0312. Abu `Abd ar-Rahman `Abdullah ibn Mas`ud levert over:

Ik vroeg aan de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam): "Van welke daad houdt Allah het meest?" - Hij antwoordde: "Het gebed dat op tijd verricht wordt." - En vervolgens? - "Goedheid tegenover de ouders." - En vervolgens? - "De strijd op de weg van Allah."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • De rechten van Allah die, na de geloofsgetuigenis, het meest waard zijn om gerespecteerd te worden, zijn de gebeden. De rechten van de mensen die het meest verdienen om gerespecteerd te worden, zijn die van de ouders. De grootste opoffering is de strijd op de weg van Allah want dat is de manier om de rechten van Allah en van de mensen te beschermen. Het feit dat goedheid tegenover de ouders verbonden wordt aan het gebed en aan de strijd, bewijst het belang van de goedheid tegenover de ouders in de islam.

0313. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Een zoon kan zich niet kwijten van de schuld die hij heeft tegenover zijn vader, behalve als zijn vader een slaaf zou zijn, als hij hem zou kopen en hem vervolgens zou vrijlaten.

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Deze hadith wijst op de heilige rechten van de ouders in de islam. De kinderen moeten voortdurend dankbaar zijn tegenover hun ouders.

0314. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Wie gelooft in Allah en in de Laatste Dag, moet zijn gast eren. Wie gelooft in Allah en in de Laatste Dag moet zijn familierelaties onderhouden. Wie gelooft in Allah en in de Laatste Dag moet het goede zeggen of zwijgen.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om onze gast vrijgevig te behandelen en om de familierelaties te onderhouden. We moeten zacht zijn in ons woordgebruik en geen grove taal gebruiken. Dergelijke eigenschappen zijn een teken van het geloof in Allah en in de Laatste Dag.

0315. Volgens Abu Hurayra heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

Allah schiep de schepping. Toen Hij gedaan had, stonden de familierelaties op en zeiden ze: "Dit is de positie van degene die U bescherming vraagt tegen het verbreken van de familierelaties." Allah antwoordde: "Inderdaad! Zullen jullie tevreden zijn als Ik degene die jullie respecteert zou naderen en als Ik me zou verwijderen van degene die jullie verbreekt?" - Zeker wel!" antwoordden ze. Toen zei Allah: "Dat wordt jullie geschonken." Toen voegde de Profeet (vzmh) eraan toe: "Reciteer als jullie willen de volgende verzen: "Het kan zijn, als jullie je afwenden, dat jullie verderf zaaien op aarde en dat jullie de familiebanden verbreken. Zij zijn degenen die Allah vervloekt heeft. Hij heeft hen doof gemaakt en Hij heeft hun ogen blind gemaakt." (Koran 47/22-23)

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Een versie van Al-Bukhari vermeldt:

Allah zei: "Wie jullie aanhaalt, met hem zal Ik de banden aanhalen en wie jullie verbreekt, met hem zal Ik breken."

 

Commentaar:

 • We worden gewaarschuwd voor het feit de familierelaties te verbreken, door hen niet meer te bezoeken en door niet meer goed te zijn voor hen.

0316. Abu Hurayra levert over:

Een man kwam de Profeet (sallaAllahu 'alayhi wa salam) opzoeken en vroeg: "O Boodschapper van Allah! Wie is de persoon die het meest recht heeft op mijn goed gezelschap?" De Profeet antwoordde: "Je moeder." - En wie nog? - "Je moeder", antwoordde de Profeet opnieuw. - En wie nog? - "Je moeder", antwoordde de Profeet hem een derde keer. - En wie nog? - "Je vader", besloot de Profeet (vzmh).

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Een andere versie vermeldt:

"O Boodschapper van Allah! Welke persoon heeft het meest recht op mijn goed gezelschap?" De Profeet (vzmh) antwoordde: "Je moeder, vervolgens je moeder, vervolgens je moeder en daarna je vader. Vervolgens komen degenen die verwant zijn na je ouders."

 

Commentaar:

 • De islam schenkt een bijzondere plaats aan de moeder.
 • Er is voorrang binnen de familierelaties.

