde: "Jullie zullen beloond worden voor het goede dat jullie verrichten voor elk levend wezen."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Volgens een versie van Al-Bukhari vinden we terug:

Allah prees zijn daad, vergaf hem zijn zonden en liet hem het Paradijs binnengaan.

 

In een gemeenschappelijke versie van Al-Bukhari en Muslim staat:

Terwijl een hond die stierf van de dorst rond een put draaide, werd hij opgemerkt door een prostituee van de Kinderen van Israël. Ze trok haar schoen uit en gebruikte deze om er de hond te drinken mee te geven. Dit zorgde ervoor dat haar zonden haar werden vergeven.

 

Commentaar: 

 • We moeten goed zijn voor elk levend wezen, want Allah beloond rijkelijk elke persoon die zachtmoedig is tegenover de dieren.
 • De Meest Genadevolle vergeeft ons als we goede daden verrichten, hoe klein deze ook mogen lijken.

0127. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Ik heb gezien hoe een man zich verheugde in het Paradijs omdat hij een tak van een boom, die midden op de straat lag en de moslims hinderde, had weggehaald.

(Muslim)

 

Volgens een andere versie:

Terwijl een man voorbij een tak van een boom midden op de weg kwam, zei hij: "Bij Allah! Ik zal deze tak die de moslims hindert, van de weg nemen." Dit gebaar zorgde ervoor dat hij het Paradijs binnenging.

 

In een gemeenschappelijke versie van beiden:

Terwijl een man zijn weg vervolgde, vond hij midden op straat een doornige tak die hij verplaatste. Allah prees zijn daad en vergaf hem zijn zonden.

 

Commentaar:

 • Het is verdienstelijk om alles wat de voorbijgangers hindert weg te nemen, en we worden aangespoord om alles te doen wat goed is voor de mensen. Hierbij merken we ook op dat de islam gehecht is aan het onderhoud en de properheid van de openbare weg.

0128. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Als iemand zijn rituele wassing met zorg verricht en vervolgens naar het vrijdaggebed gaat en aandachtig naar de preek luistert, zullen de zonden die hij sinds de vorige vrijdag - en nog drie dagen erbij - verricht heeft, hem vergeven worden. Wie zich met keitjes amuseert, getuigt van verstrooidheid.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om onze rituele wassing te vervolmaken en om het vrijdaggebed in acht te nemen.
 • Het vrijdaggebed is verdienstelijk en het is verplicht voor elke volwassen moslim (man), behalve voor enkele uitzonderingen. Het vrijdaggebed staat toe om de zonden te vergeven die verricht werden gedurende tien dagen. Het gaat hier niet om de grote zonden.
 • We zijn verplicht om stil te zijn en om aandachtig te luisteren tijdens de preek van de imam.

0129. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

 

Als de moslimdienaar - of gelovige dienaar - zijn rituele wassing verricht door te beginnen met het wassen van zijn gezicht, dan zal elke zonde die hij gepleegd heeft met zijn ogen, uitgewist worden door het water dat hij over zijn gezicht wrijft of door de laatste druppel water. Als hij zijn handen wast, zal elke zonde die hij met zijn handen gepleegd heeft, uitgewist worden door het water dat hij over zijn handen wrijft of de laatste druppel water. Als hij zijn voeten wast, zal elke zonde die hij met zijn benen gepleegd heeft, uitgewist worden door het water dat hij over zijn voeten wrijft of door de laatste druppel water, zodat hij op het einde zuiver is van elke zonde.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Er wordt gewezen op de verdiensten van de rituele wassing, wat een manier is om de zonden uit te wissen. De rituele wassing is een lichamelijke en geestelijke zuivering.

 

0130. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

De vijf dagelijkse gebeden en het vrijdaggebed (tot het volgende vrijdaggebed) wissen de zonden uit die tussen deze gebeden verricht werden. Hetzelfde geldt voor de maand Ramadan, die de zonden uitwist die tussen deze maand en de vorige maand Ramadan verricht werden. Dit alles op voorwaarde dat je geen grote zonden verricht.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Het verrichten van deze godsdienstige verplichtingen staat toe om de kleine zonden uit te wissen. We moeten profiteren van de maand Ramadan en tijdens deze gezegende periode meer goede daden verrichten.

