0156. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Stel mij niet te veel vragen zolang ik jullie laat begaan, want de ondergang van jullie voorgangers was enkel te wijten aan hun onophoudelijke vragen en de geschillen die ze hadden met hun profeten. Neem afstand van wat ik jullie verbied en verricht zo goed als jullie kunnen wat ik jullie beveel.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Deze hadith is specifiek voor de metgezellen. Ze mogen niet te veel vragen stellen, want die kunnen leiden tot antwoorden die in sommige gevallen verboden kunnen bevatten. En alles wat niet verboden is, is toegestaan.
 • Het is de plicht van de gelovige om afstand te nemen van alles wat Allah en Zijn Profeet (vzmh) verboden hebben. We moeten achterwege laten wat Allah en Zijn Profeet (vzmh) verboden hebben, maar iedereen moet het goede verrichten in de mate van zijn mogelijkheden.

0157. Abu Najih al-'irbad ibn Sariya levert over:

De Boodschapper van Allah (sallaAllahu 'alayhi wa salam) gaf ons een vermaning waardoor onze harten gingen trillen en onze ogen zich vulden met tranen. We zeiden toen: "O Boodschapper van Allah! Het lijkt wel een afscheidspreek, beveel ons dus iets aan." Hij (vzmh) zei: "Ik beveel jullie de vrees voor Allah aan, evenals de volledige gehoorzaamheid aan degenen onder jullie die over jullie heersen, ook al gaat het om een Abessijnse slaaf. Wie van jullie in leven blijft, zal grote onenigheid zien. Klamp jullie vast aan mijn Sunna en aan die van de rechtgeleide kaliefen. Grijp deze met beide handen vast en wees op je hoede voor vernieuwingen, want elke vernieuwing is een afdwaling."

(Abu Dawud en At-Tirmidhi)

 

Commentaar:

 • De goede vermaning is die waarvan de woorden beknopt zijn maar toch veel nuttige zaken bevatten.
 • We moeten Allah vrezen, wat inhoudt dat we moeten verrichten wat ons bevolen wordt en dat we ons moeten verwijderen van wat ons verboden wordt. Als er onenigheid is, moeten we teruggrijpen naar de Koran en de Sunna, die de belangrijkste bronnen zijn van de islamitische wetgeving.
 • We zijn verplicht om gehoorzaam te zijn aan onze leiders zolang ze de gehoorzaamheid aan Allah bevelen en zonder rekening te houden met hun afkomst of hun sociale klasse.
 • De rechtgeleide kaliefen zijn: Abu Bakr, 'Umar, 'Uthman en Ali.

0158. Volgens Abu Hurayra heeft de Boodschapper van Allah gezegd:

Heel mijn gemeenschap zal het Paradijs binnengaan, behalve degenen die weigeren. - Er werd gevraagd: "En wie zou nu weigeren om daar binnen te gaan, o Boodschapper van Allah?" Hij (vzmh) zei: "Al wie mij gehoorzaamt, zal het Paradijs binnengaan, maar als iemand mij ongehoorzaam is, dan betekent dit dat hij weigert er binnen te gaan."

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

 • De gelovige gaat het Paradijs binnen op voorwaarde dat hij gehoorzaam is aan Allah en aan Zijn Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam). Wie zich daarnaar schikt, houdt van Allah en van de Profeet. De ongehoorzaamheid van deze mensen is een bewijs van een gebrek aan liefde, zelfs al beweren ze iets anders.

0159. Abu Muslim of Abu Salama ibn al-Akwa' levert over:

Een man at met zijn linkerhand in aanwezigheid van de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam), die hem zei: "Eet met je rechterhand." - Ik kan dat niet, antwoordde de man. De Profeet riep toen uit: "Moge je het nooit meer kunnen!" - Enkel zijn hoogmoed had hem ervan weerhouden om gehoorzaam te zijn en hij kon zijn hand nooit meer naar zijn mond brengen.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aanbevolen om met de rechterhand te eten.
 • Niet verrichten wat aanbevolen is, is daarom nog geen zonde, maar de Profeet (vzmh) heeft Allah aangeroepen tegen deze man omdat hoogmoed hem hiervan verhinderde.

