Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven

Vraag:

Ik ben een jong meisje en wil me graag bekeren tot de Islam, omdat ik ervan overtuigd ben dat de Islam het ware geloof is. Echter, ik heb een probleem. Voordat ik de Islam heb leren kennen ben ik in vele zonden vervallen, als mijn hele leven al geen grote zonden was. Is het voor mij mogelijk om te bekeren? Wat dien ik te doen met betrekking tot mijn oude levensstijl?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zijn met zijn Profeet.

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

"De Vergever van de zonden en de Aanvaarder van het berouw, de Harde in de bestraffing, de Bezitter van grote macht. Geen God is er dan Hij, tot Hem is de terugkeer."

(Interpretatie van de betekenis van Soerat Ghaafier: 3)

Ibn cAbbaas (hij behoort tot de metgezellen van de Profeet, vrede zij met hem) heeft overgeleverd: "De mensen van afgoderij moordden en kenden hierin geen grenzen en zij pleegden ontucht en kenden hierin ook geen grenzen. Toen kwam Mohammed (vrede zij met hem) tot hen en zij zeiden: "Hetgeen wat jij zegt en naar uitnodigt is goedheid, zou je ons dan kunnen vertellen of hetgeen dat wij aan slechte daden hebben verricht kwijtgescholden kan worden. Hierop openbaarde Allah de volgende verzen (interpretatie van de betekenis):

"Zeg: 'O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Voorwaar, Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. En keert terug tot jullie Heer, en geeft jullie over aan Hem voordat de bestraffing tot jullie komt waarna jullie niet geholpen worden. En volgt op de beste wijze wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer, voordat de bestraffing onverwacht tot jullie komt, terwijl jullie het niet beseffen. Zodat er voor geen ziel aanleiding zal zijn om te zeggen: 'O wat heb ik spijt omdat ik nalatig ben geweest (in mijn plicht) jegens Allah, hoewel ik tot de spotters behoorde'. Of zij zou zeggen: 'Als Allah mij had geleid, dan zou ik zeker tot de godsvruchtigen hebben behoord!' Of zij zou zeggen, als zij de bestraffing ziet: 'Had ik (nog)een kans, dan zou ik tot de weldoeners behoren!' Nee! Mijn Tekenen zijn reeds tot jou gekomen, maar jij loochende ze en jij was hoogmoedig en jij behoorde tot de ongelovigen."

(Soerat az-Zoemar: 53-59)

En zo was cAmr ibnoel-cAas een zondige veelgodenaanbidder, een zondaar en vijandig jegens Allah en zei: "Toen Allah de Islam in mijn hart plaatste, ben ik naar de Profeet (vrede zij met hem)gegaan om de eed van trouw af te leggen, strekte hij zijn hand naar mij uit en ik zei: 'Ik zal de eed niet afleggen, O Boodschapper van Allah, totdat jij mijn voorgaande zonden vergeeft. Waarop de Profeet (vrede zij met hem) tegen mij zei: O cAmr, wist jij dan niet dat de Islam alle voorgaande zonden kwijtscheldt?"

(Ahmad)

Zoek je toevlucht tot Allah en weet dat de oplossing voor al de onrust die jou bezighoudt te vinden is in de voorgaande teksten. Sterker nog, deze teksten zijn aan jou gericht en dragen zorg voor jouw situatie en zijn een oplossing voor al jouw problemen.

Als jouw Heer, de Meest Barmhartige, de Aanvaarder van berouw is, alle zonden vergeeft, beschikt over allesomvattende Barmhartigheid, jou en Zijn dienaren oproept tot berouw en de Islam, jou belooft al je grote en kleine zonden te vergeven en geheel uit te wissen bij monde van Zijn Profeet, dan dien je te weten dat als jij je bekeert, jouw leven met een schone lei begint. Waar wacht je dan nog op en voor welke reden stel jij jouw bekering nog uit? Haast je dus, word moslim en aanbid jouw Heer. Wij maken graag gebruik van deze gelegenheid om jou te verblijden met een gelukzalige toekomst en een zuiver leven in de schaduw van de Islam.

Bij Allah, jouw vraag heeft ons zeer verblijdt en wij zijn in afwachting op de gelukkige tijding. 

Mawsoecaat Fataawa al-Moecaasierah, blz 382