0131. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Zal ik jullie wijzen op de daden waarmee Allah de zonden uitwist en de mens in graden verheft? - "Dat willen we graag" antwoordden de metgezellen. Hij (vzmh) zei: "Met zorg de rituele wassing verrichten, ondanks de moeilijkheden, vaak naar de moskee gaan, wachten op het volgende gebed nadat je een gebed verricht hebt... dat is evenveel waard als de wacht betrekken in tijden van oorlog."

(Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om de rituele wassing op een volmaakte manier te verrichten, ondanks de moeilijkheden zoals de koude of het feit dat je lang moet stappen om water te vinden. Er wordt gewezen op het belang van het gebed in de moskee.

0132. Abu Musa al-Ash'ari heeft gezegd:

De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: "Wie de twee gebeden van de koelte (namelijk dat van Fajr en dat van 'Asr) verricht, zal naar het Paradijs gaan."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verdienstelijk om het gebed van Fajr te verrichten, want daarvoor moeten we onze slaap laten. Het gebed van 'Asr wordt verricht op een moment dat de meeste mensen druk bezig zijn.

0133. Volgens Abu Musa al-Ash'ari heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

 

Als een dienaar ziek wordt of op reis is, dan worden alle daden voor hem opgeschreven die hij gewoonlijk verrichtte als hij thuis was of in een goede gezondheid verkeerde.

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

 • De vergevingsgezindheid van Allah is geweldig groot en Zijn medeleven tegenover de zieken is onmetelijk.

0134. Jabir heeft gezegd:

De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) heeft gezegd: "Elke goede daad is een aalmoes."

(Al-Bukhari)

0135. De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) heeft gezegd:

Er is geen moslim die een fruitboom plant zonder dat voor hem een aalmoes opgeschreven wordt voor elke vrucht die opgegeten wordt. Ook het fruit dat van hem gestolen wordt of dat hij verliest, is een aalmoes.

(Muslim)

 

Volgens een andere versie van Muslim:

Er is geen moslim die een fruitboom plant, waarvan de vruchten gegeten worden door een mens, een dier of een vogel, zonder dat dit voor hem een aalmoes is op de Dag der Opstanding.

 

Volgens een andere versie van Muslim:

Er is geen moslim die een fruitboom plant of een zaadje zaait waarvan de vruchten gegeten worden door een mens, een dier of een vogel, zonder dat dit een aalmoes is.

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om de aarde te bewerken zodat deze zou opbrengen voor iedereen en we worden aangespoord tot solidariteit en onderlinge hulp.

0136. Jabir heeft gezegd:

De Banu Salima (een Medinese stam) wilden verhuizen om dichter bij de moskee te wonen. De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) werd hierover ingelicht en zei hen: "Ik verneem dat jullie dichter bij de moskee willen gaan wonen?" Ze zeiden: "Inderdaad, Boodschapper van Allah! Dat zijn we van plan." Toen zei hij (vzmh) hen: "Blijf liever in jullie huizen, o Banu Salima! Jullie stappen naar de moskee worden voor jullie opgeschreven."

(Muslim)

 

En volgens een andere versie:

Elke stap zal jullie een graad verheffen.

 

Commentaar:

 • De beloning is volgens de inspanning die geleverd wordt bij de daad.
 • We worden aangespoord om het gezamenlijke gebed te verrichten, zelfs als de moskee ver is.

0137. Abu al-Mundhir Ubayy ibn Ka'b heeft gezegd:

Er was een man van de Ansar die volgens mij het verst woonde. Hij miste echter geen enkel gebed. Er werd hem toen voorgesteld - of ik stelde hem voor: "Waarom koop je geen ezel die je kan berijden in de duisternis van de nacht en op de uren van intense hitte?" - "Ik zou niet graag hebben dat mijn huis naast de moskee zou liggen, antwoordde hij. - Ik wil dat Allah mijn stappen naar de moskee opschrijft en ook de stappen die ik zet om terug te keren naar huis." Toen zei de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam): "Allah heeft dit alles reeds voor jou opgeschreven."