0160. Volgens an-Nu'man ibn Bashir heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Vorm rechte rijen, zo niet zal Allah onenigheid zaaien tussen jullie.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Een versie van Muslim levert over:

De Profeet (vzmh) maakte onze rijen recht, alsof hij ons het rechte traject van een pijl liet vormen, totdat hij er zeker van was dat we zijn bedoeling goed begrepen hadden. Op een dag kwam hij naar buiten en kondigde het gebed aan. Hij stond op het punt om aan het gebed te beginnen, toen hij merkte dat een man met zijn borst van de rij afweek. Hij zei toen: "O dienaren van Allah, vorm rechte rijen, anders zal Allah onenigheid zaaien tussen jullie."

 

Commentaar: 

 • De Profeet (vzmh) spoort aan om rechte rijen te vormen tijdens het gebed.

0161. Abu Musa levert over:

Een huis in Medina vatte midden in de nacht vuur terwijl de bewoners aanwezig waren. Toen de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) hierover ingelicht werd, zei hij: "Dit vuur is een vijand voor jullie. Als jullie willen gaan slapen, doof het dan!"

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is aanbevolen om het vuur te doven voor we gaan slapen. De mens moet zijn voorzorgen nemen om zichzelf veilig te stellen.

0162. Volgens Abu Musa heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

De goede leiding en de kennis waarmee Allah mij gezonden heeft zijn vergelijkbaar met regen die op de aarde valt. Een deel van deze aarde is vruchtbaar, ze slorpt het water op en laat gras en struiken in overvloed groeien. Een ander deel is dor, ze houdt het water vast en Allah laat de mensen ervan profiteren. Ze drinken ervan en ze gebruiken het voor irrigatie en voor hun vee. Een ander deel van deze aarde ten slotte is onvruchtbaar, ze houdt het water niet vast en ze laat ook geen enkele plant groeien. Het vruchtbare deel is vergelijkbaar met iemand die de godsdienst goed begrepen heeft en die voordeel heeft gehaald uit wat Allah hem heeft geopenbaard, hij verwerft deze kennis en onderwijst deze aan de anderen. Het dorre deel is vergelijkbaar met iemand die deze kennis verworven heeft en deze onderwijst zonder er echter zelf voordeel uit te halen. De onvruchtbare grond die geen water vasthoudt ten slotte is vergelijkbaar met iemand die de goede leiding waarmee Allah mij gezonden heeft, niet aanvaardt.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • De Profeet vergelijkt de goede leiding en de kennis waarmee hij gestuurd werd met een weldadige regen, want ze hebben de harten tot leven gewekt, net zoals de regen de aarde tot leven wekt. Hij vergelijkt de persoon die er voordeel uithaalt met vruchtbare aarde. De persoon die deze lessen kreeg en onderwijst, maar er zelf geen voordeel uithaalt, is vergelijkbaar met dorre aarde die geen planten voortbrengt, maar het water vasthoudt. De mensen halen er dus voordeel uit, zelfs als hij er niets uithaalt voor zichzelf. Tot slot vergelijkt de Profeet de persoon die de goede leiding - die hij van Allah moet doorgeven - weigert met onvruchtbare aarde die het water niet vasthoudt en die geen enkele plant doet groeien. Hij is de slechtste van de mensen, hij haalt er geen voordeel uit en hij is de anderen helemaal niet van nut.
 • We worden aangespoord tot kennis en tot het verwerven, het onderwijzen en het toepassen van deze kennis.
 • Er wordt gewezen op de gunst van degene die kennis verwerft maar ook onderwijst.

0163. Volgens Jabir heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Ik ben in vergelijking met jullie zoals een man die een vuur aangestoken heeft waarin de sprinkhanen en de vlinders zich werpen, terwijl hij probeert ze daarvan te verhinderen. Het is zo dat ik jullie bij de broeksriem grijp, om jullie te verhinderen jezelf in het vuur te storten, maar jullie ontsnappen aan mijn hand.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) is goed voor zijn gemeenschap, hij laat geen goede zaak zonder ons ertoe aan te moedigen, net zoals hij geen slechte zaak laat zonder ons ervoor te waarschuwen.
 • Deze hadith wijst ons op de onwetendheid van veel mensen die zich enkel willen verzetten tegen de principes van de islam, wat hun ondergang zal betekenen in deze wereld en in het hiernamaals.

0164. Jabir levert over:

De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) beval om onze vingers en de schotel schoon te likken en hij zei: "Jullie weten niet in welk deel van de schotel zich de zegening bevindt."

