0252. Haritha ibn Wahb levert over:

Ik heb de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) horen zeggen: "Willen jullie dat ik jullie zeg wie de mensen van het Paradijs zijn? Het zijn de zwakke en geminachte mensen die verhoord zouden worden, als ze een eed zouden zweren en op Allah zouden rekenen om die te verwezenlijken. Zal ik jullie zeggen wie de mensen van de Hel zijn? Het zijn de onbeschofte mensen, die hebzuchtig zijn naar rijkdom en gierig en hoogmoedig zijn."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verboden om onbeschoft en gierig te zijn. Het is aanbevolen om nederig te zijn tegenover de moslims. Allah zegt: "Muhammad is de Boodschapper van Allah en zij die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen maar onderling barmhartig." (Koran 48/29)

0253. Abu al-'Abbas Sahl ibn Sa'ad as-Sa'idi levert over:

 

Een man kwam voorbij de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam). Die vroeg aan een man die naast hem zat: "Wat denk je van die man?" De man antwoordde: "Hij behoort tot de edelen. Bij Allah! Mocht hij een vrouw ten huwelijk vragen, dan zou hij het verdienen dat ze aan hem geschonken wordt en als hij zou bemiddelen, dan zou hij het waard zijn dat er naar hem geluisterd wordt." De Profeet (vzmh) zweeg. Toen kwam er een andere man voorbij en de Profeet herhaalde zijn vraag: "Wat denk je van die man?" Hij antwoordde: "Hij behoort tot de arme moslims. Mocht hij een vrouw ten huwelijk vragen, dan zou het normaal zijn dat zijn aanzoek geweigerd wordt en als hij zou bemiddelen, dan zou hij het wel verdienen dat er geen rekening gehouden wordt met zijn bemiddeling. En als hij zou praten, dan zou niemand naar zijn woorden luisteren." De Profeet (vzmh) antwoordde toen: "Deze man is beter dan de hele aarde die bevolkt wordt door mensen zoals die daar (de eerste man)."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om de armen niet te minachten, want het is mogelijk dat een man met een erbarmelijk voorkomen beter is dan de hele aardig die bevolkt wordt door rijke mensen. We moeten ook scherpzinnig zijn in ons oordeel.
 • De beste mens is de meest vrome persoon.

 

0254. Volgens Abu Sa'id al-Khudri heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Het Paradijs en de Hel maakten ruzie. De Hel zei: "Ik ben de verblijfplaats van de tirannen en de hoogmoedigen." Het Paradijs antwoordde: "Ik,ik ben de verblijfplaats van de zwakken en de behoeftigen onder de mensen." Allah besliste toen tussen hen beiden en zei: "Jij, Paradijs, jij bent Mijn genade. Het is door jou dat Ik genade schenk aan wie Ik wil. En jij, Hel, jij bent Mijn bestraffing. Door jou straf Ik wie Ik wil en het is aan Mij om jullie allebei te vullen."

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Allah heeft de mensen vrij gelaten. Iedereen heeft de keuze om daden te verrichten zoals hij wenst. Allah weet dat sommigen de weg van het kwade zullen kiezen en dat ze de Hel als verblijfplaats zullen hebben en dat anderen de weg van het goede zullen kiezen, de weg die naar het Paradijs leidt.
 • Het goede nieuws wordt aangekondigd aan de behoeftige gelovigen en er wordt een dreiging uitgesproken tegenover de hoogmoedigen en de tirannen.

0255. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Op de Dag des Oordeels zal de vette en dikke man in de ogen van Allah zelfs niet het gewicht van de vleugel van een mug hebben.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Op de Dag des Oordeels zal de waarde van de mens in zijn daden schuilen en niet in zijn uiterlijke verschijning.
 • Dik zijn werd vroeger beschouwd als een teken van rijkdom en weelde. De moslim moet eerder voor zijn innerlijk zorgen dan voor zijn uiterlijke verschijning.