0317. Abu Hurayra levert de volgende woorden over van de Boodschapper van Allah:

Verachtelijk is hij! Verachtelijk is hij! Verachtelijk is degene die één van zijn ouders of beiden gekend heeft terwijl ze oud waren en die toch niet het Paradijs is binnengetreden!

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Goed zijn voor de ouders is verplicht, zelfs als ze jong zijn. Toch heeft de Profeet (vzmh) de ouderdom gespecificeerd omdat dit een leeftijd is waarop de ouders meer nood hebben aan hulp en welwillendheid.
 • De familierelaties verbreken is een grote zonde die een vervloeking en een bestraffing in de Hel verdient.

0318. Abu Hurayra levert over dat een man aan de Profeet (vzmh) vroeg:

"O Boodschapper van Allah! Ik heb familie tegenover wie ik de familierelaties respecteer, maar zijn respecteren deze niet. Ik ben goed voor hen maar zij doen mij onrecht aan. Ik ben geduldig met hen maar zij negeren mij volledig." De Profeet (vzmh) antwoordde hem: "Als je werkelijk bent zoals je zegt, dan is het alsof je gloeiende kolen over hen heen giet en Allah zal jou blijven steunen zolang je zo handelt."

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is toegestaan om goed te zijn tegenover degene die ons onrecht aandoet, in de hoop dat deze houding hem zal ontmoedigen om zo verder te doen en dat het hem ertoe zal aanzetten om zijn gedrag te herzien.

0319. Anas levert de volgende woorden van de Boodschapper van Allah over:

Als iemand verlangt dat zijn levensonderhoud toeneemt (dankzij Allah) en dat zijn leven langer wordt (dankzij Allah), dan moet hij de familierelaties beschermen.

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • De verdiensten van de bescherming van de familierelaties zijn talrijk: Een toename van de levensvoorzieningen, zegening in de tijd, bescherming tegen het kwade, een vroom nageslacht, gehoorzaamheid aan Allah, geluk in deze wereld en in het hiernamaals. De toename van de levensvoorzieningen en een verlenging van het leven kunnen werkelijk plaatsvinden, zoniet geeft Allah zegeningen in deze zaken.

0321. `Abdullah ibn `Amr ibn al-`As levert over:

Een man kwam de Profeet (vzmh) opzoeken en zei hem: "Ik zweer je trouw en ik verbind mij ertoe om de hijra te verrichten en om te strijden voor de zaak van Allah, hopend op de beloning van Allah." De Profeet vroeg hem: "Is één van je ouders nog in leven?" - Ja, allebei, antwoordde de man. De Profeet vroeg hem: "En je hoopt op de beloning van Allah?" - Ja, antwoordde de man. Toen zei de Profeet hem: "keer dan terug naar je ouders en wees goed voor hen."

(Al-Bukhari en Muslim, de tekst is van Muslim)

 

Een andere versie van Al-Bukhari en Muslim levert over:

Een man kwam de Profeet (vzmh) opzoeken en vroeg hem om toestemming om de jihad te verrichten. De Profeet vroeg hem: "Zijn je ouders nog in leven?" - Ja, antwoordde de man. De Profeet beval hem toen: "Jouw strijd ligt bij hen."

 

Commentaar:

 • Goedheid tegenover de ouders krijgt voorrang op de jihad, want goedheid voor de ouders is een plicht voor iedereen, terwijl de jihad een plicht is voor de hele gemeenschap en niet voor elke persoon afzonderlijk. Als de jihad echter een plicht wordt die voor hem persoonlijk geldt (fard `ayn), dan moet hij deze oproep beantwoorden.

0322. Volgens `Abdullah ibn `Amr ibn al-`As heeft de Profeet gezegd:

Degene die de familierelaties beschermt, is niet degene die eenvoudigweg zijn plichten tegenover zijn familie vervult, maar het is ook degene die deze relaties blijft onderhouden, zelfs als zijn familie ze verwaarloost.

(Al-Bukhari)

 

Commentaar:

 • We worden aangespoord om de familierelaties te onderhouden in alle omstandigheden.

