Waarom zijn vrouwen gebrekkig in intelligentie en geloof?

Vraag:

Wij horen vaak de overlevering: “Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof”. Mannen gebruiken deze overlevering vaak om de vrouwen ermee te schofferen. Wij willen graag een verduidelijking van deze overlevering.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft zegt: “Voorwaar, ik heb nooit iemand meer tekort zien komen in intelligentie en religieuze verplichtingen dan jullie. Een voorzichtige, gevoelige man kan door enkelen van jullie in dwaling worden gebracht.” De vrouwen vroegen: “O Boodschapper van Allah, waarom is onze intelligentie gebrekkig en waarom geldt dit ook voor onze religieuze verplichting?” Hij (vrede zij met hem) vroeg: “Is de getuigenis van twee vrouwen niet gelijk aan die van één man?” Zij zeiden: “Ja.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dat is de tekortkoming in intelligentie.” De Profeet (vrede zij met hem) vervolgde: “Is het niet waar dat een vrouw gedurende haar menstruatie niet kan vasten of bidden?” De vrouwen antwoordden: “Ja.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dat is de tekortkoming in haar religieuze verplichting.”

(al-Boekhaarie)

De Profeet (vrede zij met hem) verduidelijkte dat het gebrekkig zijn in intelligentie komt doordat zij vergeetachtiger is. Haar getuigenis dient bevestigd te worden door een andere vrouw om deze vast te stellen. Dit om te voorkomen dat ze zal vergeten, toevoegen of juist tekortschieten in haar getuigenis. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En laat twee getuigen van onder jullie mannen getuigen, en als er niet twee mannen zijn, dan een man en twee vrouwen, die jullie als getuigen goedkeuren, zodat als één van hen zich vergist, een andere van hen haar kan verbeteren…”

(Soerat al-Baqarah: 282)

Wat betreft gebrekkig zijn in het geloof; de vrouw verlaat het gebed en het vasten in haar menstruatie- en kraamperiode. Zij is dan gebrekkig in het gebed en dit is een gebrek in het geloof. Maar dit gebrek wordt haar niet verweten. Het is een gebrek dat tot stand is gekomen door de Wetten van Allah. Hij, de Verhevene, heeft dit voorgeschreven uit compassie met haar en om het haar te vergemakkelijken. Als zij zou vasten terwijl zij menstruerend is of in haar kraamperiode zit, dan zou dit in haar nadeel zijn. Het is de Barmhartigheid van Allah die haar heeft voorgeschreven om niet te vasten tijdens haar menstruatie- en kraamperiode en dit vasten pas later in te halen.

Wat betreft het gebed; tijdens haar menstruatie ondervindt zij zaken die het reinigen belemmeren. Het is ook hier de Barmhartigheid van Allah die voorschrijft dat zij het gebed niet hoeft te verrichten. En dit geldt ook voor de kraamperiode. Ook heeft Hij, de Verhevene, voorgeschreven dat zij deze gebeden niet hoeft in te halen, omdat het inhalen een grote inspanning voor haar zou zijn. Het gebed wordt vijf keer per dag herhaald en de menstruatie duurt af en toe zeven, acht of meer dagen. En de kraamperiode duurt veertig dagen. Het is de Barmhartigheid en de Goedgunstigheid van Allah tegenover haar dat zij het gebed dan niet hoeft te verrichten en in te halen.

Het hoeft niet zo te zijn dat het gebrekkig zijn in intelligentie een gebrek is in alle zaken. En het gebrekkig zijn in het geloof een gebrek is in alle zaken. Het is slechts een verduidelijking van de Profeet (vrede zij met hem) dat het gebrekkig zijn in intelligentie ten opzichte van het vaststellen van de getuigenis is. En het gebrekkig zijn in het geloof ten opzichte van het verlaten van het gebed en het vasten tijdens de menstruatie- en kraamperiode is. Dit betekent tevens niet dat zij zonder de man kan in alle zaken. En ook betekent het niet dat de man in alle zaken beter is dan zij.

Ja, het mannelijke geslacht is om vele redenen beter dan het vrouwelijke geslacht. Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“De mannen zijn de toezichthouder over de vrouwen omdat Allah de één boven de andere bevoorrecht heeft en omdat zij van hun eigendommen uitgeven (aan de vrouwen)…”

(Soerat an-Nisaa’: 34)

Het kan echter zo zijn dat de vrouw in sommige gevallen uitblinkt. Hoeveel vrouwen zijn er wel niet beter dan mannen in intelligentie, geloof en geheugen? De Profeet (vrede zij met hem) heeft echter overgeleverd dat de vrouwen minder zijn dan de mannen vanuit de twee eerder genoemde aspecten.

Het kan ook zo zijn dat haar goede daden meer zijn en zij boven vele mannen uitsteekt in goede daden. Ook kan zij beter zijn in haar vrees jegens Allah en haar status in het Hiernamaals. Ook kan zij in sommige gevallen de aandacht beter houden en sterker zijn in haar geheugen dan vele mannen in vele belangrijke kwesties. Zij streeft dan naar het behouden en het afstemmen en kan zo een verwijzing zijn in de Islamitische geschiedenis. En dit is duidelijk voor degenen die de gesteldheid van de vrouwen in het tijdperk van de Profeet (vrede zij met hem) en daarna hebben bestudeerd.

Op basis hiervan kunnen wij dus concluderen dat deze vorm van tekortkoming ons er niet van mag weerhouden om datgene wat een vrouw overlevert te verwerpen. Hetzelfde geldt voor haar getuigenis, onder voorwaarde dat hier een tweede vrouw van getuigt. Hetzelfde geldt voor haar godsvrucht voor Allah en dat zij tot de beste dienaren van Allah kan behoren als zij standvastig is. Als het vasten voor haar is komen te vervallen door menstruatie of kraambloeding, dan dient zij deze gewoon in te halen.

En als het gebed voor haar komt te vervallen, dan hoeft zij deze niet in te halen. Dit betekent beslist niet dat zij gebrekkig is in alles ten opzichte van haar vrees voor Allah, of ten opzichte van het verrichten of herinneren van haar zaken. Het is een uitzonderlijk gebrek in intelligentie en geloof. Dit zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft verduidelijkt.

Het is niet toegestaan voor een gelovige om de vrouw te associëren met minderwaardigheid in alle zaken en zwakte in het geloof in alle opzichten. Het is echter een uitzonderlijke zwakte in haar geloof en een uitzonderlijke zwakte in haar intelligentie die te maken hebben met het vaststellen van de getuigenis, enzovoorts. Men dient rechtmatig te zijn en de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) aan te nemen op de beste en voornaamste wijze.

En Allah weet het het beste.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibn Baaz
(Madjallat ul-Boehoeth ul-Islaamiyyah, boekdeel 29, blz. 100-102)