(Muslim)

 

Volgens een andere versie van Muslim:

Als iemand van jullie een hap eten laat vallen, laat hem dit dan oprapen, het schoonvegen en het opeten; hij mag het niet voor satan laten. En laat hem zijn handen niet schoonvegen vóór hij eerst zijn vingers afgelikt heeft, want hij weet niet in welk deel van de schotel zich de zegening van Allah bevindt.

 

In een andere versie van Muslim staat:

Satan vergezelt jullie in alles wat jullie doen, zelfs tijdens de maaltijd. Als iemand van jullie dus een hap eten laat vallen, laat hem het dan oprapen, schoonvegen en opeten. Hij mag het niet laten voor satan.

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om onze vingers en het bestek waarmee we eten schoon te likken, om de gunsten die Allah ons heeft geschonken te bewaren en om te genieten van de Baraka, namelijk de zegening van Allah.
 • Deze hadith bevestigt het bestaan van duivels die zich ook voeden.

0165. Ibn 'Abbas levert over:

De Profeet (vzmh) stond op en gaf ons een preek. Hij zei: "O mensen! Jullie zullen bij Allah verzameld worden, blootvoets, naakt en onbesneden. (Net zoals Wij de eerste schepping begonnen, zullen Wij haar herhalen. Dat is een belofte die Wij op Ons namen en voorwaar, Wij zullen het doen. - Koran 21/104). Het eerste schepsel dat op de Dag der Opstanding zal gekleed worden, zal Ibrahim zijn. Er zullen mensen van mijn gemeenschap moeten komen die naar de linkerzijde (in de richting van het vuur) zullen geleid worden. Ik zal zeggen: "Heer! Dat zijn mijn metgezellen!" Er zal me geantwoord worden: "Je weet niet wat ze gedaan hebben na jou." Ik zal dan zeggen wat de vrome dienaar ('Isa) gezegd heeft: (En ik was getuige van hen zolang ik onder hen was. En toen U mij tot U opnam, was U de Waker over hen en U bent Getuige van alle zaken. Als U hen straft: voorwaar, zij zijn Uw dienaren. En als U hen vergeeft: voorwaar, dan bent U de Almachtige, de Alwijze - Koran 5/117-118). Er zal me dan gezegd worden: "Ze hebben hun geloof steeds geloochend sinds je hen verlaten hebt."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Er zijn twee soorten zondaars: Zij die hun godsdienst geloochend hebben; dat zijn degenen die eeuwig in het vuur zullen verblijven. En zij die gezondigd hebben terwijl ze moslims waren; zij kunnen gestraft worden, maar ze zullen vervolgens het Paradijs binnengaan.
 • De moslimgemeenschap wordt gewaarschuwd voor het feit in strijd te zijn met de islamitische voorschriften.

0166. Abu Sa'id 'Abdullah ibn Mughaffal heeft gezegd:

De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft verboden om stenen te gooien en hij heeft gezegd: "Het doodt het wild of de vijand niet, maar het kan wel een oog uitsteken of een tand stukmaken."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verboden om stenen te gooien omdat dit anderen kan schaden. de islam hecht veel belang aan de veiligheid en het welzijn van iedereen.

0167. 'Abis ibn Rabi'a heeft gezegd:

Ik heb 'Umar ibn al-Khattab de zwarte steen zien kussen terwijl hij zei: "Ik weet dat je slechts een steen bent die niet nuttig of schadelijk kan zijn en als ik de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) jou niet had zien kussen, dan zou ik het niet gedaan hebben.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verplicht om de traditie van de Profeet (vzmh) te volgen in deze zaken die hij zijn gemeenschap heeft opgelegd, want Allah heeft gezegd: "En wat de Boodschapper van Allah jullie geeft: neem dat en onthoud jullie van wat hij jullie verbiedt." (Koran 59/7)
 • We mogen niet vernieuwen op het vlak van aanbidding. At-Tabarani heeft gezegd: " 'Umar heeft dit gedaan omdat de mensen net uit een periode kwamen waarin standbeelden werden aanbeden. 'Umar vreesde dus dat de onwetenden zouden denken dat het kussen van de zwarte steen een vorm van aanbidding van de stenen zou kunnen zijn, zoals ze dat in het bijzonder dachten over de stenen standbeelden in de pre-islamitische periode."