(Muslim)

 

In een andere versie vinden we terug:

Je hebt voor jezelf wat je verricht hebt voor Allah.

 

Commentaar:

 • De mens wordt beloond volgens zijn intenties.
 • Het gezamenlijke gebed is erg belangrijk, de metgezellen waren er erg aan gehecht.

0138. Abu Muhammad 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'As heeft gezegd:

De Profeet (vzmh) heeft gezegd: "Er zijn veertig deugden. De hoogste bestaat erin het vruchtgebruik van een (melkgevende) geit te schenken. Er is geen persoon die één van deze deugden verricht in de hoop om er zijn beloning voor te krijgen en vertrouwend op wat Allah hem heeft beloofd, zonder dat Allah hem daarvoor in het Paradijs binnenlaat."

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

 • Er wordt gewezen op de gunst van Allah de Allerhoogste die de wegen naar het goede vermenigvuldigt door elke daad te aanvaarden, hoe klein deze ook is, op voorwaarde dat deze daad uitsluitend aan Allah gewijd is.

0139. 'Adi ibn Hatim heeft gezegd:

Ik heb de Boodschapper van Allah (sallaAllahu 'alayhi wa salam) horen zeggen: "Bescherm jezelf tegen het vuur, al was het maar door een halve dadel als aalmoes te geven."

(Al-Bukhari)

 

Een andere versie van Al-Bukhari en Muslim zegt:

Er is niemand onder jullie tegen wie Allah niet zal spreken, er zal tussen jullie en Hem geen enkele bemiddelaar zijn. Elkeen zal dan naar zijn rechterzijde kijken en daar zal hij de daden zien die hij verricht heeft. Hij zal naar zijn linkerzijde kijken en daar zal hij ook enkel de daden zien die hij verricht heeft. Hij zal dan vóór zich kijken en daar zal hij enkel het vuur recht tegenover zich zien. Bescherm dus jezelf tegen het vuur, al was het maar door een halve dadel als aalmoes te geven. Als iemand niet in staat is om dit te doen, laat hem dan goede woorden spreken.

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om aalmoezen te geven volgens wat in onze mogelijkheden ligt, om een goed karakter te hebben en om goede woorden te spreken.
 • We moeten goede daden verrichten en de slechte daden achterwege laten zodat onze Heer tevreden is over ons als we Hem ontmoeten.
 • De mens is verantwoordelijk: Op de Dag des Oordeels zullen enkel de goede daden nuttig zijn.

0140. Volgens Anas heeft de Boodschapper van Allah (vzmh) gezegd:

Allah is tevreden over Zijn dienaar die, als hij gedronken of gegeten heeft, zijn Heer dankt.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om Allah te bedanken voor Zijn gunsten die Hij aan de mensen schenkt. De Heer danken is de weg van de tevredenheid en het succes, want enkel Allah is de lof waardig.
 • Alledaagse handelingen zoals eten en drinken kunnen beloond worden als deze handeling uitsluitend gewijd is aan Allah.

0141. Volgens Abu Musa heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Elke moslim moet aalmoezen geven. Er werd hem gevraagd: "En als hij daar de middelen niet toe heeft?" - Dan moet hij met zijn handen werken. Dat is goed voor zichzelf en zo kan hij aalmoezen geven, antwoordde de Profeet. Er werd hem gevraagd: "En als hij daartoe niet in staat is?" Hij (vzmh) zei: Dan moet hij een behoeftige helpen. - Er werd hem gevraagd: "En als hij daartoe niet in staat is?" Hij (vzmh) antwoordde: Dan moet hij het goede voorschrijven. - Er werd hem gevraagd: "En als hij niet in staat is om dat te doen?" - Dan moet hij zich onthouden van slechte daden, dat zal een aalmoes zijn voor hem, antwoordde de Profeet (vzmh).

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om te werken zodat we kunnen voorzien in onze basisbehoeften, niet hoeven te bedelen en onze naasten kunnen helpen door aalmoezen te geven.
 • Er wordt gewezen op de ruime betekenis van de aalmoes, die een verscheidenheid aan goede daden inhoudt. Zo is het zelfs een aalmoes om geen slechte daden te verrichten.