Waarom zijn er zoveel aardbevingen?

Vraag:

Veel landen zijn getroffen door aardbevingen. Heeft dit vanuit Islamitisch oogpunt een betekenis?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, zijn familie, metgezellen en degenen die zijn Leiding volgen.

Allah is de Alwijze, de Alwetende in alles wat Hij wilt en beveelt. Hij schept en bepaalt alles wat Hij wil aan Tekenen om Zijn dienaren angst in te boezemen en hen te herinneren aan hun rechten en plichten tegenover Hem. En ook om hen te waarschuwen tegen het associëren van iets in het aanbidden van Hem, het ingaan tegen Zijn Bevelen en het doen van wat Hij verboden heeft. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En Wij zenden de Tekenen, slechts om (hen) te doen vrezen.”

(Soerat al-Israa’: 59)

“Wij zullen hen Onze Tekenen laten zien, aan de horizonten en in jullie zelf, tot het jullie duidelijk zal zijn dat hij (de Koran) de Waarheid is. Is het niet voldoende dat jouw Heer Getuige is over alle zaken?”

(Soerat Foessilat: 53)

“Zeg: “Hij is de Machthebber Die jullie bestraffingen zendt, van boven jullie vandaan of van onder jullie voeten, of Hij verwart jullie in (verschillende) groeperingen en laat sommigen van jullie de wraak van anderen proeven…”

(Soerat al-Ancaam: 65)

Djaabir ibnoe cAbdillaah verhaalde dat toen het vers (interpretatie van de betekenis): “Zeg: “Hij is de Machthebber Die jullie bestraffingen zendt, van boven jullie vandaan…” werd geopenbaard, dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Acoedhoe bi Wadjhika (Ik zoek toevlucht bij Uw Aangezicht)”, “…of van onder jullie voeten…” zei hij: “Acoedhoe bi Wadjhika (Ik zoek toevlucht bij Uw Aangezicht).”

(Sahieh al-Boekhaarie, boekdeel 5, blz. 193)

Al-Asbahaanie verhaalde van Moedjaahid over de uitleg van dit vers (interpretatie van de betekenis): “Zeg: “Hij is de Machthebber Die jullie bestraffingen zendt, van boven jullie vandaan…”: “Dit betekent: as-Sayhah (de Schreeuw of Opschudding), stenen en sterke wind; “…of van onder jullie voeten…”, betekent: aardbevingen en verslonden worden door de aarde.”

De aardbevingen die vandaag de dag plaatsvinden zijn zonder twijfel de Tekenen die Allah gebruikt om Zijn dienaren te beangstigen. Alle aardbevingen en andere dingen die gebeuren en mensen letsel toebrengen, zijn vanwege Shirk (polytheïsme) en zonden. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.”

(Soerat ash-Shoera: 30)

“Wat jou van het goede overkomt, het is van Allah: en wat jou van het slechte overkomt, het is van jouzelf…”

(Soerat an-Nisaa’: 79)

En Allah, de Verhevene, zei over de voorgaande volkeren (interpretatie van de betekenis):

“En ieder bestraften Wij voor zijn zonde. Daarom waren er onder hen over wie Wij een storm van hagelstenen zonden en waren er onder hen die door een bliksemslag gegrepen werden. En er waren er onder hen die Wij in de aarde deden wegzinken en er waren er onder hen die Wij verdronken. Allah was niet onrechtvaardig voor hen, maar zij waren onrechtvaardig voor zichzelf.”

(Soerat al-cAnkaboet: 40)

Wat moslims, en anderen die toerekeningsvatbaar en gezond van geest zijn moeten doen, is berouw tonen aan Allah, zich stevig vastklampen aan Zijn Godsdienst en alles vermijden wat Hij verboden heeft aan Shirk en zonden. Dit zodat zij veilig kunnen zijn en gered zullen worden van alle kwaad in deze wereld en het Hiernamaals, en opdat Allah hen van al het slechte weerhoudt en hen zegent met al het goede. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als de inwoners van de steden hadden geloofd en (Allah) hadden gevreesd, dan hadden Wij zeker voor hen zegeningen uit de hemel en de aarde geopend: maar zij loochenden, zodat Wij hen grepen wegens wat zij verrichtten.”

(Soerat al-Acraaf: 96)

En Allah zegt over de lieden van het Boek (interpretatie van de betekenis):

“En als zij zich aan de Thora vastgehouden hadden en aan de Indjiel en aan wat hun van hun Heer neergezonden was, dan hadden zij gegeten van wat boven hen en onder hun voeten (aan voedsel) was…”

(Soerat al-Maa’idah: 66)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Voelen de inwoners van de steden zich er soms veilig voor, dat Onze bestraffing in de nacht tot hen komt, terwijl zij slapen? Of voelen de inwoners van de steden zich er soms veilig voor, dat Onze bestraffing in de ochtend tot hen komt, terwijl zij spelen? Voelen zij zich soms veilig voor het Plan van Allah? Niemand voelt zich veilig voor het Plan van Allah, behalve het verliezende volk.”

