Het islamitische gezin

Vraag:

Wat leert de Islam ons over het gezin en de posities van de mannen, vrouwen en kinderen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Voordat we ingaan op wat de rol van de Islam is in het tot stand brengen en beschermen van het gezin, dienen we eerst uit te zoeken hoe de situatie van het gezinsleven was vóór de komst van de Islam, en hoe dat tegenwoordig is in het Westen.

Vóór de komst van de Islam was het gezinsleven gebaseerd op slechte behandeling en onderdrukking. Alle zaken werden enkel beheerd door mannen en jongens, en de vrouwen en meisjes werden onderdrukt en vernederd. Een voorbeeld daarvan is dat als een man kwam te overlijden en hij een echtgenote achterliet, dan had zijn zoon van een andere echtgenote het recht om haar te huwen en haar leven te beheersen. Ook kon hij haar ervan weerhouden om te trouwen.

Mannen waren de enigen die konden erven; vrouwen en kinderen hadden hier geen aandeel in. Ze beschouwden vrouwen als een bron van schaamte, ongeacht of ze moeders, dochters of zussen waren. Dit deden zij omdat vrouwen als krijgsgevangenen genomen konden worden en daardoor de familie te schande konden brengen. Vandaar dat een man zijn jonge dochter levend zou begraven, zoals genoemd in de Koran. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer één van hen het nieuws verkondigd wordt van (de geboorte van) een meisje, wordt zijn gezicht somber en is hij vertoornd. Hij verbergt zich voor de mensen wegens het slechte nieuws wat hij kreeg! Zal hij het in weerwil van de schande behouden of zal hij het in de grond verstoppen? Weet: slecht is het waar zij over oordelen!”

(Soerat an-Nahl: 58-59)

De familie – in de breedste zin van het woord - was gebaseerd op het ondersteunen van elkaar in alle zaken, zelfs bij misdaden. Met de komst van de Islam werd dit alles weggevaagd en werd rechtvaardigheid gevestigd. Hierdoor kreeg eenieder zijn of haar rechten toebedeeld. Zelfs zuigelingen en niet-levensvatbare foetussen moesten gerespecteerd worden en er moest voor hen gebeden worden (d.w.z. een goede begrafenis krijgen).

Als je het huidige gezin in het Westen onder de loep neemt, dan zal je zien dat gezinnen uiteenvallen en de ouders geen controle hebben over hun kinderen, zowel intellectueel als moreel niet. De zoon heeft het recht om te gaan en staan waar hij wil en te doen wat hij wil, en de dochter heeft het recht om te zitten en het bed te delen met wie ze wil. En dit allemaal onder het mom van vrijheid en rechten.

En wat is het resultaat hiervan? Gebroken families, buitenechtelijk kinderen en (bejaarde) moeders en vaders waar niet voor gezorgd wordt. Zoals sommige wijze mannen hebben gezegd: “Als je de ware aard van deze mensen wilt leren kennen, ga dan naar de gevangenissen, ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Want de kinderen denken niet aan hun ouders, behalve op feestdagen en speciale gelegenheden.”

Het punt is dat bij veel niet-moslims de instelling van de familie vernietigd is. Met de komst van de Islam werd er grote aandacht besteed aan het vestigen van sterke families en het beschermen van hen tegen zaken die hen kunnen schaden. En ook aan het behouden van de familiebanden, waarbij elk familielid een belangrijke rol in het leven kreeg toegewezen.

De Islam heeft de vrouwen geëerd, hetzij als moeders, als dochters of als zussen. Het heeft de vrouwen geëerd als moeders. Er is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah heeft gezegd: “Een man kwam naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en zei: “O Boodschapper van Allah, wie onder de mensen heeft het meeste recht op mijn goede gezelschap?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Je moeder.” De man vroeg: “En wie dan?”Hij (vrede zij met hem) zei: “Je moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Je moeder.” De man vroeg: “En wie dan?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dan je vader.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook heeft de Islam de vrouwen geëerd als dochters. Het is overgeleverd van Aboe Sacied al-Khoedriy dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die drie dochters of drie zussen heeft, of twee dochters of twee zussen en goed voor hen zorgt en Allah vreest ten aanzien van hen, (hij) zal het Paradijs binnentreden.”

(Ibnoe Hibbaan in zijn Sahieh, boekdeel 2, blz. 190)

En zo heeft de Islam ook de vrouwen geëerd als echtgenotes. Er is overgeleverd dat cAa’ishah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: De besten onder jullie zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen, en ik ben de beste onder jullie tegenover mijn vrouwen.”

(Hasan verklaard door at-Tirmidhie)

De Islam gaf de vrouw weer rechten, waaronder het recht om te erven. Vrouwen kregen op vele gebieden rechten die gelijk zijn aan die van de mannen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:Vrouwen zijn de wederhelften van de mannen.”

(Aboe Daawoed enSahieh verklaard door al-Albaani)

De Islam spoort de mannen aan om hun vrouwen goed te behandelen en het heeft de vrouwen de vrijheid gegeven om hun echtgenoten te kiezen. Ook heeft het de vrouwen een grote verantwoordelijkheid in de opvoeding van de kinderen gegeven.

Zowel de vaders als de moeders hebben binnen de Islam een grote verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen. Het is overgeleverd dat cAbdoellaah ibn cOmar hoorde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Eenieder van jullie is een herder en is verantwoordelijk voor zijn kudde. De leider is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn volk. De man is de hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is de hoedster in het huis van haar echtgenoot en is verantwoordelijk voor degenen die onder haar hoede vallenDe slaaf is de hoeder van de rijkdom van zijn meester en is verantwoordelijk voor wat onder zijn hoede is gebracht.” Hij zei: “Ik hoorde dit van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem).”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De Islam besteedde veel aandacht aan het vestigen van het principe van eerbied voor de ouders, het verzorgen van hen en hun bevelen te gehoorzamen tot aan de dood. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit “oef” tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord.”

(Soerat al-Israa’: 23-24)

De Islam beschermt de eer, kuisheid, zuiverheid en afkomst van de familie. Het stimuleert het huwelijk en verbiedt vrije vermenging van mannen en vrouwen.

De Islam heeft elk gezinslid een belangrijke rol gegeven om te vervullen. Zodoende dragen de vaders en moeders zorg voor de kinderen en geven hun een Islamitische opvoeding. De kinderen op hun beurt moeten naar hun ouders luisteren, hen gehoorzamen en de rechten van de ouders respecteren, op basis van liefde en respect. Zelfs onze vijanden hebben getuigd van de kracht van de familiebanden onder de moslims.

En Allah weet het beste.