Staan de Soefi Sheikhs werkelijk in contact met Allah

Vraag:

Ik zou graag meer duidelijkheid willen hebben over de plaats van Soefisme in de Islam. Staan de Soefi Sheikhs werkelijk in contact met Allah, zoals ze beweren en hoe moeten wij omgaan met mensen die zichzelf soefi noemen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het woord 'Soefisme' was niet bekend in de tijd van de Boodschapper (vrede zij met hem) en de metgezellen, noch in de tijd van de Taabicien. Het ontstond in een tijd waarin een groep asceten de kop opstak en vanwege het feit dat zij wol (Soef) droegen werden zij zo genoemd. Er wordt ook wel eens gezegd dat de naam afgeleid is van het woord 'Soefiyah' (Sophia: dit betekent wijsheid in het Grieks). Het woord is niet ontleend van het woord as-Safaa' (puurheid) omdat het adjectief die ontleend wordt van Safaa' het woord Safaa'i is en niet soefi.

De eerste soefi's verschilden van de latere soefi's die op een nog grotere schaal Bida(meervoud vanBidcah: religieuze innovaties) verspreidden. Zij maakten het plegen van zowel grote als kleine shirk tot iets normaals onder de mensen. Met betrekking tot deze innovaties zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): 

"Pas op voor alle vernieuwingen (in het geloof), want iedere vernieuwing is een Bidcah en iedere Bidcah is  een afdwaling."

(Sahieh Aboe Daawoed)

Hieronder volgt een vergelijking tussen de overtuiging en rituelen van het Soefisme en de Islam die is gebaseerd op de Koran en Soennah.

Het soefisme kent verschillende vertakkingen, ook wel Tarieqahs, zoals de Tiedjaniyyah, Qaadiriyyah, Naqshbandiyyah, Shaadhiliyyah, Rifaaciyyah enz. De volgelingen van deze tarieqahs beweren allemaal dat hun specifieke tarieqah de waarheid is, terwijl de anderen de valsheid volgen. De Islam verbiedt deze vorm van verdeeldheid. Allah zegt (wat als volgt vertaald kan worden):

"…En behoort niet tot de veelgodenaanbidders. Tot degenen die hun godsdienst hebben opgesplitst en tot groepen zijn geworden. Iedere groep verheugt zich in wat zij hebben."

(Soerat ar-Roem: 31-32)

De soefi's aanbidden anderen dan Allah, zoals profeten en Awliyaa' ('heiligen'), levend dan wel overleden. Zij zeggen: "O Djilaani! O Rifaaci!" (het aanroepen van hun heiligen), of zij zeggen: "O Boodschapper van Allah, help en red ons!" of "O Boodschapper van Allah, wij zijn van jou afhankelijk!" enz. Terwijl Allah ons verbiedt om anderen dan Hem te vragen in zaken die buiten een persoon zijn capaciteiten liggen. Als een persoon dit doet, rekent Allah hem tot de Moeshrikien (veelgodenaanbidders), Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

"En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden. Zou je dit doen, dan waarlijk, zou jij tot de Dhaalimoen (veelgodenaanbidders en onrechtplegers) behoren."

(Soerat Yoenoes: 106)

De soefi's geloven dat zij Abdaal, Aqtaab en Awliyaa' (soorten heiligen) zijn aan wie Allah de macht heeft gegeven om de zaken van het universum te besturen. Allah zegt over de veelgodenaanbidders (interpretatie van de betekenis):

"Zeg (O Mohammed): ,,...En wie verordent het bestuur?" Zij zullen zeggen: ,,Allah."

(Soerat Yoenoes: 31)

De Arabieren die veelgodenaanbidders waren, wisten meer over Allah dan deze soefi's!

De soefi's richten zich tot anderen dan Allah wanneer zij worden getroffen door een calamiteit, terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Indien Allah jou met tegenspoed treft, dan kan niemand die verwijderen, behalve Hij. En indien Hij jou met het goede treft: Hij is almachtig over alle zaken."

(Soerat al-Ancaam: 17)

Sommige soefi's geloven in Wahdat-ul Woejoed (eenheid van bestaan). Zij begrijpen het verschil niet tussen de Schepper en Zijn schepping. In de plaats hiervan zeggen ze dat alles behoort tot de schepping en alles god is.

De soefi's propageren een extreme vorm van ascetisme en geloven er niet in dat je het nodige werk (Sabaab) moet verrichten, ook geloven zij niet in de verplichting van Djihaad, terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En zoek met wat Allah jou gegeven heeft het Huis van het Hiernamaals en vergeet niet jouw deel in de wereld."

