Internet als middel voor Da'wah

Vraag:

Het internet is één van de manieren om mensen te bereiken. Is het toegestaan om hierin te investeren omwille van de Dacwah (het uitnodigen naar Allah)? En waarom zien wij dat vele studenten tekortschieten in het benutten van het internet?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het uitnodigen naar Allah behoort tot Fardh Kifaayah (collectieve plichten)1. Onder het uitnodigen valt onder meer:

  • het verspreiden van kennis
  • de voortreffelijkheden van het geloof benadrukken
  • het kenbaar maken van de islamitische Wetoordelen
  • het oproepen naar goede daden
  • het tonen van de bewijzen en
  • de anderen herinneren aan de beloningen en bestraffingen van Allah.

Op deze manier kun je voor anderen aanleiding zijn om hun godsdienst beter begrijpen en dat zij kennis opdoen over de religieuze Wetgevingen. Verder heeft het uitnodigen naar Allah en het verspreiden van kennis als resultaat dat de onwetende kennis maakt met datgene wat hij behoort te weten over de rechten van Allah. Daarnaast leert men wat de rechten van de moslims ten opzichte van elkaar zijn.

Deze kennis kan aanleiding zijn voor iemand om terug te keren naar Allah en berouw te tonen aan Hem vanwege het begaan van zondes, overtredingen en innovaties binnen het geloof. Op deze manier onderwijst men de Islam aan degene die nog nooit van zijn voortreffelijkheden heeft gehoord. Ook leren degenen die een slecht beeld hebben van de Islam de waarheid over deze godsdienst. Als diegene dan de Islam binnentreedt, dan doet hij dit uit vrije wil en met volle overtuiging.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat elk middel, dat gebruikt kan worden om op te roepen tot Allah, in acht genomen moet worden. In het verleden bestonden de middelen van Dacwah uit lezingen, boeken, debatten en discussies tussen de oproeper en degenen die opgeroepen werden tot de Islam. Daarnaast bestonden er ook wetenschappelijke bijeenkomsten en soortgelijke zaken.

Men deed dit handelend naar de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.”

(Soerat an-Nahl: 125)

Maar in deze tijd zien wij dat vele middelen benut kunnen worden in het uitnodigen naar de Islam. Hiertoe behoren onder andere:

  • radio en televisie
  • wetenschappelijke publicaties
  • Islamitische artikelen in kranten en waardige tijdschriften.

Onder deze opsomming kunnen we ook het internet scharen. Internet is momenteel ver ontwikkeld en over de hele wereld beschikbaar. De dragers van Islamitische kennis en de uitnodigers naar Allah dienen dit middel te benutten om zodoende hun artikelen, lezingen en correcte adviezen te verspreiden. Dit zodat eenieder die het goede wenst hiervan kan profiteren en middels deze zaken ook meer kennis vergaart en goede daden kan verrichten.

Het internet is inmiddels gevestigd in alle landen. De christenen, joden, polytheïsten, religieuze nieuwlichters, de ongehoorzame mensen en de zondaars schromen allemaal niet om hiervan gebruik te maken. Zij gebruiken het internet om hun ideeën, misleidende argumenten, valse propaganda en dwaling te verkondigen. Hiermee misleiden zij degenen die deze (verdorven) zaken tegenkomen (en lezen), terwijl zij van het goede uitgaan. Deze persoon denkt hiermee dat dit een oprecht advies is dat tot hem is gekomen. Zodoende raken degenen die deze verkondigingen en artikelen ontvangen verstrikt in ongeloof, nieuwlichterij, zondes en rampspoeden. Zowel het openlijke als het verborgene ervan.

Zouden de bezitters van de juiste kennis, de monotheïsten en degenen met een zuivere intentie het internet gebruiken, dan vernauwen zij het gebied waarop de verderfzaaiers hun oproep kunnen verspreiden. Daarnaast zal iedereen die de waarheid zoekt, en begunstigd wil worden met goede daden en nuttige kennis, een geweldig profijt verkrijgen door hun woorden.

Sheikh cAbdoellaah ibn Djibrien

 

1. Dit houdt in dat als één persoon deze religieuze plicht nakomt, dan zijn de andere gelovigen hiervan vrijgesteld.