Bezetenheid en zijn verschillende vormen

Bezetenheid, oftewel het bezit nemen van een menselijk lichaam door een Djinn.

In het Arabisch wordt Bezetenheid Al-Mass genoemd, Al-Mass betekent

letterlijk een aanraking, de persoon is als het ware door de Shaytaan

aangeraakt het wordt ook wel Al-Sar’, hoewel bij Sar’ epilepsie wordt

bedoeld die veroorzaakt is door de Djinn en waarbij de Djinn een volledige

controle kan krijgen over de hersenen van de patient en de patient van

binnenuit klappen geeft waardoor deze persoon valt en aanvallen krijgt.

Bij Sihr hebben we al gezien dat de vervloekte tovenaars op verzoek van

iemand, of misschien op eigen initiatief Sihr bij iemand toepassen

waardoor deze persoon ziek, gek, dood of Bezeten kan raken van 1 of

meerdere Djinn.

Het is dus duidelijk dat de Djinn, de zogenaamde Gadim Al-Sihr(werker

van de sahir), dus het bevel krijgen om een menselijk lichaam binnen te

treden, ook hier is dan sprake van Al-Mass, maar dan door Sihr.

Maar als we het over Al-Mass of Sar’ in het algemeen hebben dan spreken

we over Djinn die op eigen houtje handelen, zij zijn dus onafhankelijk van

de sahir.

Na het binnentreden van het lichaam kunnen deze Djinn verschillende

soorten Al-Mass veroorzaken die soms bijna identiek zijn aan Sihr,

bijvoorbeeld we hebben Al-Sihr Al-Hawateef(Sihr van de stemmen), maar

je hebt ook Al-Mass Al-Hawateef, het enige verschil is, bij de eerste komt

het door een betovering(Sihr) en de 2de heeft een andere reden, die we zo

gaan bespreken.

Alvorens we verder gaan met dit zullen we Al-Mass(bezetenheid) bewijzen

met de Koraan en de Sunnah.

 

Bewijzen uit de Koraan

Allah zegt in de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 275:

“Degenen, die rente verteren, zullen niet verrijzen behalve zoals iemand, die door Satan

met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: "Handel is gelijk aan rente",

terwijl Allah de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard. Die daarom een

vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal toebehoren, hetgeen hij vroeger

heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah. En zij, die terugvallen, zij zijn de mensen van het

Vuur, daarin zullen zij vertoeven.”

Ibn Kathir zegt in zijn Tafseer over deze vers: “ Laa Yaakumun(zij zullen

niet verrijzen) betekent het verrijzen uit hen graf op de Dag des Oordeels,

behalve als iemand die Sar’(Al-Masru’) heeft en de Shaytaan zal hem

slaan(net als iemand die bezeten is en een epileptische aanval

krijgt)…(1/344)

Imam Al-Qurtubi zegt in zijn Tafseer: “Er is bewijs in dit vers tegen de

mensen die ontkennen dat epilepsie veroorzaakt wordt door de Djinn en

beweren dat het enkel een lichamelijke oorzaak heeft, en dat de Shaytaan

het menselijk lichaam niet kan binnentreden of krankzinnigheid kan

veroorzaken”.(Tafseer Al-Qurtubi 3/355)

Bewijzen uit de Sunnah

Matar ibn AbderRahmaan Al-A’naq zei: “ Umm Al-Abaan bint Al-Wazee’

bin Zari ibn ‘Amir Al-‘Abdi overleverde van haar vader dat haar

grootvader eens naar de Profeet(vrede zij met hem) ging met zijn zoon of

de zoon van zijn zus die bezeten was door een Djinn.

De grootvader zei:

“Toen we aankwamen bij de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met

hem in Medina, zei ik, O Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) ik

heb met mij gebracht mijn zoon(of de zoon van mijn zus) die bezeten is

door de duivel, zodat je een smeekbede(aan ALLAH) voor hem kan

verrichten.”

De Profeet(vrede zij met hem) zei:

“ Breng hem naar mij, dus ik ging terug naar de groep waar ik hem had

achtergelaten, maakte hem los en deed hem nieuwe kleren aan en bracht

hem naar de Profeet(vrede zij met hem).

