0260. Sa'd ibn Abi Waqqas levert over:

We waren met zes in het gezelschap van de Profeet (vzmh) toen de polytheïsten hem vroegen: "Jaag hen weg, opdat ze het niet in hun hoofd halen om naar ons te komen." Ik was daar met Ibn Mas'ud, een man van de stam van Hudhayl, Bilal en twee anderen die ik niet zal noemen. Toen kwam in de geest van de Boodschapper van Allah (vzmh) wat Allah hem wou ingeven. Hij begon na te denken en toen openbaarde Allah hem: "En wees zelf geduldig met degenen die hun Heer in de ochtend en de avond aanroepen. Zij wensen Zijn Aangezicht."

(Muslim)

 

Commentaar:

 • De armen en de zwakken waren de eerste aanhangers van de islam. De islam is de godsdienst van de hele mensheid. Er bestaat dus geen voorkeur omwille van geld of aanzien, maar wel volgens vroomheid en goede daden.
 • We moeten een diep respect tonen voor de vrome mensen en vermijden om hen te schaden of kwaad te maken, want dat houdt in dat je Allah probeert te schaden en Zijn woede opwekt. We moeten de mensen respecteren en eerbiedigen omwille van hun godsdienstigheid en hun geloof en niet omwille van hun bezittingen of hun aanzien.

0261. Abu Hubayra `A'idh ibn `Amr al-Muzani - één van degenen die het verbond van Ridwan met de Profeet gesloten hadden, levert over:

Abu Sufyan kwam aan het hoofd van een kleine groep, vóór Salman, Suhayb en Bilal. Deze laatsten zeiden hem: "De sabels van Allah hebben nog niet alles van de vijanden van Allah genomen wat hen verschuldigd is." Abu Bakr antwoordde: "Hoe kunnen jullie zoiets zeggen tegen de patriarch en de heer van de stam van de Quraysh (namelijk Abu Sufyan)?" Toen ging hij naar de Profeet (vzmh) en lichtte hij hem hierover in. De Profeet zei hem: "O Abu Bakr! Het kan zijn dat je hen kwaad gemaakt hebt en als dat het geval is, dan heb jij je Heer kwaad gemaakt!"Abu Bakr keerde terug bij de drie mannen en vroeg hen: "Mijn broeders, heb ik jullie kwaad gemaakt?" - Nee, antwoordden ze, en moge Allah je vergeven!

(Muslim)

 

Commentaar:

 • We zijn verplicht om van de gelovigen te houden en om goed te zijn voor hen. Broederschap in de islam betekent dat je de woorden van de broeders op de beste manier moet interpreteren. Er wordt gewezen op de gunst van de vermelde metgezellen: Salman, Suhayb en Bilal.
 • Het verbond van Ridwan wordt ook het verbond van Hudaybiyya genoemd.

0262. Volgens Sahl ibn Sa'd heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

In het Paradijs zullen de voogd van een wees en ikzelf zó zijn - En hij toonde zijn wijsvinger en zijn middelvinger, met een ruimte tussen beide.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om te zorgen voor de wees en om zijn bezittingen te beschermen.
 • Ibn Battal heeft gezegd: "Het is de plicht van de persoon die deze hadith hoort om deze toe te passen, om zo de metgezel van de Profeet (vzmh) in het Paradijs te zijn, want er is geen betere graad in het hiernamaals dan die."

0263. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

"Wie de verantwoordelijkheid neemt over een wees - ongeacht of het om een familielid gaat of niet - zal in het Paradijs met mij zijn zoals deze twee vingers." De overleveraar van deze hadith, Malik ibn Anas, toonde toen zijn twee vingers, zijn wijsvinger en zijn middelvinger.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Solidariteit betreft niet alleen de leden van een zelfde familie, maar het omvat al de mensen die behoeftig zijn en in moeilijkheden verkeren.

