Naqshabandiyyah

Vraag:

 

Wij hebben hier te kampen met een verzameling vrouwen die de Soefistische overtuiging middels de Naqshabandiya stroming verspreiden. Onlangs hebben wij één van hun boeken gelezen waarin zij zeggen: “Wie geen sheikh heeft, zijn sheikh is dan de duivel” en “wie nee tegen zijn sheikh zegt, zal geen succes kennen.” Daarnaast menen zij zegeningen te halen uit de waterresten van hun Shoeyoekh en dat tijdens het gedenken van Allah hun Shoeyoekh hun opwachting doen.

 

Wat is het oordeel over hun geloofsovertuiging en is het toegestaan om hen te huwen? En wat is daarnaast uw advies aan hen?

 

Antwoord:

 

De Soefistische stromingen, waaronder die van de Naqshabandiya, zijn allen geïnnoveerde stromingen die strijdig zijn met de Koran en de Soennah. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem) in een correcte overlevering: “Waakt voor nieuwlichterijen. Want waarlijk elke (religieuze) innovatie is een afdwaling.”

(at-Tirmidhi)

 

Vele stromingen van het soefisme beperken zich niet slechts tot innovaties, maar zij vervallen zelfs in afgoderij. Dit komt doordat zij extreem overdrijven in de omgang met hun Shoeyoekh. Zij vragen namelijk om al-Ghawth (het wegnemen van tegenspoed) aan een ander dan Allah, zij hebben de overtuiging dat hun Shoeyoekh het heelal besturen en dergelijke. De woorden van hun Shoeyoekh worden dan ook blindelings aanvaard en zij achten het niet nodig om deze tegen het licht van de Koran en de Soennah te houden.

 

Wat betreft hun uitspraken die door de vraagsteller wordt aangehaald, namelijk: “Wie geen sheikh heeft, zijn sheikh is dan de duivel” en “wie nee tegen zijn sheikh zegt, zal geen succes kennen.” Dit is een foute uitspraak en volledig in strijd met de Koran en de Soennah. Het blindelings volgen van iemand is slechts weggelegd voor de Profeet (vrede zij met hem). Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

 

“En hij spreekt niet uit begeerten, het is niets anders dan een Openbaring die aan hem geopenbaard is.”

(Soerat an-Nadjm: 3-4)

 

De woorden van een persoon worden slechts aangenomen wanneer deze in overeenstemming zijn met de Koran en de Soennah. Dit ongeacht de kennis die een persoon met zich meedraagt. Degene die de mening is toegedaan dat een ander (schepsel) dan de Profeet (vrede zij met hem) volledige gehoorzaamheid geniet, is een afvallige. Zo zegt Allah, de Verhevene, (interpretatie van de betekenis):

 

“Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah genomen en de Masieh, de zoon van Maryam. Dit terwijl hun niets is bevolen, behalve het aanbidden van ééngod. Er is geen god dan Hij. Verheven is Hij boven de deelgenoten die zij aan Hem toekennen.”

(Soerat at-Tawbah: 31)

 

Over de volgende woorden “Zij hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah genomen” is door de geleerden gezegd dat zij hen plachten te gehoorzamen in het toestaan en verbieden van zaken. Zoals op te maken valt uit een overlevering van cAdiy Ibnoe Haatim.

 

Men dient dus op zijn hoede te zijn voor dit soort mensen om geen schade op te lopen wat betreft zijn geloofsovertuiging. Degene die de Soefistische geloofsovertuiging omarmt, is duidelijk afgeweken van het geloof van Ahl us-Soennati wal Djamaacah. Hij die de overtuiging erop nahoudt dat zijn Shoeyoekh in staat zijn om te baten of te schaden inzake dingen die slechts Allah toekomen, zoals het genezen van ziekten en het voorzien van proviand, heeft zich onomwonden schuldig gemaakt aan ongeloof en plaatst zich daarmee buiten het geloof.

 

In het licht van het voorgaande kunnen wij dus zeggen dat het huwen van zo’n iemand ten strengste verboden is. Dit op basis van de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

 

“En huwt niet met de veelgodenaanbidsters, totdat zij geloven.”

(Soerat al-Baqarah: 221)

 

Men mag dus niet huwen met een vrouw die de bovenstaande overtuiging erop nahoudt. Zij dient namelijk eerst berouw te tonen. Daarom adviseren wij eenieder die zich (in het verleden) heeft ingelaten met dit soort zaken om berouwvol terug te keren tot Allah en zich voortaan vast te klampen aan de Waarheid. Neemt afstand van al deze valse overtuigingen en hecht je vast aan de geloofsovertuiging van Ahl us-Soennati wal Djamaacah. Daarnaast is het raadzaam om in het vervolg baatvolle boeken te lezen van de geleerden met een correcte geloofsovertuiging en hun lessen en lezingen te volgen.

 

Permanente commissie voor het geven van Fataawaa