Waarom de Islam homoseksualiteit verbiedt

Vraag:

 

Kunt u uitleggen waarom homoseksualiteit een zonde is binnen de Islam? Ik ben namelijk niet in staat geweest een echte reden hiervoor te vinden. Zou u kunnen aangeven wat hierover gezegd wordt in de Koran en in de Soennah?

 

Antwoord:

 

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

 

Een moslim dient er geen moment over te twijfelen dat hetgeen Allah heeft voorgeschreven een grootse Wijsheid bevat. Hij dient te weten dat er een Ultieme Geleerdheid schuilt achter hetgeen Allah heeft bevolen en verboden. Het is het Rechte Pad en de enige Weg waarop de mens vrede en veiligheid vindt en zijn eer kan beschermen.

 

Enkelen hebben getracht de Islam en zijn Wetgevingen te veranderen. Zij veroordelen scheidingen en polygame huwelijken, en hebben alcohol toegestaan. Degenen die een blik werpen op de staat van hun samenlevingen, zullen zien dat deze in staat van misère verkeren.

 

Toen zij scheidingen verwierpen, nam moord haar plaats in. Toen zij polygame huwelijken verboden, begon men met het nemen van minnaressen. Toen zij alcohol toestonden, werden allerlei soorten schaamteloze en immorele daden wijdverspreid.

 

Aangezien het verbod op homoseksualiteit afkomstig is van de Heer der werelden, dient een moslim niet te wachten tot de wetenschap uiteindelijk bewijst dat hetgeen wat Allah verboden heeft schadelijk is. Daarentegen dient hij onverzettelijk te geloven dat Allah slechts hetgeen voorschrijft wat goed is voor de mensen, en dat de moderne ontdekkingen slechts dienen ter ondersteuning van zijn overtuiging en vertrouwen in Allah’s Wijsheid.

 

In de vakkundige termen van de Shariecah wordt met de homosexualiteit van de man gedoeld op het penetreren van de penis in de anus van de man. Dit was de daad die het volk van Profeet Loet plachte te verrichten. Wat hierover staat vermeld in de Koran en Soennah is het volgende:

 

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

 

“En (gedenkt) Loet toen hij tot zijn volk zei: ,,Begaan jullie zedeloosheid die nog niemand van de bewoners van de werelden vóór jullie heeft begaan? Voorwaar, jullie naderen wellustig mannen in plaats van vrouwen. Jullie zijn een overschrijdend volk.”

(Soerat al-Acraaf: 80-81)

 

Allah zegt tevens (interpretatie van de betekenis):

 

“Voorwaar, Wij zonden vulkanische stenen over hen, behalve over de familie van Loet. Wij redden hen in het laatste gedeelte van de nacht.”

(Soerat al-Qamar: 34)

 

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

 

“En (gedenkt) Loet, toen hij tegen zijn volk zei: ,,Jullie begaan zeker gruweldaden die niemand van de mensen ooit beging.”

(Soerat al-cAnkaboet: 28)

 

En (interpretatie van de betekenis):

 

“En aan Loet schonken Wij wijsheid en kennis en Wij redden hem uit de stad waarvan (de bevolking) vuiligheid placht te bedrijven. Zeker, zij waren een slecht volk, zwaar zondig.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 74)

 

En in het laatste vers dat wij willen aanhalen, zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

 

“En (gedenkt) Loet, toen hij tot zijn volk zei: ,,Begaan jullie gruweldaden, hoewel jullie het inzien? Waarom benaderen jullie uit begeerte mannen in plaats van vrouwen? Jullie zijn beslist een onwetend volk.” Maar het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: ,,Verdrijft de familie van Loet uit jullie stad: zeker, zij zijn mensen die zich reinigen.” Toen redden Wij hem en zijn familie, behalve zijn vrouw: Wij bepaalden dat zij tot de achterblijvers behoorde. En wij deden op hen een (vulkanische) regen neerdalen: en slecht was de regen voor de gewaarschuwden.”

(Soerat an-Naml: 54-58)

 

Het is overgeleverd door Djaabir (moge Allah weltevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er is niets waar ik meer voor vrees voor mijn Oemmah, dan de daad van het volk van Loet.”

(Tirmidhi en Ibn Maadjah)

 

Dus een moslim dient zich niet in te laten met deze zaak die als verwerpelijk wordt beschouwd in de Islam.

 

En Allah weet het best.

 

Gebaseerd op een Fatwa op islamqa.com