0256. Abu Hurayra levert over:

De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) vroeg hoe het ging met een zwarte vrouw - of een jonge zwarte man - die de taak had om de moskee schoon te vegen en die hij al een tijdje niet meer gezien had. Ze vertelden hem toen dat ze gestorven was. Hij vroeg: "Waarom heb je mij dat niet verteld?" Je zou denken dat er niet veel belang gehecht werd aan haar. De Profeet zei: "Toon mij waar haar graf is." Ze toonden hem haar graf en de Profeet (vzmh) leidde het dodengebed. Vervolgens zei hij: "Deze graven zijn gevuld met duisternissen voor hun bewoners en Allah verlicht hen met mijn gebed dat voor hen verricht werd."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verdienstelijk om de moskee schoon te houden. De Profeet (vzmh) was nederig, hij vroeg hoe het ging met de gewone mensen.
 • We worden aangespoord om deel te nemen aan het dodengebed voor de moslims en om het gebed alsnog te verrichten voor de persoon bij wie dit niet gebeurd is, zelfs na zijn begrafenis.

0257. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vmzh) gezegd:

Het is mogelijk dat een man met verwarde haren en bedekt onder het stof, die door de mensen uit hun deur weggejaagd wordt, smeekbeden verricht tot Allah en Hem iets vraagt en dat Allah zijn vraag zou goedkeuren.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Allah kijkt niet naar de uiterlijke verschijning van Zijn dienaar, maar Hij kijkt eerder naar zijn hart en zijn daden.
 • De mens moet zich eerder bezighouden met zijn daden en zijn hart zuiveren, dan enkel belang te hechten aan zijn uiterlijke verschijning en zijn kleren. De waarde van de mens is in functie van zijn daden en niet in functie van zijn rijkdom of zijn afkomst.

0258. Volgens Usama heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

 

Ik stond voor de poort van het Paradijs en ik heb gezien dat de meesten die er naar binnen gingen armen waren, terwijl de rijken er tegengehouden werden, behalve de mensen van de Hel. Er werd bevolen hen in de Hel te werpen. Ik stond voor de poort van de Hel en ik heb vastgesteld dat de meesten die er naar binnen gingen vrouwen waren.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • De Profeet (vzmh) licht ons in over het onzichtbare, zoals Het Paradijs en de Hel.
 • De mensen van het Paradijs zullen vooral de misdeelden zijn en degenen die goede daden verricht hebben. De armen die het Paradijs zullen binnengaan zijn degenen die, ondanks hun ellende, de bevelen van Allah niet overtreden hebben. De rijken onder de mensen van de Hel zullen degenen zijn die ongehoorzaam waren tegenover hun Heer.
 • De kinderen en de bezittingen zullen van geen enkel nut zijn op de Dag der Opstanding, enkel de goede daden zullen tellen.
 • In deze hadith worden de vrouwen bedoeld die ongehoorzaam zijn aan hun Heer en hun plichten niet vervullen.

 

0259. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

 

Er zijn slechts drie pasgeborenen die in hun wieg gesproken hebben: 'Isa, de zoon van Maryam en de metgezel van Jurayj. Jurayj was een asceet die in een toren leefde. Op een dag kwam zijn moeder bij hem terwijl hij aan het bidden was. Ze zei hem: "Jurayj!" Hij zei toen: "O mijn Heer! Moet ik mijn moeder antwoorden of mijn gebed vervolgen?" Hij deed voort met zijn gebed en zijn moeder ging weg. De volgende dag kwam ze hem opnieuw opzoeken en vond ze hem terwijl hij aan het bidden was. Ze riep hem: "Jurayj!" Hij vroeg: "O Heer! Moet ik mijn moeder antwoorden of mijn gebed vervolgen?" Hij deed voort met zijn gebed en zijn moeder ging weg. De derde dag kwam ze hem opnieuw opzoeken en vond ze hem terwijl hij aan het bidden was. Ze riep hem: "Jurayj!" Hij vroeg: "O Heer! Moet ik mijn moeder antwoorden of mijn gebed vervolgen?" Hij deed voort met zijn gebed en zijn moeder richtte zich als volgt tot Allah: "O Heer! Laat hem niet sterven voordat hij het gezicht van de prostituees gezien heeft!" De Kinderen van Israël waren aan het praten over Jurayj en zijn aanbidding, toen een prostituee, die bekend stond om haar schoonheid, voorstelde: "Als jullie willen, zal ik hem verleiden." Ze bood hem zichzelf aan maar hij schonk haar helemaal geen aandacht. Ze ging een herder opzoeken die in de toren van Jurayj verbleef en ze bood hem zichzelf aan. Hij ging op haar uitnodiging in en ze werd zwanger. Toen ze bevallen was, beweerde ze: "Dit is het kind van Jurayj." Ze kwamen bij hem, lieten hem uit zijn toren naar beneden komen, verwoestten de toren en begonnen hem vervolgens te slaan. Jurayj vroeg: "Wat willen jullie van mij?" Ze antwoordden: "Je hebt overspel gepleegd met deze prostituee die een kind van jou gekregen heeft." Hij vroeg: "Waar is het kind?" Ze brachten hem bij hem. Toen zei Jurayj: "Laat mij eerst een gebed verrichten." Hij verrichtte een gebed en toen hij gedaan had, ging hij naar het pasgeboren kind, tikte het op de buik en vroeg: "Kind, wie is jouw vader?" Het kind antwoordde: "Het is de herder". Ze kwamen toen naar Jurayj toe, kusten hem en wreven met hun handen over zijn lichaam en zeiden: "We zullen je toren opnieuw bouwen, in goud." Jurayj antwoordde: "Nee, liever in aarde, zoals hij oorspronkelijk was." En dat deden ze.