0264. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

De arme is niet de persoon die heen en weer loopt om een dadel of twee ofwel een hap voedsel of twee te verzamelen. De ware arme is degene die niets vraagt.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

In een andere versie die we in de twee authentieke verzamelingen terugvinden, staat er:

De arme is niet degene die rondzwerft om hier en daar twee dadels of twee happen voedsel bijeen te sprokkelen, maar het is degene die niets vindt om in zijn behoeften te voorzien, die door niemand opgemerkt wordt om hem een aalmoes te geven en die niet gaat bedelen.

 

Commentaar:

 • Al-Khattabi heeft gezegd: "De profeet heeft de persoon die rondzwerft om te bedelen niet tot de armen gerekend, omdat hij uiteindelijk zijn levensvoorzieningen bekomt en soms krijgt hij daar een aalmoes bovenop, waardoor hij niet meer als arm kan omschreven worden. De behoeftigheid en de armoede blijven echter wel duren bij iemand die niet bedelt en niet rondzwerft om een antwoord op zijn vraag te krijgen."
 • Het wordt afgekeurd om te bedelen en we worden aangespoord om het niet te doen. Allah de Allerhoogste zegt hierover: "Door hun bescheidenheid vermoedt de onwetende dat ze rijk zijn." (Koran 2/273)

0265. De Profeet (vzmh) heeft volgens Abu Hurayra gezegd:

"Wie zich haast om te voorzien in de behoeften van de weduwe en de behoeftige, is te vergelijken met degene die strijdt voor de zaak van Allah." Het lijkt mij dat hij (vzmh) ook gezegd heeft: "En met degene die zijn nachten onvermoeibaar in gebed doorbrengt en met degene die voortdurend vast."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • De Profeet (vzmh) heeft de persoon die zijn best doet om de weduwe en de behoeftige hulp te bieden vergeleken met degene die strijdt voor de zaak van Allah, want de volharding op dat vlak vraagt geduld en een woelige strijd tegen sommige influisteringen van satan.
 • We worden aangespoord om de behoeftigen te helpen en te beschermen. De aanbidding omvat elke goede daad.

0266. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

De slechtste maaltijd is de huwelijksmaaltijd waarbij de mensen die er naartoe komen weggejaagd worden en waarop de mensen uitgenodigd worden die er niet heen willen gaan. Wie niet ingaat op de uitnodiging is ongehoorzaam geweest aan Allah en aan Zijn Profeet.

(Muslim)


Een gemeenschappelijke versie van Al-Bukhari en Muslim volgens Abu Hurayra vermeldt:

De slechtste maaltijd is de huwelijksmaaltijd waarop de rijken uitgenodigd worden en de armen geweigerd worden.

 

Commentaar:

 • Ingaan op een uitnodiging voor een huwelijksmaaltijd is verplicht. Voor elke andere maaltijd is dat aanbevolen, op voorwaarde dat er zich geen zaken voordoen die in strijd zijn met de islam.
 • De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) kondigt aan wat er na hem zal gebeuren, op het vlak van mensen die alleen de rijken uitnodigen op maaltijden.
 • We moeten medelijden hebben met de armen en het is verboden om de rijken te eren omwille van hun rijkdom.
 • Eén van de beproevingen waarmee de moslims tegenwoordig geconfronteerd worden, is uiterlijk vertoon, ijdelheid en verkwisting van geld bij de maaltijden en het feit enkel de rijken uit te nodigen en de armen en de behoeftigen te weigeren. De islam spoort ons echter aan om de rechten van de zwakken te beschermen, dus moeten de moslims waakzaam zijn!

0267. Volgens Anas heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

 

"Als iemand twee jonge meisjes opvoedt tot ze volwassen* zijn, dan zullen hij en ik op de Dag des Oordeels zoals deze twee vingers zijn." - En hij bracht zijn twee vingers samen.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verdienstelijk om meisjes op te voeden en om goed en medelevend te zijn tegenover hen.
 • Deze hadith is een argument tegen de mensen die de islam afkraken en die beweren dat deze godsdienst de rechten van de vrouw verwaarloost. De islam is de godsdienst die het statuut van de vrouw verhoogd heeft en haar rechten beschermd heeft.
 • Het is ook een verwerping van de beschouwing van de vrouw in de tijd vóór de islam, toen de jongen bevoordeeld werd ten opzichte van het meisje.
 • * Imam al-Qurtubi heeft gezegd: "Namelijk als ze de verantwoordelijkheid voor zichzelf kunnen dragen."