(Soerat al-Acraaf: 97-99)

Ibn ul-Qayyim zei: “Allah geeft de aarde soms toestemming om te ademen, dat is wanneer grote aardbevingen plaatsvinden. Dit zorgt ervoor dat mensen bang worden, zodat zij berouw tonen, stoppen met zondigen, bidden tot Allah en spijt voelen (vanwege hun zonden). Wanneer er een aardbeving was geweest, zei een aantal van de vrome voorgangers: “Jullie Heer waarschuwt jullie. Toen Medina getroffen werd door een aardbeving sprak cOmar ibn ul-Khattaab de mensen toe en zei: “Als er weer een aardbeving is, zal ik hier niet met jullie blijven.”

En er zijn veel soortgelijke berichtgevingen van de Salaf.

Wanneer er zich een aardbeving voordoet of een ander teken, zoals een eclips, sterke wind of overstromingen, dan moeten wij ons haasten om berouw te tonen aan Allah, tot Hem bidden, Hem smeken om veiligheid, Hem veelvuldig gedenken en zoeken naar Zijn Vergiffenis. Zoals de Profeet (vrede zij met hem) zei toen er een eclips was: “Als je zoiets ziet, haast je dan om Hem te gedenken, roep Hem aan en zoek Zijn Vergeving.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook is het aanbevolen om medeleven te tonen aan de armen en behoeftigen, en om hen liefdadigheid te geven. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Toon genade, en jou zal genade getoond worden.”

(Ahmed)

“Degenen die barmhartig zijn, zullen begenadigd worden door de Meest Barmhartige. Heb genade met degenen die op aarde zijn, en Degene Die in de hemelen is zal genade met jou hebben.”

(Aboe Daawoed en at-Tirmidhie)

“Degene die geen genade toont, zal geen genade worden getoond.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het is overgeleverd dat wanneer er een aardbeving was, dat cOmar ibnoe Abdil-cAziez zijn gouverneurs zou schrijven en hen vertelde om liefdadigheid uit te geven.

Eén van de zaken die zullen bijdragen om de mensen veilig en wel te houden, is wanneer de gezaghebbers een snelle, stevige aanpak voorschrijven omtrent de nutteloze factoren in de samenleving. En dat zij zich moeten gedragen en de Wetten van de Shariecah toepassen, en dat ze aansporen tot het goede en het slechte verbieden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers, zij roepen op tot het goede en verbieden het verwerpelijke en zij onderhouden het gebed en geven de Zakaat en zij gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Zij zijn degenen die Allah zal begenadigen. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs.”

(Soerat at-Tawbah: 71)

“…En Allah zal zeker hen helpen die Hem (Zijn godsdienst) helpen. Voorwaar, Allah is zeker Sterk, Geweldig. (Zij zijn) degenen die, als Wij hen macht geven op aarde, het gebed onderhouden en de Zakaat betalen en het goede bevelen en het verwerpelijke verbieden. En het einde van alle zaken rust bij Allah.”

(Soerat al-Hadj: 40-41)

“…En wie Allah vreest, die zal Hij een oplossing geven. En Hij voorziet hem van waar hij het niet verwacht, en (voor) wie op Allah vertrouwt, is Hij voldoende…”

(Soerat at-Talaaq: 2-3)

En er zijn vele verzen over dit onderwerp.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die voorziet in de behoefte van zijn broeder, Allah zal zijn behoeften voorzien.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie één van de moeilijkheden van de gelovige verhelpt, Allah zal één van zijn moeilijkheden verhelpen op de Dag der Opstanding. En Wie een ongemak (van een ander) vergemakkelijkt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn ongemak vergemakkelijken. En wie (de fouten van) een moslim bedekt, Allah zal in dit wereldse leven en in het Hiernamaals zijn (fouten) bedekken. En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt…”

(Moeslim)

Allah is Degene Die wij vragen om de gesteldheden van alle moslims te verbeteren, hen te zegenen met het juiste begrip van de Islam, hen te helpen om zich hier steevast aan te houden en berouw te tonen aan Allah voor al hun zonden. We vragen Hem om al degenen die gezag hebben over de moslimzaken te beteren en om de Waarheid te ondersteunen en de valsheid via hen uit te roeien. En om hen te helpen de mensen te leiden volgens de wetten van de Shariecah, en hen en alle moslims te beschermen tegen dwaling, verleiding en de valstrikken van de Shaytaan. Want Hij is bij Machte om dat allemaal te doen.

Moge de Vrede en Zegeningen van Allah zijn met onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen, en met degenen die hen volgen in waarheid tot aan de Dag der Opstanding.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibnoe cAbdillaah ibn Baaz