0142. 'A'isha levert over dat de Profeet bij haar binnenkwam terwijl ze samen met een andere vrouw was. Hij vroeg haar:

Wie is die vrouw? - Ze antwoordde: "Ze komt vertellen over het groot aantal gebeden dat ze verricht." Hij (vzmh) zei: Hou daarmee op en wees tevreden met hetgeen waartoe jullie in staat zijn. Bij Allah! Allah wordt het niet moe om jullie te belonen totdat jullie het moe worden om goede daden te verrichten. - 'A'isha besloot toen: "De godsdienstige praktijken waar de Profeet (vzmh) het meest van hield waren deze die regelmatig verricht werden."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verwerpelijk om te overdrijven in het verrichten van vrome daden, uit schrik dat je dit moe wordt en ermee moet ophouden. De beste daden zijn de daden die verricht worden met de meeste regelmaat, hoe klein deze ook zijn. De regelmaat van de daden houdt ook een standvastigheid in de gehoorzaamheid aan Allah en een onophoudelijke herinnering in. Weinig daden die met regelmaat verricht worden zijn meer waard dan veel daden die op een onregelmatige manier verricht worden.
 • Het is een goede daad om ons lichaam en onze ziel op een moment van de dag te laten rusten, om terug op krachten te komen om onze Heer te aanbidden.

0143. Anas levert over dat drie personen bij de vrouwen van de Profeet kwamen om hen te ondervragen over de daden van aanbidding van de Profeet.

Toen ze hierover ingelicht werden, leek dit hen weinig te zijn. Toen zeiden ze:

Wie zijn wij in vergelijking met de Profeet (vzmh), terwijl Allah hem zijn voorgaande en zijn toekomstige zonden vergeven heeft? Eén van hen zei: "Ik zal altijd de hele nacht bidden." De tweede zei: "Ik zal voortdurend vasten, zonder onderbreking." De derde zei: "Ik zal nooit trouwen." Toen kwam de Boodschapper van Allah bij hen en zei: "Zijn jullie het die dit en dat gezegd hebben? Bij Allah! Ik ben degene die Allah het meest vreest, nochtans vast ik soms en eet ik soms, ik bid 's nachts en ik slaap en ik trouw met de vrouwen. Wie zich afwendt van mijn Soenna, behoort niet tot mijn gemeenschap."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • We moeten gematigd zijn in onze aanbidding. Het is verkeerd om voortdurend te vasten of de hele nacht te bidden, zonder ons lichaam zijn nodige slaap te gunnen en het is ook verkeerd om niet te trouwen.
 • De metgezellen waren ijverig en ze waren eraan gehecht om meer daden van aanbidding te verrichten.
 • We moeten in alle omstandigheden het voorbeeld van de Profeet (vzmh) volgen, zelfs in onze manier van leven en in onze daden.
 • Vernieuwing in de daden van aanbidding is uitdrukkelijk verboden, als het niet gerechtvaardigd wordt door een tekst uit de Koran of door de soenna van de Profeet (vzmh).

0144. Volgens Ibn Mas'ud heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Zij die overdreven ijverig zijn, gaan hun ondergang tegemoet. - En hij herhaalde dit drie keer.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Overdrijven in de aanbidding leidt nergens toe, want overdreven ijver is van korte duur.

0145. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Deze godsdienst is gemak. Wie echter overdreven ijverig is op het vlak van de godsdienst, zal door deze ijver overwonnen worden. Wees dus gematigd, nader de perfectie en verheug jullie. Geniet vooral van de ochtend, de avond en het einde van de nacht om jullie vrome daden te verrichten.

(Al-Bukhari)

 

In een andere versie van Al-Bukhari vermeldt:

Wees gematigd en nader de perfectie. Geniet liefst van de ochtend, de avond en het einde van de nacht om jullie vrome daden te verrichten. Gematigdheid! Gematigdheid! En jullie zullen het bereiken!

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om meer vrome daden te verrichten in de eenzaamheid van de ochtend, de avond en de nacht.
 • Gematigdheid in de aanbidding staat toe om te volharden in de daden en om deze voortdurend te verrichten.