Hij(vrede zij met hem) zei:

“Breng hem hier zodat ik bij zijn rug kan, toen hij(vrede zij met hem)

hem(de jongen) vast had, begon hij(vrede zij met hem) hem te slaan op zijn

rug en te zeggen, Ga eruit O Vijand van ALLAH, Ga eruit O Vijand van

ALLAH.

Plotseling leek de jongen er beter uit te zien, hij had een blik die anders

was dan de blik daarvoor, daarna liet de Profeet(vrede zij met hem) hem(de

jongen) naast hem(vrede zij met hem) zitten, en deed een smeekbede voor

hem.

Na de smeekbede van de Profeet(vrede zij met hem) was niemand in de

groep geliefder dan de jongen.(Overgeleverd door Tabarani)

De volgende overlevering is van Ya’la ibn Murabbah(moge ALLAH

tevreden met hem zijn) dat hij zei:

“Ik heb 3 zaken gezien van de Profeet(vrede zij met hem) die niemand

voor mij en niemand na mij heeft gezien, we waren vertrokken voor een

reis en onderweg zagen wij een vrouw zitten op de grond met haar zoon.

Ze zei:

“O Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) dit is een jongen die

geraakt is door een ziekte, dat hem en ons beide kwaad doet, hij wordt

meerdere malen bezeten overdag.”

Hij(vrede zij met hem) zei, “ breng hem naar mij.”

Ze bracht hem bij de Profeet(vrede zij met hem) en ze zette hem tussen

hem en zijn rijdier neer.

Hij(vrede zij met hem) spuugde 3x diep in de mond van de jongen,

zeggende; “Bismillah Ana ‘Abdullah, Iksha Yaa ‘Aduwullah”, (In de

naam van ALLAH, ik ben de dienaar van ALLAH, verdwijn O vijand van

ALLAH) daarna gaf hij(vrede zij met hem) de jongen terug aan haar en

zei: “We zien je terug op deze plek als we terug komen, en vertel me over

zijn toestand.”

Hij zei: We gingen weg en kwamen terug en vonden haar op de zelfde

plaats met 3 lammeren. De Profeet(vrede zij met hem) zei: “Wat heeft je

zoon gedaan”.

Ze zei: “ Bij Degene die je met de Waarheid heeft gestuurd, we hebben

niks vreemds van hem gezien tot nu. Je mag deze lammeren meenemen(als

dank).”

Hij(vrede zij met hem) beveelde 1 van zijn metgezellen er 1 te nemen en

de rest aan haar terug te geven.”(Musnad van Ahmed en Al-Hakim in Al-

Mustadrak nr 2/617)

Deze hadith is meteen ook een bewijs voor het ontvangen van een beloning

voor het toepassen van Roqyah.

Het is overgeleverd van ‘Ata ibn Abu Rabah dat Ibn ‘Abbas(moge

ALLAH tevreden met hem zijn) tegen hem zei:

“Zal ik jou 1 van de vrouwen van het Paradijs laten zien? Ik zei, Ja

Hij zei: Deze zwarte(getinte) vrouw kwam naar de Profeet(vrede zij met

hem) en zei: “Soms heb ik last van aanvallen(van epilepsie) en hierdoor

raakt mijn lichaam ontbloot(de vrouw valt op de grond door de aanvallen),

vraag ALLAH mij te genezen.”

De Profeet(vrede zij met hem) zei: “Als je wenst heb dan geduld en je zal

het Paradijs betreden(vanwege het geduld), maar als je wenst zal ik

ALLAH voor je aanroepen om je te genezen.”

Ze zei: “Ik zal geduld hebben, maar ik raak ontbloot, dus vraag alstublieft

ALLAH voor mij dat ik niet ontbloot raak, en dus riep hij(vrede zij met

hem) ALLAH aan voor haar.”(Bukhari en Muslim)

Ibn Hajr Al-‘Asqalani zegt in zijn Sharh van deze hadeeth in Al-

Fath(10/115) dat de vrouw bezeten was door een Djinn en dat die de

aanvallen veroorzaakte. De vrouw genaamd Oum Zafar kreeg dus

epileptische aanvallen(Sar’).