0323. `A'isha levert de volgende woorden over van de Boodschapper van Allah:

De familierelaties hangen boven de Troon en roepen Allah aan met de volgende woorden: "Moge Allah de band aanhalen met degenen die ons aanhalen en moge Hij breken met degenen die ons verbreken!"

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • We worden aangemoedigd om de familierelaties te respecteren en te onderhouden en we worden gewaarschuwd tegen het feit deze te verwaarlozen.

0324. De moeder der gelovigen, Maymuna, de dochter van al-Harith, levert over:

De moeder der gelovigen, Maymuna, de dochter van al-Harith, levert over dat ze op een dag een slavin vrijliet zonder de toestemming te vragen aan de Profeet (vzmh). Toen haar dag kwam, die hij aan haar moest besteden, vroeg ze hem:

"Heb je gehoord, Boodschapper van Allah, dat ik mijn slavin heb vrijgelaten?" - Heb je dat werkelijk gedaan? - "Ja", antwoordde ze. Toen zei hij (vzmh): "Mocht je haar aan je ooms van moederszijde geschonken hebben, dan was dat beter geweest voor je beloning."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is toegestaan voor de echtgenote om over haar bezittingen te beschikken zoals zij wenst zonder de toestemming van haar man te vragen.
 • Een aalmoes geven aan een behoeftige naaste verwante is beter dan een slaaf vrijlaten.
 • De Profeet (vzmh) heeft dit gezegd omdat de ooms van Maymuna erg arm waren. Ze zou hen geholpen hebben door hen deze slavin te schenken.

0325. Asma, de dochter van Abu Bakr as-Siddiq, levert over:

Mijn moeder - die in die tijd nog een polytheïst was - kwam me bezoeken in de tijd van de Profeet (vzmh). Ik vroeg raad aan de Profeet en ik vroeg hem: "Mijn moeder is me komen opzoeken om mij iets te vragen, moet ik haar een aalmoes geven?" De Profeet antwoordde: "Ja, onderhoud een goede relatie met je moeder."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is toegestaan om een goede relatie te onderhouden met je naaste verwanten die geen moslim zijn, en in het bijzonder met je ouders. Allah zegt: "En als zij jou dwingen om iets aan Mij toe te kennen, zonder dat jij daar kennis over hebt, gehoorzaam hen dan niet. En vergezel hen vriendelijk in deze wereld." (Koran 31/15)

0326. Zaynab ath-Thaqafiyya, de echtgenote van `Abdullah ibn Mas`ud levert de volgende woorden over van de Boodschapper van Allah:

"Vrouwen, geef aalmoezen, al was het maar van je juwelen." Ik kwam terug bij `Abdullah ibn Mas`ud en ik zei hem: "Je bent een behoeftige man en de Profeet (vzmh) heeft ons bevolen om aalmoezen te geven. Ga hem dus vragen of het voor mij toegestaan is om jou een aalmoes te geven (rekening houdend met jouw situatie). Zo niet, zal ik het aan iemand anders geven." `Abdullah antwoordde: "Nee, ga het hem liever zelf vragen."

Ik ging dus de Profeet (vzmh) opzoeken, maar daar stond voor de deur van de Boodschapper van Allah een vrouw van een Ansar, om dezelfde reden. De Boodschapper van Allah had verheven en nobele manieren (die indruk maakten en respect afdwongen). Bilal kwam naar buiten en we zeiden hem: "Ga naar de Boodschapper van Allah en kondig hem aan dat er twee vrouwen aan zijn deur staan om hem te vragen of de aalmoes die ze geven aan hun echtgenoot en aan de wezen die onder hun dak leven, geldig is. Maar zeg hem niet wie we zijn." Bilal ging binnen bij de Profeet en vroeg het hem. De Profeet antwoordde: "Wie zijn ze?" - De vrouw van een Ansar en Zaynab, antwoordde Bilal. De Profeet vroeg hem opnieuw: "Om welke Zaynab gaat het?" - Het is de vrouw van `Abdullah, antwoordde Bilal. Toen zei de Profeet: "Ze zullen genieten van twee beloningen: Één omdat ze de familierelaties onderhouden hebben en een andere omdat ze aalmoezen gegeven hebben."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Het is toegestaan voor de vrouw om een aalmoes - zelfs de zakat - t geven aan haar echtgenoot en haar kinderen als ze werkelijk noodlijdend zijn.
 • Het is voor de vrouw toegestaan om haar huis te verlaten om inlichtingen te vragen over haar Godsdienst. De houding van `Abdullah is in die zin voortreffelijk en voorbeeldig: Hij moedigt zijn echtgenote aan om kennis op te zoeken bij de Profeet (vzmh). Kennis verwerven is een plicht die zowel voor de vrouw als de man geldt.

