0181. Volgens Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari heeft de Profeet gezegd:

De godsdienst is goede raad. - We vroegen: "Ten opzichte van wie?" - De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) antwoordde: "Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de gelovigen en het geheel van de moslimgemeenschap."

 

Commentaar:

  • Goede raad ten opzichte van Allah wordt gekenmerkt door een geloof in Hem, een zuiverheid en oprechtheid in zijn aanbidding. Goede raad ten opzichte van Zijn Boek houdt in dat je alles wat erin staat goedkeurt, dat je het regelmatig en toegewijd leest en dat je zijn voorschriften in de praktijk uitvoert. De goede raad ten opzichte van Zijn Boodschapper (vzmh) wordt verwezenlijkt door het geloof in zijn boodschap, gehoorzaamheid aan zijn richtlijnen en gehechtheid aan zijn Sunna. Goede raad ten opzichte van de leiders wordt verwezenlijkt door hen te steunen bij het verspreiden van de waarheid, door hen te gehoorzamen (als ze niet aansporen tot het slechte en onrechtvaardigheid) en door hen goede raad te geven. De goede raad ten opzichte van de gemeenschap tot slot houdt in dat je de moslims leidt naar wat goed is voor hun leven hier op aarde en voor het hiernamaals, door het goede te bevelen en het verwerpelijke te verbieden.
  • Ondanks de beknoptheid van deze hadith, behoort hij tot de basishadiths van de islam.
  • We hebben "Din" vertaald als "godsdienst", hoewel de term Din een ruimere betekenis heeft dan de term godsdienst.

0182. Jarir ibn 'Abdillah heeft gezegd:

Ik ben de verbintenis aangegaan met de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) om het gebed te verrichten, de zakaat te betalen en om goede raad te geven aan elke moslim.

(Al-Bukhari en Muslim)

0183. Volgens Anas heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Jullie zullen niet volledig gelovig zijn zolang jullie niet willen voor jullie broeder wat jullie voor jezelf willen.

(Al-Bukhari en Muslim) 

 

Commentaar:

  • Het ware geloof houdt in dat je wil voor je broeder wat je graag voor jezelf wil. De moslim moet attent zijn voor zijn broeder en het goede willen voor hem.