Is de Profeet (vrede zij met hem) geschapen uit licht?

Vraag:

Is de Profeet (vrede zij met hem) geschapen uit licht of was hij gewoon mens? Is het tevens waar dat hij geen schaduw had ook niet in het licht?

Antwoord:

Onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is de leider van alle zonen van Adam, en hij is een mens, een van de zonen van Adam. Hij (vrede zij met hem) is de zoon van twee ouders, hij at voedsel en trouwde vrouwen. Honger en ziekte hebben hem getroffen, hij voelde vreugde en maakte verdriet mee. Eén van de duidelijkste tekenen van zijn menselijkheid is dat Allah hem deed sterven net zoals Hij alle andere zielen doet sterven. Maar wat de Profeet (vrede zij met hem) deed onderscheiden van anderen was zijn Profeetschap en de Openbaring die hij ontving.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O, Mohammed): ,,Ik ben slechts een mens zoals jullie. Het is mij geopenbaard dat jullie God slechts één God is.”                                                                                    (Soerat al-Kahf: 110)

De menselijke toestand van de Profeet (vrede zij met hem) was hetzelfde als dat van alle andere Profeten en Boodschappers die hem voor zijn gegaan.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wij hebben hen niet geschapen (de boodschappers) met lichamen die geen voedsel aten, noch waren zij onsterfelijk.”                                                                           (Soerat al-Anbiyaa': 8)

Allah, de Verhevene, berispt degenen die zich verwonderen over de menselijkheid van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), zeggende:

“En zij zeiden: ,,Wat scheelt er aan deze Boodschapper; dat hij eet en over de markten gaat?”                                                                                                                       (Soerat al-Foerqaan: 8)

Het is niet toegestaan om de uitspraken van de Koran te negeren waarin de menselijkheid van de Profeet (vrede zij met hem) wordt bevestigd. Het is niet toegestaan om de Profeet (vrede zij met hem) te omschrijven als zijnde licht of een schaduwloos schepsel, of te zeggen dat hij geschapen is uit licht. Dit is een vorm van overdrijving die de Profeet (vrede zij met hem) verbood door te zeggen: “Overdrijft niet in het verheerlijken van mij, zoals gedaan werd metcIesaa ibnoe Maryam. En zeg (over mij): ,,de dienaar van Allah en Zijn boodschapper.”                                                                    (al-Boechari)

Het is zelfs bewezen dat het de Engelen zijn die geschapen zijn uit licht en niet een van de zonen van Adam. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De Engelen zijn geschapen uit Licht, Iblies werd geschapen uit het uiteinde van een vuurvlam en Adam is geschapen uit hetgeen dat jullie is doorgegeven(klei).”                                                                                                          (Moeslim)

Sheich al-Albaani (moge Allah hem begenadigen) zei in 'Silsilat al-Sahiehah', bladzijde 485: “Hieruit kunnen wij concluderen dat de bekende overlevering, die onder de mensen de rondte doet,- “Het eerste wat Allah heeft geschapen is het licht van jouw Profeet, O Jabir!” vals is! Deze overlevering maakt duidelijk dat de Engelen de enigen zijn, die door Allah, uit licht geschapen zijn, en niet Adam en zijn nageslacht. Wees dus voorzichtig en let op…"(einde citaat)

Tevens werd al-Ladjnah ad-Daa'imah het volgende gevraagd: “Hier in Pakistan geloven de geleerden van de Brilwie-sekte dat de Profeet (vrede zij met hem) geen schaduw had, wat aangeeft dat de Profeet (vrede zij met hem) geen mens was, is deze overlevering authentiek die zegt dat de Profeet (vrede zij met hem) geen schaduw had?

Hun antwoord:

Deze gedachte is fout! Dit gaat in tegen datgene wat vermeld staat in de Koran en de authentieke overleveringen; namelijk dat de Profeet (vrede zij met hem) een mens was dat qua menselijke gedaante niet verschilde van anderen. Hij (vrede zij met hem) had een schaduw zoals elk ander mens. Het profeetschap waar Allah hem mee vereerde, heeft niets afgedaan aan het feit dat hij een mens was. Hij is geschapen door Allah met tussenkomst van een vader en moeder.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O, Mohammed): ,,Ik ben slechts een mens zoals jullie. Het is mij geopenbaard dat jullie God slechts één God is.”                                                                                    (Soerat al-Kahf: 110)

Verder zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Hun Boodschappers zeiden tot hen: ,,Wij zijn slechts mensen zoals jullie.”
                                                                                                                        
(Soerat Ibraahiem: 11)

Als het gaat om de uitspraak dat de Profeet (vrede zij met hem) geschapen is uit het licht van Allah; dit is een verzonnen hadith. (Einde citaat)

Fataawa al-Ladjnah al-Daa'imah