0327. Abu Sufyan Sakhr ibn Harb heeft in een lang verhaal over Heraclius gezegd dat deze laatste vroeg:

"Wat beveelt hij (de Profeet) jullie?" - Ik antwoordde: "Hij vraagt ons om enkel Allah te aanbidden, de Enige, zonder deelgenoten en om het geloof van onze voorouders te verlaten. Hij schrijft ons ook voor om het gebed te verrichten, om oprecht en kuis te zijn en om de familierelaties te beschermen."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Deze hadith vermeldt de bijzonderheden van de moslimgodsdienst: De aanbidding van één God en het feit Hem geen deelgenoten toe te kennen. De mens heeft dus de plicht om zich los te maken van elke andere aanbidding of onderworpenheid. Hij behoort enkel toe aan Allah, de Schepper en de Heer van alle zaken en hij onderwerpt zich enkel aan Hem. Dat is de absolute vrijheid volgens de islam.
 • Het gebed is de band die de dienaar verbindt met Allah en het is een teken van de liefde van de dienaar ten opzichte van zijn Schepper.
 • Oprechtheid, kuisheid en de bescherming van de familierelaties zijn een teken van een nobel karakter.

0329. Abu Hurayra levert over:

Toen het volgende vers geopenbaard werd: "En waarschuw jouw naaste familieleden". (Koran 26/214) riep de Profeet (vzmh) de Quraysh, die zich verzamelden. Hij gaf algemene aanbevelingen die bestemd waren voor iedereen en andere aanbevelingen die slecht golden voor enkele stamleden. Hij zei: "O zonen van `Abd ash-Shams, o zonen van Ka`b ibn Lu`ayy, red jezelf van het Vuur! O zonen van Murra ibn Ka`b, red jezelf van het Vuur! O zonen van `Abd Manaf, red jezelf van het Vuur! O zonen van Hashim, red jezelf van het Vuur! O zonen van `Abd al-Muttalib, red jezelf van het Vuur! O Fatima, red jezelf van het Vuur, want ik bezit niets dat jullie daartegen kan beschermen, behalve de familierelaties die ons verbinden en die ik zal blijven onderhouden."

(Muslim)

 

Commentaar:

 • Op de Dag des Oordeels zal niets van nut zijn, behalve het geloof in Allah en de goede daden.
 • We zijn verplicht om de familierelaties te onderhouden door aanbevelingen te geven en door de familie uit te nodigen om goede daden te verrichten. Sommigen beweren dat hun familierelaties met een vroom persoon hen zullen toelaten om gered te worden van de Hel, zonder dat hen ook maar enige rekenschap zal gevraagd worden in verband met hun slechte daden. Deze hadith weerlegt deze uitspraak.

0330. Abu `Abdullah `Amr ibn al-`As levert over dat hij de Profeet met luide stem heeft horen verkondigen:

De familie van die of die persoon is niet mijn beschermer. Mijn enige beschermers zijn Allah en de deugdzamen onder de gelovigen. Toch heb ik met deze familie banden die ik zal beschermen.

(Al-Bukhari en Muslim, de tekst is van Al-Bukhari)

 

Commentaar:

 • We mogen de ongelovigen niet steunen, maar we moeten wel de familierelaties onderhouden.

