0273. Abu Hurayra levert deze woorden over van de Boodschapper van Allah (vzmh):

Beveel elkaar aan om goed te zijn voor de vrouwen. De vrouw werd geschapen uit een rib. Het bovenste gedeelte van deze rib is het meest gebogen. Als je haar probeert recht te trekken, zal ze breken en als je haar zo laat, dan zal ze gebogen blijven. Beveel elkaar dus aan om goed te zijn voor de vrouwen.

(Al-Bukhari en Muslim)

Een versie van de twee authentieke verzamelingen van Al-Bukhari en Muslim vermeldt:

De vrouw is te vergelijken met een rib: Als je haar rechttrekt, breekt ze en als je ervan wil genieten, dan zal je ervan genieten terwijl ze krom blijft.

Een versie van Muslim vermeldt:

De vrouw werd geschapen uit een rib die je niet zal kunnen rechttrekken. Als je er dus van wil genieten, dan zul je ervan genieten terwijl ze krom blijft en als je haar probeert recht te trekken, dan zal je haar breken (wat betekent: Dan zul je haar verstoten).

 

Commentaar: 

 • Deze hadith is een aansporing om goed en geduldig te zijn met de vrouwen en om zachtmoedig te zijn voor hen. De islam heeft namelijk de rechten van de vrouw geëerd en beschermd.

 

0274. `Abdullah ibn Zam`a heeft de Profeet tijdens een preek het verhaal van de kameel en degene die haar geslacht heeft horen vertellen. De Profeet vertelde:

"Toen de ellendigste onder hen opstond." (Koran 91/12) - "Het gaat om een mens die zeldzaam in zijn soort en slecht is, en hij geniet van de bescherming van zijn clan." Vervolgens gaf hij ons een preek over de vrouwen. Hij (vzmh) zei: "Zou iemand van jullie zijn vrouw slaan zoals je een slaaf slaat, terwijl het kan zijn dat hij 's avonds betrekkingen heeft met haar?" Daarna waarschuwde hij voor het spottende gelach als iemand een wind laat. Hij zei: "Waarom lach je met iets wat jullie zelf doen?"

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • De Profeet (vzmh) waarschuwt ons voor het slaan van de echtgenote, ongeacht om welke reden.
 • Het is beter om zich in te houden en om geen windjes te laten in het openbaar, maar als het toch gebeurt, dan is het niet gepast om ermee te spotten of om er de aandacht op te vestigen.

0275. Abu Hurayra levert de volgende woorden van de Boodschapper van Allah (vzmh) over:

Geen enkele gelovige man mag een gelovige vrouw (zijn echtgenote) verafschuwen, want als hij een karaktereigenschap bij haar verafschuwt, zal hij er een andere wel waarderen.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • De gelovige man moet oordelen volgens wat hij als rechtvaardig beschouwt en hij mag zich niet laten beïnvloeden door zijn gevoelens.

0276. `Amr ibn al-Ahwas levert deze woorden van de Boodschapper van Allah over tijdens de afscheidsbedevaart, nadat hij Allah geprezen en gedankt had:

Beveel elkaar aan om goed te zijn voor de vrouwen, want ze zijn als gevangenen bij jullie. Jullie hebben geen andere rechten op hen, tenzij ze een duidelijke verwerpelijke daad verrichten. Deel in dat geval het bed niet met hen en wijs hen streng terecht zonder geweld te gebruiken. Als ze jullie opnieuw ongehoorzaam zijn, probeer hen dan geen onrecht meer aan te doen. Jullie hebben zeker rechten op jullie vrouwen, net zoals zij rechten hebben op jullie. Jullie rechten zijn dat ze niemand in jullie woning mogen binnenlaten zonder jullie toestemming en er ook niemand mogen laten plaatsnemen. Hun rechten zijn dat jullie hen moeten kleden en voeden zoals het hoort.