0146. Anas levert over:

Toen de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) op een dag de moskee binnenging, zag hij een koord die tussen twee pilaren hing. Hij vroeg: "Wat heeft die koord te betekenen?" - Die is van Zaynab, antwoordden ze. Als de slaap haar overmant, houdt ze zich eraan vast. - Toen zei de Profeet: "Maak die koord los voor mij! Bid zolang jullie er de kracht toe hebben en als jullie verzwakken, rust dan uit."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • De islam is de godsdienst van het gemak en de ongedwongenheid.
 • Het is toegestaan om vrijwillige gebeden te verrichten in de moskee, zowel voor de mannen als de vrouwen. Het wordt afgeraden om tijdens het gebed ergens op te steunen.
 • We worden aangespoord om gematigd te zijn op het vlak van aanbidding. Het is goed om de momenten van lichamelijke en geestelijke kracht te kiezen om deze daden van aanbidding te verrichten, want dat bevordert de concentratie en de ijver.

0147. Volgens 'A'isha heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Als iemand van jullie indommelt tijdens zijn gebed, dan moet hij gaan rusten totdat zijn vermoeidheid verdwenen is. Zeker, als één van jullie in gebed is en indommelt, dan kan hij onbewust zichzelf gaan beledigen terwijl hij in werkelijkheid vergeving wil vragen aan Allah.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verkeerd om je lichaam te overbelasten met daden van aanbidding tot je niet meer weet wat je zegt.
 • We moeten gematigd zijn in onze aanbidding. Overdrijven is niet lovenswaardig, zelfs niet in de daden van aanbidding, want dit kan zelfs in een zonde veranderen.

0148. Abu 'Abdillah Jabir ibn Samura levert over:

Ik verrichtte het gebed in het gezelschap van de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam), zijn gebeden waren noch te kort, noch te lang en hetzelfde gold voor zijn preken (khutba).

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Het feit dat de Profeet (vzmh) het gebed en de preek kort hield, is een barmhartigheid voor degenen die in zijn gezelschap bidden en het getuigt van medeleven tegenover de zieken en de oude mensen.
 • De Profeet (vzmh) hield zijn uitspraken altijd beknopt, maar dat zette hem er niet toe aan om té kort te zijn. We moeten in alles de gulden middenweg kiezen. Het is verwerpelijk om de preek (khutba) te lang te maken om te voorkomen dat de luisteraars het moe worden en niet meer aandachtig zijn.

0149. Abu Juhayfa Wahb ibn 'Abdillah heeft gezegd:

De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) had Salman en Abu Darda met elkaar verbroederd. Op een dag ging Salman naar Abu Darda en zag hij dat zijn vrouw erbarmelijk gekleed was. Hij zei haar: "Waarom ben je in een dergelijke staat?" Ze antwoordde: "Jouw broeder Abu Darda heeft geen enkel verlangen voor deze wereld." Toen kwam Abu Darda aan, hij maakte een maaltijd klaar en zei hem: "Eet maar, want ik vast." Toen zei Salman: "Ik zal niet eten als jij niet met mij mee-eet." Hij begon dus te eten. Toen de nacht viel, stond Abu Darda op het punt om te bidden, maar Salman zei hem: "Slaap!" Hij viel in slaap en stond daarna weer op om te bidden. Opnieuw zei Salman hem: "Slaap!" - Hij ging weer slapen. Op het einde van de nacht kwam Salman naar hem toe en zei: "Sta nu op." Ze verrichtten samen het gebed en toen zei Salman hem: "Jouw Heer heeft een recht op jou, net zoals jijzelf en je familie een recht hebben op jou. Geef dus aan iedereen waar hij recht op heeft." Abu Darda ging naar de Profeet (vzmh) en vertelde hem alles. De Profeet zei hem: "Salman heeft de waarheid gesproken."

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

 • Broederschap maakt deel uit van de islam, net zoals het bezoeken van een broeder in de islam. De hadith wijst ook op de gunsten van het gebed 's nachts, op de rechten van de vrouw op haar echtgenoot en op de toestemming om de vrijwillige vasten te onderbreken.