De hadith die Ibn Hajr als bewees overleverde was een andere overlevering

van Al-Bazzar ook door Ibn ‘Abbas overgeleverd met de toevoeging van

de woorden, “Ik vrees dat het kwaad mijn lichaam ontbloot”, Ibn Hajar legt

uit dat het kwaad hier niks anders dan de Shaytaan kan betekenen en dat ze

leed aan Sar’.

De bewijzen in de Sunnah zijn overvloedig maar dit zal voldoende zijn

insha ALLAH.

 

 

De niveau’s van Bezetenheid door de Djinn

Al-Mass heb je in verschillende niveau’s je hebt mensen die nauwelijks

wat merken van hun Bezetenheid en anderen die weer heel de dag last

hebben, we kunnen het in de volgende niveau’s verdelen.

- Volledige Bezetenheid van het gehele lichaam, en deze is in 2 soorten te

verdelen.

a: De volledige Bezetenheid die voor een lange of permanente duur is, het

is bij dit soort Bezetenheid dat er een Djinn in het lichaam zit die eigenlijk

gedurende de gehele dag actief is bij de patient, de Djinn praat ook vaak op

de tong van de patient en deze Djinn zijn meestal van plan om ook niet

meer weg te gaan totdat ALLAH de genezing brengt. De Djinn heeft vaak

de beschikking over het gehele lichaam en veroorzaakt ook vaak blackouts

en de patient valt ook vaak flauw. Dit soort gevallen zien we bij Sihr en

erge gevallen van `Isq(Djinn ‘Aseeq).

b: De volledige Bezetenheid die van een tijdelijke aard is, oftewel hier

spreken we van een Djinn Tajier. Deze Djinn heeft dus beschikking over

het gehele lichaam net als de variant hierboven, alleen is het dat deze Djinn

bij een Roqyahsessie het lichaam uitvliegt en wanneer de sessie voorbij is

weer het lichaam betreedt.

- Volledige Bezetenheid van 1 bepaald lichaamsdeel, en het gaat hier om

een Djinn die volledig bezit heeft genomen van 1 lichaamsdeel,

bijvoorbeeld een been, arm, ogen of de tong. De patient kan dus spontaan

verlamt raken, blind worden of opeens niet meer praten enz enz, en

wanneer deze persoon dit medisch laat onderzoeken dan is er geen oorzaak

van dit te vinden. Het kan ook voorkomen dat de Djinn van het ene naar

het andere lichaamsdeel verhuist.

- Bezetenheid vanuit de buitenkant(Mass Al-Garizi) en deze is in 2 te

verdelen:

a: Constante Bezetenheid vanuit de buitenkant, en bij deze soort zit er dus

geen Djinn in het lichaam, maar buiten het lichaam en deze Djinn is dus

constant bezig met de patient.

Het zijn vaak gevallen van Sihr die met de wil van ALLAH niet het

lichaam binnenkunnen en die dan via de buitenkant werken of een Djinn

die wraak wil nemen op een mens vanwege iets wat de mens bij de Djinn

heeft gedaan.

Het is in sommige gevallen ook mogelijk dat het een ‘Aseeq betreft die

verliefd is op deze persoon, maar niet de mogelijkheid heeft om het

lichaam te betreden.

Het probleem bij deze soort Bezetenheid, is dat net als bij de Tajier de

Djinn vlucht als er Roqyah wordt gedaan, de patient zal dus bij

behandelingen zich goed voelen en helemaal geen tekens van Bezetenheid

vertonen, maar buiten de behandelingen is er veel last van waswaas,

slechte dromen, en men kan ook dieren of schimmen zien die hem

achtervolgen.

b: Tijdelijke Bezetenheid vanuit de buitenkant, het is bij deze soort dat er

ook een Djinn aan de buitenkant zit, maar deze Djinn zit er niet altijd. Het

kan dus voorkomen dat een persoon zich dagen goed voelt en geen

klachten heeft en dan opeens weer wel, de symptomen zijn verder net als

de variant hierboven.

- Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken, en deze is in de

volgende vormen:

a: Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken zonder medische

tekenen daarvoor of oorzaken. En dit is een zeer moeilijk geval om te

ontdekken, omdat de patient een aandoening krijgt en vervolgens naar de

dokter gaat en zich volledig laat onderzoeken, en toch wordt er niks

gevonden. En wanneer er Roqyah wordt gedaan, zal er ook geen reactie

komen, omdat de Djinn het via de buitenkant veroorzaakt.

b: Bezetenheid van de buitenkant die ziektes waaraan de persoon reeds lijdt

verergeren, de Djinn zorgt ervoor dat een ziekte die deze persoon reeds

heeft erger wordt. De patient ziet dat opeens de medicijnen die hij eerder

gebruikte en met de wil van ALLAH nuttig waren voor zijn ziekte nu

opeens geen effect meer hebben, en ook dit is door toedoen van de Djinn.

- Bezetenheid van zeer korte duur(Al-Mass Al-Taief), hierbij gaat het om

een Bezetenheid die dus zeer kort duurt, van een aantal seconden tot

maximaal een paar minuten, voorbeelden hiervan zijn ook de

Jathoom(boegebez), maar ook andere vormen kunnen hiertoe gerekend

worden.

 

Het binnentreden van het menselijk lichaam door de Djinn(Al-

Mass) en de reden waarom

Het binnentreden van het menselijk lichaam doen de Djinn om

verschillende redenen:

1. Al-‘Adawa, oftewel vijandigheid, dit wordt ook wel Al-Mass Al-‘Adaw

genoemd, dit betreft altijd een Shaytaan een ‘Ifriet of een Maarid en dus

geen moslim Djinn.

Deze Shaytaan gaat het lichaam van een mens binnen omdat hij de mens

haat vanwege het feit dat het 1 van de zonen van Adam(vrede zij met hem)

is.

Allah zegt :

“Doch door middel van de boom verleidde Satan hen beiden en dreef hen uit de staat

waarin zij zich bevonden. En Wij zeiden: "Gaat heen - gij zijt elkander vijandig. Er zal op

aarde een tijdelijke woonplaats en levensonderhoud voor u zijn."(Surah Al-Baqarah vers 36)

 

“Voorwaar, Satan is een vijand van u, behandelt hem daarom als vijand. Hij roept zijn

volgelingen slechts opdat zij bewoners van het brandende Vuur mogen worden.”(Surah

Fatir vers 6)

2. Al-Intiqam, oftewel vanwege wraak, de mens heeft blijkbaar iets

gedaan bij de Djinn, in de meeste gevallen onbedoeld omdat wij hen niet

kunnen zien. Maar de Djinn denkt dat het expres gebeurd is en neemt

wraak door het lichaam van de persoon binnen te treden.

Ibn Taymiyya zegt het volgende hierover:

“Het het kan gebeuren, en dit gebeurt vaak of in de meeste gevallen bij

sommigen door de rivaliteit(zo denkt de Djinn erover) zoals dat sommige

mensen hen kwaad doen of dat ze(de Djinn) denken dat zij(de mens) hen

opzettelijk kwaad doet zoals door over hen te plassen, of door heet water

over hen(de Djinn) te gooien of hen(de Djinn) te doden, en de mens weet

niet dat hij dit(de Djinn kwaad doen) doet, en in de Djinn zit veel

onwetendheid en onrecht, en zij(de Djinn) straffen hen(de mens) met meer

dan dat ze verdienen... (Majmoo’Fatawa hoofdstuk 19, blz 24)

De Djinn kan wraak nemen omdat 1 van de volgende zaken gebeurd is:

- Men giet warm water in de gootsteen of douche zonder daarbij de naam

van ALLAH te noemen, indien er zich daar een Djinn bevindt kan deze

verbrand worden.

- Het plassen in een hol of put, in veel van deze plaatsen leven de Djinn.

- Het mishandelen van dieren, zoals een hond, kat of slang, het kan zijn dat

1 van deze dieren een Djinn is in gedaante van een dier, zo zien we weer de

waarschuwing van ALLAH dat Dhulm(onrecht) niet toegestaan is

ongeacht tegen wie.

- Het schreeuwen, huilen, zingen of Koraan reciteren in douche of toilet.

- Het springen van een hoge plaats naar beneden zonder daarbij de naam

van ALLAH te noemen, men kan zo op een Djinn landen en hem pijn doen

of zelfs doden.