 

0268. `A'isha levert over:

Een vrouw vergezeld van haar twee dochters kwam bij mij om mij iets te vragen. Maar ik had niets anders om haar te geven dan een dadel, die ze verdeelde onder haar twee dochters, zonder er zelf van te eten. Ze stond onmiddellijk op en ging weg. Op dat moment kwam de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) bij ons binnen. Ik vertelde hem wat er net gebeurd was. Toen zei hij: "Als Allah iemand beproeft met twee dochters en als hij goed is tegenover hen, dan zullen deze meisjes voor hem een bescherming zijn tegen het vuur van de Hel."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verdienstelijk om je dochters correct groot te brengen, ze zullen een bescherming zijn tegen de Hel.

0269. `A'isha levert over:

Een arme vrouw kwam mij opzoeken, ze droeg haar twee kleine dochters. Ik gaf haar drie dadels. Ze gaf er één aan elk van haar dochters en stond op het punt om de derde op te eten, toen haar dochters om eten vroegen. Ze verdeelde de derde dadel onder haar dochters. Dit gebaar beviel me en ik vertelde erover aan de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam), die me zei: "Allah heeft haar het Paradijs beloofd omwille van haar gebaar en Hij heeft haar gered uit de Hel."

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is verdienstelijk om aalmoezen te geven, het is een bewijs van het geloof van de gelovige en van zijn vertrouwen in Allah en Zijn beloning.
 • Een moeder is zachtmoedig en medelevend voor haar kinderen en ze vreest om hen ongelukkig te zien.
 • In de periode vóór de islam verafschuwden de Arabieren de meisjes en begroeven hen levend. Toen is de islam gekomen en die maakte van de goede opvoeding van de meisjes een manier om toegang te krijgen tot het Paradijs en om beschermd te worden tegen de Hel.

0270. Volgens Abu Shurayh Khuwaylid ibn `Amr al-Khuza`i heeft de Profeet gezegd:

Heer! De persoon die de rechten van de wees en van de vrouw overtreedt, beschouw ik als een zondaar en ik waarschuw streng voor hem.

(An-Nasa'i)

 

Commentaar:

 • We worden gewaarschuwd tegen de personen die de rechten van de vrouw en de wees verwaarlozen. De zwakken worden beschermd door Allah, die een verschrikkelijke straf aankondigt voor degenen die hen onrecht aandoen.

0271. Mus`ab ibn Sa`d ibn Abi Waqqas levert over:

Sa`d beweerde dat hij superieur* was ten opzichte van sommige van zijn metgezellen. De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) zei: "Schenkt Allah jullie niet de overwinning en voorziet Hij niet in jullie levensvoorzieningen, enkel uit respect voor de zwakken onder jullie?"

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

 • Als de mens zich zacht, zachtmoedig en vrijgevig opstelt tegenover de behoeftigen, dan zal Allah hem steunen en in zijn levensonderhoud voorzien. Inderdaad, Allah licht ons in dat Hij ontegenzeggelijk zal teruggeven wat de mens ten dienste van Hem uitgeeft. Hij zegt: "En wat jullie ook aan bijdragen uitgeven, Hij zal het jullie vergoeden, want Hij is de Beste der Voorzieners." (Koran 34/39)
 • De sterke man is superieur door zijn moed, en de zwakke is superieur dankzij zijn oprechtheid en zijn smeekbedes tijdens het gebed.
 • * Door zijn moed, zoals werd vermeld door Ibn `Allan in zijn werk Dalil al-Falihin.

 

0272. Abu ad-Darda' `Uwaymirin levert over:

Ik heb de Boodschapper van Allah (sallaAllahu 'alayhi wa salam) horen zeggen: "Help mij om de zwakken hulp te bieden, want jullie zullen enkel geholpen worden en jullie levensonderhoud krijgen uit respect voor de zwakken!"

(Abu Dawud - Hasan beschouwd)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om nederig te zijn en we zijn verplicht om niet hoogmoedig te zijn.