Soennieten en sjiieten

Vraag:

Een soennitische moslim reciteert de Koran en wij (Ismaaciliyyien1) reciteren ook de Koran. Zij vieren decIed feesten en wij ook. Waarom zijn er dan twee stromingen, de sjiieten en de soennieten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Eenieder die behoort tot de Islam getuigt dat er geen god is behalve Allah en dat de Mohammed de Boodschapper van Allah is. Hij reciteert de Koran en bevestigt dat het gebed, het vasten, de Zakaat en de Hadj verplichtingen zijn. Maar zij zijn in verschillende groepen verdeeld geraakt. Elk van deze groepen heeft zijn eigen manier wat betreft overtuigingen en daden van aanbidding.

De beste groep is Ahl us-Soennah wal-Djamaacah. Zij klampen zich vast aan de Koran en de Soennah, zowel innerlijk als uiterlijk. Ook volgen zij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en de eerste moslims, de Moehaadjiroen en de Ansaar. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed): “Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”

(Soerat Aali cImraan: 31)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“En de allereerste van de Moehaadjiroen (uitgewekenen) en de Ansaar (helpers) en degenen die hen volgden in goede daden; Allah heeft welbehagen aan hen en zij hebben welbehagen aan Hem. Hij heeft voor hen Tuinen (in het Paradijs) bereid waar onder de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning.”

(Soerat at-Tawbah: 100)

De slechtste mensen onder hen zijn de hypocrieten. Zij vertonen het gedrag van een gelovigen, terwijl zij ongeloof in hun harten dragen. Ook spreken zij met woorden die niet overeenkomen met datgene wat zij in hun harten dragen. Zij zijn degenen over wie Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er zijn er onder de mensen die zeggen: “Wij geloven in Allah en in de Laatste Dag”, terwijl zij geen gelovigen zijn.”

(Soerat al-Baqarah: 8)

En (interpretatie van de betekenis):

“En als zij degenen die geloven ontmoeten, dan zeggen zij: “Wij geloven.” Maar wanneer zij terugkeren naar hun Shayaatien (die hun leiders zijn) dan zeggen zij: “Voorwaar, wij staan aan jullie kant. Waarlijk, wij zijn slechts spotters.”

(Soerat al-Baqarah: 14)

Tussen deze twee groepen zijn er andere die variëren in hun mate van verbondenheid met het goede en het kwaad. De Ismaaciliyyien zijn een extreme Raafidi-groep. Zij tonen aan de buitenwereld hun loyaliteit aan de Amier al-Moe’minien cAli, terwijl zij hun ongeloof in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken en Zijn Boodschappers verbergen. Daarom zeiden een aantal geleerden over de Faatimiyyien, die wezenlijk hetzelfde zijn als de Ismaacieliyyien, dat zij een uiterlijke vertoning hebben als de Ismaacieliyyien, maar zij verbergen puur ongeloof in hun harten.

Zij worden ook wel de Baatiniyyien genoemd. Zij beweren dat de teksten en wetten andere verborgen (al-Baatin) betekenissen hebben dan die bekend zijn bij de moslims. Zij zeggen bijvoorbeeld dat de vijf gebeden verwijzen naar de kennis van hun geheimen. Het vasten van de Ramadan is het verbergen van hun geheimen en de Hadj is het reizen om hun Shoeyoekh te ontmoeten.

Maar de Baatini wetschool, waar de Ismaacieliyyien onder vallen, is gebaseerd op geheimhouding. Hun echte overtuigingen zijn de geheimen waar alleen hun leiders van op de hoogte zijn. Deze leiders misleiden de gewone mensen. Zij onderdrukken en buiten deze mensen uit. De leiders eisen ook van hen dat zij op bepaalde tijdstippen geldbedragen betalen. Zij verwachten absolute gehoorzaamheid van hen. Ook maken de leiders de mensen bang door hen te vertellen dat als zij tegen hen ingaan dat zij getroffen zullen worden door rampen.

Zij bevelen hen om anders dan de soennieten te zijn met betrekking tot het vasten, verbreken van het vasten en de Hadj. Echter, zij zullen wel enige tolerantie en vriendelijkheid tonen om hen te misleiden. Jij bent één van de gewone Ismaacieliyyien en jij kent de geheimen van deze leiders niet. Zij denken dat jij niet in staat bent om die geheimen te kennen. Zij weten dat als jij en anderen zoals jij deze geheimen zouden kennen, dat jullie dan ervan zouden walgen. Jij zou niks meer met hen te maken willen hebben en jij zou ook hun overtuigingen verwerpen.

Zij willen dat jij hun volgeling blijft en dat je verslaafd blijft aan hen. Zij willen ook hun leiderschap over jou behouden. Vrees Allah en bevrijd jezelf van deze onderwerping jegens een ander dan Allah en het volgen van iemand anders dan de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Want er is geen ander die gevolgd dient te worden dan de Boodschapper (vrede zij met hem).

Moge Allah jou zegenen met leiding naar de Soennah en jou weghouden van het pad van Bidcah. Moge Hij jouw ogen openen voor de Waarheid dat Alleen Hij in staat is om alles te doen.

Sheikh cAbdoer-Rahmaan ibn Naasir al-Barraak

 

  1. De Ismaaciliyyien behoren tot een sjiitische groepering.