- Het gooien van een steen of ander voorwerp zonder daarbij de naam van

ALLAH te noemen.

- Het lezen van de boeken van Sihr(tovenaars) en spelletjes spelen die met

Sihr te maken hebben zoals het ouija-bord of het oproepen van

zogenaamde geesten.

- Het spuiten van anti-pesticide op insecten, vooral kakkerlakken zonder

daarbij de naam van ALLAH te noemen.

Vaak als een persoon bezeten wordt door een Djinn vanwege Intiqam kan

het voorkomen dat er bepaalde lichaamsdelen verlamd raken, dit hoeft niet

altijd zo te zijn.

Op het moment dat de Djinn niet in staat is om op een persoon wraak te

nemen omdat deze persoon zich beschermt heeft met de smeekbeden of

door andere oorzaken, kan het gebeuren dat de Djinn dan wraak zal nemen

doormiddel van het betreden van het lichaam van een naaste van die

persoon, bijvoorbeeld zijn vrouw of kinderen, dit wordt Al-Intiqam ‘Air

Mubasheer genoemd.

Daarom is het belangrijk dat het hele gezin zich altijd houdt aan het zeggen

van de smeekbedes van de ochtend en de avond, en dat de ouders hun

kinderen beschermen met de smeekbedes wanneer zij nog te klein zijn om

het zelf te doen.

3. Al-Dhulm, en deze soort Bezetenheid gebeurt omdat de Djinn gewoon

zin heeft om onrecht aan een mens te doen, net als er ook mensen bestaan

die gewoon andere mensen zonder reden lastig willen vallen is dit ook het

geval bij de Djinn zo. Alleen zit hierin ook een fout bij de mens, omdat

Bezetenheid alleen kan lukken indien een persoon zich niet beschermt met

het gedenken van ALLAH.

4. Al-‘Isq, oftewel de Djinn betreedt het lichaam van een persoon vanwege

het feit dat de Djinn verliefd wordt op deze persoon, een blinde

begeerte/lust, en de Djinn wil vooral gemeenschap hebben met deze

persoon. Omdat deze soort bezetenheid vaak voorkomt en ook een moeilijk

geval is zullen we deze apart en uitgebreid bespreken.

5. Al-Hawaa, oftewel de Djinn betreed het lichaam van een persoon die

zich bezighoudt met het doen van slechte dingen(muziek luisteren,

overspel, alcohol drugsgebruik enz.).

De aard(hawaa) van deze mens is hetzelfde als van die Djinn, beide houden

ze van slechte dingen en dus gaat deze Djinn het lichaam van deze persoon

binnen om samen slechte zaken te doen.

Het gaat hier dus om Shayateen van onder de Djinn en onder de mens die

samen komen.

Allah zegt in de Koran in Surah Al-An’aam vers 112:

"Op dezelfde wijze hebben Wij een vijand voor elke profeet gemaakt, duivels van onder de

mensen en de djinn. Zij fluisteren elkander vergulde woorden in om te bedriegen - en als

uw Heer had gewild, zouden zij het niet hebben gedaan; laat hen daarom met rust met

hetgeen zij verzinnen.”

Ook deze bezetenheid komt vaak voor vanwege het vele verderf wat in

deze tijd is. Het is dus een waarschuwing aan ieder die slechte dingen doet

en zijn lichaam verwaarloost zoals zij die roken of alcohol drinken, maar

ook aan de mensen die muziek luisteren, slecht gekleed zijn en noem maar

op, alles wat haram is houdt de Shaytaan van en iemand die hier veel van

doet zal een metgezel krijgen van onder de Shayateen in zijn lichaam.

Allah heeft ons hiervoor reeds gewaarschuwd:

Allah zegt in de Koraan surah Al-Zochroef vers 36:

“En wie zich van de aanbidding van de Barmhartige afkeert, achter hem zetten Wij een

satan, die zijn metgezel wordt.”

Dus o zwakke dienaar verricht berouw en stop met het jezelf gedragen als

een beest voordat een nog slechter wezen je lichaam binnentreed en men

straks zo afdwaalt van het licht van ALLAH dat men alleen duisternis zal

zien. En vooral de mensen die anderen aanroepen tot het plegen van

zondes.