(At-Tirmidhi)

 

Commentaar:

 • De Profeet (vzmh) beveelt ons aan om goed te zijn voor de vrouwen. Als ze ongehoorzaam zijn, dan is het toegestaan om hen te berispen zonder te overdrijven of geweld te gebruiken en zonder je echtgenote te willen vernederen. Bij echtelijke geschillen blijft de dialoog altijd de beste oplossing.
 • De echtelijke woning is heilig, niemand mag er iemand binnenlaten zonder de toestemming van de man. Deze laatste heeft de plicht om zijn echtgenote op een correcte manier te onderhouden.

0277. Mu`awiya ibn Hayda levert over:

Ik vroeg: "Boodschapper van Allah, welke zijn onze plichten tegenover onze echtgenotes?" Hij (vzmh) antwoordde: "Je moet haar voeden en kleden als je zelf eet en jezelf kleedt, je mag haar niet in het gezicht slaan en je mag haar niet zeggen "Moge Allah jou lelijker maken!". Als je ten slotte beslist om afstand te nemen van haar, doe dit dan enkel binnen in je woning."

(Abu Dawud - Hasan beschouwt)

 

Commentaar:

 • Je mag je echtgenote niet berispen door middel van haar uiterlijk. Het feit dat je het echtelijke bed niet deelt, neemt niet weg dat je toch spreekt met haar. De aangelegenheden van het koppel mogen niet onthuld worden, dat moet binnenshuis blijven.

0278. Abu Hurayra levert deze woorden van de Boodschapper van Allah (vzmh) over:

De gelovigen met het meest verzorgde geloof zijn degenen met de meest nobele karakters.

(At-Tirmidhi - Hasan Sahih beschouwt)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om onze echtgenote op een goede manier te behandelen en om geduldig te zijn met haar. De Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) was de persoon die zich het best gedroeg tegenover zijn familie.
 • Al-Hasan al-Basri heeft het goede gedrag als volgt omschreven: "Het goede verspreiden, vermijden om schade aan te richten en een glimlachend gezicht tonen."

0279. Iyas ibn `Abdillah ibn Abi Dhubab levert de volgende woorden over van de Boodschapper van Allah:

"Sla de vrouwen niet." Toen ging 'Umar de Profeet (vzmh) opzoeken en hij zei hem: "De vrouwen zijn brutaal geworden ten opzichte van hun echtgenoot." De Profeet stond het toen toe om hen te slaan. Toch klaagden vele vrouwen over hun echtgenoot bij de vrouwen van de Profeet (vzmh). Deze laatste zei: "Een groot aantal vrouwen is komen klagen over hun echtgenoot bij de familie van Muhammad. Ze zijn zeker niet de besten onder jullie."

(Abu Dawud - Sahih)

Commentaar:

 • Je echtgenote slaan is zeker geen kenmerk van een nobel karakter.
 • An-Nasa'i levert deze woorden van `A'isha over: "De Profeet (vzmh) heeft nooit één van zijn echtgenotes of één van zijn bedienden geslagen. Hij heeft nooit zijn hand opgeheven naar wie dan ook, behalve voor de zaak van Allah of als een verbod van Allah overtreden werd."

0280. Volgens `Abdillah ibn `Amr ibn al-`As heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Deze wereld is een vergankelijk genot en het beste wat hij bevat is een deugdzame vrouw.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Deze hadith moedigt ons aan om een vrome vrouw als echtgenote te kiezen, want ze zal bijdragen tot het geluk van haar echtgenoot en het zal voor hem een steun zijn in zijn aanbidding.
 • De Profeet (vzmh) heeft de deugdzame vrouw als volgt omschreven: "Als haar man naar haar kijkt, is hij blij; als hij haar een taak toevertrouwt, gehoorzaamt ze hem en als hij afwezig is, bewaart ze haar kuisheid en beschermt ze zijn bezittingen." (Abu Dawud en an-Nasa'i)