0331. Abu Ayyub Khalid ibn Zayd al-Ansari levert over dat een man zich als volgt tot de Profeet richtte:

"O Profeet van Allah (vzmh), toon mij een daad die me het Paradijs laat binnengaan en mij verwijdert van de Hel." De Profeet antwoordde: "Aanbid Allah zonder Hem deelgenoten toe te kennen, verricht het gebed, geef de zakat en onderhoud de familierelaties."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

 • Enkele manieren om toegang te krijgen tot het Paradijs zijn de aanbidding van Allah, de Enige, het verrichten van het gebed, het betalen van de zakat (armenbelasting) en het onderhouden van de familierelaties.
 • Je kan geen toegang krijgen tot het Paradijs enkel op basis van verlangens en wensen, zonder de nodige inspanningen te leveren.

0332. Salman ibn `Amir levert de volgende woorden van de Boodschapper van Allah over:

"Als iemand van jullie zijn vasten wil verbreken, laat hem dit dan doen door een dadel te eten, want dat zal voor hem een zegening zijn. Als hij geen dadel vindt, laat hem dan zijn vasten verbreken met water; want dat is zuiverend." Hij voegde er ook aan toe: "De aalmoes die aan een arme gegeven wordt, telt als één aalmoes, maar de aalmoes die aan een naaste verwante gegevens wordt, telt dubbel: hij heeft de waarde van een aalmoes, bovenop het onderhouden van de familierelaties."

(At-Tirmidhi - Hasan beschouwt)

 

Commentaar:

 • Het is aanbevolen om de vasten te verbreken met een dadel of bij gebrek daaraan, met water. De gelovige moet kiezen voor de goede daden die het meest waard zijn. De aalmoes voor een naaste verwant telt dubbel, omdat het bovenop het respect voor de familierelaties komt.

0333. Ibn `Umar levert over:

Ik had een vrouw waarvan ik hield, maar waar (mijn vader) `Umar een afkeer van had. Hij beval me om van haar te scheiden, maar ik weigerde. `Umar ging toen naar de Profeet (vzmh) en vertelde hem dat ik weigerde. De Profeet beval me vervolgens om van haar te scheiden.

(Abu Dawud en At-Tirmidhi - Hasan Sahih beschouwt)

 

Commentaar:

 • Het is de plicht van de moslim om zijn ouders te gehoorzamen als deze gehoorzaamheid overeenstemt met de voorschriften van de islam. De zoon van `Umar hield van zijn vrouw, maar zijn vader verafschuwde haar, niet omdat hij eenvoudigweg een afkeer van haar had, maar om een geldige reden op het vlak van de islam. Het is enkel om die reden dat de Profeet (vzmh) trouwens de wil van `Umar bevestigde en zijn zoon beval om hem te gehoorzamen. Mocht `Umar onrechtvaardig geweest zijn in zijn oordeel, dan zou de Profeet van de islam dit nooit goedgekeurd hebben.
 • Het moet vermeld worden dat de term "talaq" in het Arabisch niet echt een equivalent heeft in het Nederlands. Inderdaad, verstoting, echtscheiding - zijn eigenlijk niet geschikt, want bij talaq is er de mogelijkheid om terug te keren, terwijl de verstoting of echtscheiding verwijzen naar een onherroepelijke en definitieve beslissing. Daarom verkiezen we het woord "scheiden".

0334. Abu Darda levert over dat een man naar hem toe kwam en hem zei:

"Ik heb een vrouw, en mijn moeder beveelt me om van haar te scheiden." Abu Darda antwoordde hem: "Ik heb de Boodschapper van Allah (vzmh) horen zeggen: "De ouders zijn de poort van het Paradijs waarlangs de toegang het gemakkelijkst is. Als je dus wil, profiteer dan van die poort of profiteer er niet van."

(At-Tirmidhi - Hasan Sahih beschouwt.)

 

Commentaar:

 • De mens moet de verzoeken van zijn ouders inwilligen om zo het Paradijs te verdienen. Hij mag in geen geval weigeren om hen tevreden te stellen, zolang het geen onrecht tegenover iemand anders inhoudt.

0335. Volgens al-Bara' ibn `Azib heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

De tante aan moederszijde heeft dezelfde rang als de moeder.

(At-Tirmidhi - Sahih/authentiek beschouwt)