Ik ben pas moslim, maar heb ontucht gepleegd

Vraag:

 

Ik ben sinds drie jaar bekeerd tot de Islam en ik bevind me nog steeds in de leerfase. Ik heb daarom de volgende vraag:

Ik heb me laten vertellen dat wanneer ik ontucht heb gepleegd nadat ik moslim ben geworden, ik niet meer op een Islamitische wijze kan trouwen. Is dit correct en zo ja? Hoe kan ik deze daad (waar ik overigens veel spijt van heb) rechttrekken?

 

Antwoord:

 

Degene die ontucht pleegt, dient hier berouw voor te tonen. Deze daad behoort immers tot de grote zonden die de Islam verbiedt en waar een grote bestraffing op staat. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

 

“En degenen die niet naast Allah een andere God aanroepen en die niemand doden, waarvan(het doden) door Allah verboden is, behalve volgens het recht. En die geen ontucht plegen, want wie dat doet zal een bestraffing ontmoeten. Voor hem zal de bestraffing vermenigvuldigd worden op de Dag der Opstanding en vernederd zal hij daarin eeuwig leven.”

(Soerat al-Foerqaan: 69)

 

Deze daad kent tevens een wereldse bestraffing (die tot uitvoer gebracht dient te worden onder toezicht van een Islamitische leider in een Islamitische staat). Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

 

“De ontuchtige vrouw en de ontuchtige man, slaat hen ieder met honderd slagen. En laat medelijden met hen jullie niet treffen in de godsdienst van Allah, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. En laat een groep van de gelovigen getuige zijn van hun bestraffing.”

(Soerat an-Noer: 2)

 

In een overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Neemt van mij, neemt van mij! Allah, de Verhevene, heeft duidelijkheid geschept, een ongetrouwde met een ongetouwde krijgen honderd zweepslagen en worden verbannen en een getrouwde met een getrouwde krijgen honderd zweepslagen en worden gestenigd.”

(Moeslim)

 

Allah heeft het bovendien voor de gelovige mannen en vrouwen verboden om met een ontuchtpleger te trouwen, zeggende (interpretatie van de betekenis):

 

“De ontuchtige man trouwt niet, behalve met een ontuchtige vrouw of een veelgodenaanbidster. En de ontuchtige vrouw wordt niet gehuwd, behalve door een ontuchtige man of een veelgodenaanbidder. En dat is verboden voor de gelovigen.”

(Soerat an-Noer: 3)

 

Deze bestraffingen zijn zeer ernstig. Wanneer de ontuchtpleger echter oprecht en berouwvol terugkeert tot Allah, dan zal Allah hem vergeven. Hij, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

 

“Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen wisselt Allah hun zonden in voor goede daden. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. En wie berouw toont en goede daden verricht: voorwaar, hij wendt zich berouwvol tot Allah.”

(Soerat al-Foerqaan: 70-71)

 

Wanneer een ontuchtpleger zich berouwvol terugkeert tot Allah, dan is het toegestaan om met hem of haar te trouwen.

 

Sheikh Mohammed Ibn Ibraahiem (moge Allah hem begenadigen) werd gevraagd over het trouwen met een vrouw die ontucht heeft gepleegd, hij antwoordde als volgt: “Het is niet toegestaan om met een vrouw te trouwen die ontucht heeft gepleegd, behalve als zij berouw heeft getoond. Als een man met zo’n vrouw wil trouwen, dient hij eerst een menstruatieperiode te wachten. Als blijkt dat ze zwanger is, dient hij te wachten totdat zij bevallen is…”

 

islamqa.com