(Soerat al-Qasas: 77)

"En brengt wat jullie kunnen aan macht bij elkaar, om hen daarmee te bevechten."

(Soerat al-Anfaal: 60)

De soefi's verwijzen met het begrip Ihsaan naar hun sheikhs en vertellen hun volgelingen om de afbeelding van hun Sheikh in gedachten te hebben wanneer zij Allah gedenken en zelfs wanneer zij aan het bidden zijn. Sommigen van hen plaatsen zelfs een afbeelding van hun Sheikh voor zich wanneer zij het gebed verrichten. De Profeet (vrede zij met hem) zei: 

"Ihsaan is dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet, indien je Hem niet ziet, weet dan dat Hij jou wel ziet."

(Moeslim)

De soefi's staan dans, drums, muzikale instrumenten en het verheffen van de stem tijdens het gedenken van Allah (Dhikr) toe, terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Voorwaar de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah wordt genoemd."

(Soerat al-Anfaal: 2)

Verder verrichten sommigen van hen Dhikr door alleen de naam van Allah herhaaldelijk uit te spreken, zeggende: "Allah, Allah, Allah." Dit is een Bidcah en heeft geen betekenis in de Islam. Ze gaan zelfs nog verder door te zeggen: "Ah, ah." of "Hu, hu." Het is Soennah voor de moslim om zijn Heer te gedenken door middel van woorden die werkelijk een betekenis hebben, waarvoor hij beloond zal worden. Dit bijvoorbeeld door het zeggen van: "SoebhaanAllaah wal-Hamdoelillaah wa laa ilaaha illAllaah wallaahoe Akbar."

De soefi’s reciteren liefdesgedichten en noemen daarin de namen van vrouwen en jongens tijdens hun Dhikr bijeenkomsten. Zij herhalen woorden zoals, 'liefde', 'passie', 'verlangen' enz., alsof zij in een bijeenkomst zitten waar mensen dansen, wijn drinken, klappen en schreeuwen. Dit allemaal heeft meer te maken met de daden van aanbidding van de veelgodenaanbidders. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En hun gebed bij het Huis (van Allah: de Kacbah in Mekka) was niets dan gefluit en handgeklap."

(Soerat al-Anfaal: 35)

Sommige soefi's doorboren zichzelf met ijzeren staven en zeggen dan: "O mijn grootvader!" De Shayaatien (meervoud Shaytaan) schieten hen dan te hulp, omdat zij de hulp zoeken van anderen dan Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En wie nalatig is in het gedenken van de Meest Barmhartige, voor hem zullen Wij een Shaytaan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn.”

(Soerat az-Zoekhroef: 36)

De soefi's beweren wetenschap te hebben over al-Ghayb (het ongeziene), maar de Koran leert ons dat zij leugenaars zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Zeg: ,,Niemand in de hemelen en de aarde kent het ongeziene, behalve Allah."

(Soerat an-Naml: 65)

De soefi's beweren dat Allah de wereld omwille van Mohammed (vrede zij met hem) heeft geschapen, maar de Koran leert ons dat zij leugenaars zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden."

(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

Allah, de Verhevene, zei tegen Zijn Profeet (interpretatie van de betekenis):

"En aanbid jouw Heer totdat de zekerheid (de dood) tot jouw komt.”

(Soerat al-Hidjr: 99)

De soefi's beweren dat zij Allah kunnen zien in dit leven, maar ook hier toont de Koran dat zij liegen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"(Moesa zei:) ,,Mijn Heer, toon (U) aan mij, opdat ik U kan aanschouwen." Hij zei: ,,Jij zult mij nimmer (kunnen) zien..."

(Soerat al-Acraaf: 143)

De soefi's beweren direct kennis te nemen van Allah, zonder de tussenkomst van de Profeet (vrede zij met hem) en in een toestand van waakzaamheid (dus niet eens in hun slaap). Zijn zij dan beter dan de metgezellen? Zij zeggen: "Mijn hart overlevert mij van mijn Heer."

De soefi's vieren Mawlid (de verjaardag van de Profeet, vrede zij met hem) en houden bijeenkomsten voor het sturen van zegeningen naar de Profeet (vrede zij met hem), maar zij druisen in tegen de leerstellingen van de Profeet (vrede zij met hem) door het verheffen van hun stem tijdens de Dhikr en hun Anaashied (religieuze liederen) en Qasaa'id (gedichten) bevatten pure shirk. Vierde de Profeet (vrede zij met hem) zijn eigen verjaardag? Vierde Aboe Bakr, cOmar, cOethmaan, cAli, de vier imams of iemand anders zijn verjaardag? Wie heeft meer kennis en is correcter in het verrichten van daden van aanbidding, de Profeet (vrede zij met hem) en de Salaf, of de soefi's? 

