0341. Volgens ibn `Umar heeft de Profeet (vzmh) gezegd:

De beste manier om de relatie met je ouders te eren is om goede relaties te onderhouden met de vrienden van je vader.

(Muslim)

0342. `Abdullah ibn Dinar levert over:

`Abdullah ibn `Umar ontmoette een bedoeïen op de weg die naar Mekka leidde. Hij begroette hem, liet hem op zijn ezel klimmen en schonk hem zijn tulband die hij op zijn hoofd droeg. `Abdullah ibn Dinar en de aanwezigen zeiden: "Moge Allah je helpen. Het is maar een bedoeïen en de bedoeïen zijn tevreden met weinig." Ibn `Umar zei: "Eigenlijk was de vader van deze man een vriend van `Umar ibn al-Khattab (zijn vader). En ik heb de Profeet (vrede zij met hem) horen zeggen: "De beste manier om de relatie met je ouders te eren is om goede relaties te onderhouden met de vrienden van je vader."

(Muslim)

 

Commentaar:

  • Houden van de vrienden van je vader en goed zijn ten opzichte van hen is de beste manier om hen te eren.

0343. Abu usayd Malik ibn Rabi`a as-Sa`idi levert over:

Terwijl we neerzaten in het gezelschap van de Profeet (vzmh) kwam een man van de stam van de Banu Salama de Profeet opzoeken en vroeg hem: 'O Boodschapper van Allah!Is het voor mij nog mogelijk om goed te zijn voor mijn overleden ouders?' De Profeet antwoordde: 'Ja, door te bidden voor hen, door Allah te vragen om hen te vergeven, door de beloften die zij gemaakt hebben na te komen, door de familierelaties te onderhouden die enkel via hen kunnen onderhouden worden en ten slotte ook door hun vrienden te eren.'

(Abu Dawud)

 

Commentaar:

  • We moeten de gelegenheid aangrijpen om goed te zijn voor onze ouders terwijl ze nog in leven zijn en we moeten smeekbeden verrichten voor hen na hun dood, zoals in de Koran staat: 'O mijn Heer, schenk hen genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was.' (17/24)
  • Als de mens sterft, dan houden zijn daden op, behalve drie ervan, waaronder een vroom kind dat smeekbeden tot Allah richt voor zijn ouders. (Overgeleverd door Muslim)

0344. `A'isha levert over:

Ik heb nooit zo'n jaloezie gevoeld ten opzichte van de echtgenotes van de Profeet (vzmh) als de jaloezie die ik voelde tegenover Khadija. Nochtans heb ik haar nooit gezien, maar hij vermeldde haar naam vaak. Af en toe offerde hij een schaap, sneed het in stukken en gaf dit aan de vriendinnen van Khadija. Soms zei ik tegen hem: 'Het lijkt wel of er geen enkele andere vrouw op aarde bestaat behalve Khadija!' Hij antwoordde dan: 'Ze was zus en zo en ze deed dit en dat en bovendien heb ik met haar kinderen gekregen.'

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Er wordt gewezen op de gunst van Khadija bint Khuwaylid en de liefde van de Profeet (vzmh) voor haar; in die mate dat hij vaak haar naam vermeldde en goede relaties bleef onderhouden met de vriendinnen van Khadija.
  • Khadija was een buitengewone steun geweest voor de Profeet in zijn prediking. Ze bleef steeds in zijn boodschap geloven zonder ooit te twijfelen en dit was zo sinds de allereerste openbaring. Ze heeft met haar bezittingen bijgedragen tot de verspreiding van de islam en ze was trouw aan haar man in alle omstandigheden.
  • De Profeet  ﷺ was altijd goed ten opzichte van zijn naaste verwanten. Hij onderhield de familierelaties, in die mate dat hij zelfs een schaap slachtte en de verschillende stukken ervan uitdeelde aan de vriendinnen van zijn echtgenote Khadija die gestorven was. (Moge Allah genadig met haar zijn)

0345. Anas ibn Malik levert over:

Ik was op reis met Jarir ibn 'Abdillah al-Bajali en hij bleef mij maar bedienen (terwijl hij ouder dan mij was). Ik zei hem: "Nee, doe dat niet." Hij antwoordde me: "Ik heb gezien hoe de Ansar zich gedroegen tegenover de Profeet ﷺ en sindsdien heb ik gezworen om nooit meer iemand van hen te vergezellen zonder helemaal ten dienste te staan van hem."

(Al-Bukhari en Muslim)

 

Commentaar:

  • Er wordt gewezen op de verdienste en de gunst van Jarir ibn 'Abdillah al-Bajali en zijn nederigheid.
  • Er wordt ook gewezen op de eer die bewezen wordt aan iedereen die goed was voor de Profeet ﷺ .