0150. Abu Muhammad 'Abdullan ibn Amr ibn al-'As levert over:

De Profeet (vzmh) werd ingelicht over het feit dat ik zei: "Bij Allah! Ik zal overdag vasten en ik zal mijn nachten doorbrengen in gebed zolang ik leef." De Profeet zei: "Ben jij het die dit gezegd heeft?" - Ja, Boodschapper van Allah, jij die me dierbaarder bent dan mijn vader en mijn moeder, ik heb dat wel degelijk gezegd. - Hij (vzmh) zei toen: "Je zal daar nooit in slagen. Vast en eet. Waak een deel van de nacht in aanbidding maar rust ook. Vast drie dagen per maand, want de beloning van een goede daad is tien maal zoveel waard. Zo zal je de beloning krijgen van de persoon die voortdurend gevast heeft." - Ik zei hem: "Ik kan méér doen." - Vast dan één dag en eet de volgende twee dagen, zei de Profeet (vzmh). - "Ik kan méér doen." - Toen zei hij (vzmh) me: "Vast één dag op twee, dat is de vasten van Dawud ('alayhi salam) en dat is de meest correcte vasten."

(Muslim)

 

Commentaar:

 • We moeten gematigd zijn in onze daden van aanbidding om deze niet moe te worden. De islam vereist gematigdheid in de daden voor deze wereld en voor het hiernamaals.
 • We worden ook aangespoord om 's nachts te bidden.

0151. Abu Rib'i Hanzala ibn ar-Rabi al-Usaydi, één van de schrijvers van de Boodschapper (vzmh) heeft gezegd:

Op een dag kwam Abu Bakr mij tegen en hij vroeg me: "Hoe gaat het met je, Hanzala?" - Ik antwoordde: "Hanzala is scheinheilig." Hij zei me: "Geprezen zij Allah! Wat zeg je nu?" Ik zei hem: "Als we in het gezelschap van de Boodschapper van Allah zijn, dan spreekt hij over het Paradijs en de Hel en het is alsof we deze vóór onze ogen zien. Maar van zodra we bij hem buitengaan en bezig zijn met onze vrouwen, onze kinderen en onze zaken, vergeten we veel." - Abu Bakr zei toen: "Bij Allah, wij hebben hetzelfde gevoel." We vertrokken dus, op zoek naar de Boodschapper van Allah en we gingen bij hem binnen. Ik zei hem: "O Boodschapper van Allah. Hanzala is schijnheilig!" De Profeet (vzmh) antwoordde: "Maar wat zeg je nu?" - Ik antwoordde: O Boodschapper van Allah, als we bij jou zijn en als je ons herinnert aan het Paradijs en de Hel, dan is het alsof we deze vóór onze ogen zien. Maar als we naar buiten gaan en terugkeren naar onze vrouwen, onze kinderen en onze zaken, dan vergeten wij veel." Toen zei de Profeet (vzmh): "Bij Degene die mijn ziel in Zijn hand houdt, mochten jullie in de staat blijven waarin jullie verkeren als jullie in mijn gezelschap zijn en mochten jullie voortdurend (Allah) gedenken, dan zouden de engelen jullie begroeten in jullie bed en op jullie weg. Maar Hanzala, er is een moment voor alles, zei hij drie keer.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Er is een moment voor alles: Een moment om Allah te aanbidden en een moment om met je familie, je kinderen en je zaken bezig te zijn. De islam is de godsdienst van de gulden middenweg.

0152. Ibn 'Abbas levert over:

Terwijl de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) zijn preek gaf, was er een man die bleef rechtstaan. Hij vroeg de mensen naar hem en ze antwoordden hem: "Dat is Abu Isra'il die de eed gezworen heeft om in de zon te blijven rechtstaan zonder te gaan zitten en zonder de schaduw op te zoeken. Hij heeft ook een eed gezworen om niet te spreken en om voortdurend te vasten." Toen zei de Profeet (vzmh): "Beveel hem om te praten, om de schaduw op te zoeken, om te gaan zitten en om te blijven vasten tot het einde van de dag."

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

 • Zweren om niet te spreken is geen goede daad in de islam. Allah aanvaardt geen daad die niet overeenstemt met wat Hij heeft opgelegd.