De soefi's reizen om graven te bezoeken en zoeken de zegeningen van hun bewoners. Ook verrichten zij de Tawaaf (rituele ommegang) rondom deze graven of brengen zij offers op deze plaatsen. Dit is allemaal in strijd met de leerstellingen van de Profeet (vrede zij met hem). Hij zei: 

"Reis niet om een plaats te bezoeken, behalve (in het geval van) drie moskeeën: al-Masdjid ul-Haraam (in Mekka), deze moskee van mij (in Medina) en al-Masdjid ul-Aqsa (in Jeruzalem)."

(al-Boekhaari en Moeslim)

De soefi's vertrouwen blindelings op hun Sheikhs, zelfs als wat zij doen tegen de Woorden van Allah en Zijn Boodschapper ingaan, terwijl Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"O jullie die geloven, plaats julliezelf niet voor Allah en Zijn Boodschapper..."

(Soerat al-Hoedjoeraat: 1)

De soefi's gebruiken talismannen, amuletten, letters en nummers voor het maken van spreuken.

De soefi's beperken zichzelf niet tot de specifieke zegeningen van de Profeet (vrede zij met hem) die door hem zijn overgeleverd. Zij ontworpen nieuwe formules die het vragen van zijn zegeningen omvatten en andere soorten pure Shirk.

Met betrekking tot de vraag of soefi Sheikhs een bepaalde vorm van contact hebben, dit is waar, maar hun contact is echter met de Shayaatien, niet met Allah. Zij inspireren elkaar met mooie praatjes om daarmee te misleiden, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En zo hebben Wij voor iedere Profeet een vijand gemaakt; Shayaatien van onder de mensen en de djinns. Zij fluisteren elkaar fraaie woorden in om (de) mensen te misleiden."

(Soerat al-Ancaam: 112)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

"En waarlijk, de Shayaatien fluisteren hun vrienden in om met jullie te redetwisten en als jullie hen gehoorzamen, dan zullen jullie zeker veelgodenaanbidders worden."

(Soerat al-Ancaam: 121)

"Zal ik jou vertellen tot wie de Shayaatien neerdalen? Zij dalen neer op elke zondige leugenaar.”

(Soerat ash-Shoecaraa': 221-222)

Dit is het ware contact, in tegenstelling tot het contact dat zij valselijk beweren te hebben met Allah. Ver verheven is Allah boven dit.

Wanneer sommige van deze soefi Sheikhs plotseling verdwijnen uit het zicht van hun volgelingen, dan is dit een gevolg van hun contact met de Shayaatien, die hen zelfs kunnen meedragen naar een vergelegen plaats om hen vervolgens op diezelfde dag of nacht nog terugbrengen, om zo hun volgelingen te misleiden.

Het is dus belangrijk om mensen niet te beoordelen op basis van de bijzondere trucs die zij kunnen verrichten. Wij dienen hen daarentegen te beoordelen op de wijze waarop zij zich vasthouden aan de Koran en de Soennah. De ware Awliyaa' (helpers, geliefden) van Allah staan niet perse bekend om het verrichten van bijzondere trucs. Het tegenovergestelde is eerder waar. Zij zijn degenen die Allah aanbidden op de manier waarop Hij die heeft voorgeschreven, zonder het verrichten van bidac. De ware Awliyaa' van Allah zijn degenen die Allah heeft beschreven in de volgende Hadith Qoedsiy. Aboe Hoerayrah overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: 

"Waarlijk Allah, de Verhevene, zei: ,,Wie een Waliy (geliefde, helper) van Mij als vijand neemt, dan verklaar ik hem voorzeker de oorlog. En er is niets waarmee Mijn dienaar dichter bij Mij kan komen dan door(het verrichten van) datgene wat Ik hem heb opgelegd. En Mijn dienaar blijft steeds dichter bij Mij komen door (het verrichten van) optionele daden van aanbidding, totdat Ik hem liefheb. Wanneer Ik hem liefheb, dan zal Ik zijn gehoor zijn waarmee hij hoort en zijn zicht waarmee hij ziet en zijn hand waarmee hij toeslaat en de voet waarmee hij loopt. En als hij Mij wat vraagt, dan zal Ik hem (dit) zeker geven. En als hij toevlucht tot Mij zoekt, dan zal Ik hem (dit) geven."

(al-Boekhaari)

En Allah is de Bron van Kracht en Degene Die leidt naar het Rechte Pad.

Sheikh Mohammad Saalih al-Munadjid