De derde pasgeborene die in de wieg gesproken heeft, dronk aan de borst van zijn moeder toen een ruiter, die wonderlijk mooi gekleed was en op een raspaard reed, langs hen voorbijkwam. De moeder van het kind riep Allah aan: "Heer! Zorg ervoor dat mijn zoon zoals hij wordt!" Het kind liet de borst van zijn moeder los, draaide zich om naar de ruiter en zei toen: "Heer! Zorg ervoor dat ik niet word zoals hij!" Daarna begon hij verder te drinken (en het is alsof ik voor me zie hoe de Profeet zijn wijsvinger in zijn mond stak om het kind na te bootsen). Toen kwamen ze voorbij een jong meisje dat door de mensen geslagen werd en tegen wie ze zeiden: "Je hebt overspel gepleegd en je hebt gestolen." En ze antwoordde: "Allah is voldoende voor mij en Hij is de Beste Beschermer!" De moeder richtte toen de volgende smeekbede tot Allah: "Heer! Zorg ervoor dat mijn zoon niet zoals zij wordt!" Opnieuw liet het kind de borst van zijn moeder los, keek naar het jonge meisje en zei: "Heer! Zorg ervoor dat ik word zoals zij!"

Een discussie ontstond tussen de moeder en haar zoon. De moeder zei: "Een man met een mooie verschijning is voorbijgekomen en ik heb Allah aangeroepen en gezegd: "Heer! Zorg ervoor dat mijn zoon zoals hij wordt!" Maar jij hebt geantwoord: "Heer! Zorg ervoor dat ik niet zoals hij wordt!" Toen kwamen mensen voorbij in het gezelschap van dat jonge meisje, dat ze sloegen en tegen wie ze zeiden: "Je hebt overspel gepleegd en je hebt gestolen!" Ik heb toen aan Allah gevraagd: "Heer! Zorg ervoor dat mijn zoon niet zoals zij wordt!" Maar jij hebt geantwoord: "Heer! zorg ervoor dat ik zoals zij word!" Het kind legde toen uit: "Die man was een tiran en ik heb aan Allah gevraagd om niet zoals hij te worden. En het jonge meisje werd ten onrechte beschuldigd van overspel en diefstal, dus heb ik aan Allah gevraagd om zoals zij te worden."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Je moeder antwoorden als ze je roept is beter dan een vrijwillig gebed langer te maken, want haar antwoorden is een plicht. Er wordt ook gezegd dat zijn moeder Allah aangeroepen heeft tegen hem, omdat hij gemakkelijk zijn gebed kon inkorten om haar te antwoorden. De deugden van de gehoorzaamheid aan de ouders worden ook onderlijnd.
 • Er wordt bevestigd dat de vrome mannen en vrouwen wonderen verrichtten en dat de profeten mirakels verrichtten. De gelovige wordt in zijn dagelijkse leven op verschillende manieren beproefd, hij moet dus geduldig zijn en steeds rechtvaardig blijven.