Ibn AbdelBarr heeft gezegd:

“Wanneer een Shaytaan Djinn een Shaytaan mens ziet zoekt hij hem op en

neemt bezit van hem, en dan kunnen ze samen werken, want de Djinn

houdt van de daden van deze mens. Samen gaan ze elkaar helpen om ver

van Allah te zitten en anderen daarbij te trekken. Hun Hawaa is een.”

Er zijn mensen die zinnaa hebben gedaan, maar we noemen ze geen

Shaytaan Al-Ins, maar deze noemen we ‘Asie(zondaar), maar als hij naar

zijn vrienden gaat en hen er ook voor uitnodigt en het mooi voor hun

maakt, dit is nu een Shaytaan Al Ins.

We bedoelen hier niet mee dat hij of zij een Kafier is, maar een opstandige

dit is ook de letterlijke vertaling van Shaytaan, hij of zij is opstandig jegens

ALLAH en nodigt anderen uit naar het slechte, hetzelfde wat de Shayateen

van onder de Djinn doen.

En dit soort personen zijn het prooi van Al-Mass Al-Hawa, omdat de aard

en het doel van deze mensen hetzelfde is als die van bepaalde Shayateen.

Symptomen van Mass al-Hawa:

- Hij gedenkt Allah niet of nauwelijks(Sudood ‘an dhikrillah)

- Het houden van zondes(Hubul Ma’sieja) en het houden van ernaar

uitnodigen en hij heeft geen geduld om zondes te plegen en nodigt anderen

ernaar uit.

- Wanneer hij een zonde doet is hij in een goede bui en heel vrolijk

- Hij haat kennis over de islam, lezingen enz.

- Hij denkt over zondes, en denkt hoe hij ze moet begaan en plant ze zelfs

voortuit.

- Hij kan niet aan goede dingen denken.

- Hij houdt ervan om met mensen om te gaan die ook zondes begaan en

zijn hart heeft rust als hij bij hen is.

- Hij twijfelt over Allah en Zijn Kracht en Vermogen.

- Als deze persoon alleen is, is hij niet gelukkig en leeft een vernederend

leven

- Hij heeft een angst van binnen die niet van buiten te zien.

We hebben de redenen besproken waarom een Djinn het lichaam van een

mens betreed, we gaan nu de verschillende vormen van Bezetenheid

behandelen. Elke vorm zoals bij Bezetenheid door Sihr veroorzaakt

bepaalde klachten bij de mens en heeft bepaalde symptomen.

Het is heel goed mogelijk dat een persoon Bezeten is en dat het niet door

Sihr komt, maar dat de symptomen en klachten bijna identiek zijn aan die

van Sihr. Zo kan dus bijna elke vorm van Sihr ook gewoon door

Bezetenheid komen of door het Boze Oog en Al-Hasad. Alleen door

nauwkeurig onderzoek kan men een diagnose stellen van wat het precies is.

1. Al-Mass Al-Wahami is in principe geen echte bezetenheid, het is meer

gebasseerd op influisteringen van de qareen of Shayateen van buiten

waarbij de waswaas zo sterk wordt dat een persoon symptomen krijgt van

bezetenheid en dat zelfs bij een Roqyah behandeling deze persoon reageert

als iemand die bezeten is.

Dit komt voor bij mensen die vaak naar tovenaars, waarzeggers enz gaan

omdat zij interesse hebben in de zogenaamde mystiek en het

ongeziene(terwijl alleen ALLAH hier kennis over heeft), of zij bezoeken

deze slechte mensen wegens een lichamelijke kwaal ook komt deze variant

veel voor bij mensen die zich bezig houden met slechte en onzedige zaken.

En omdat ze dus naar de tovenaars gaan maken de tovenaars deze mensen

wijs dat ze bezeten zijn of geraakt zijn met Sihr.

Omdat de plaatsen die zij bezoeken(tovenaars) plaatsen van Kufr en

duisternis zijn, krijgen deze mensen dus veel last van waswaas, zeer sterke

waswaas die een punt bereikt van sterke illusie dat zij bezeten zijn.

2. Al-Mass Al-Garizi is een vorm van bezetenheid waarbij de Shaytaan de

mens lastigvalt van buiten waardoor een persoon het moeilijk krijgt in zijn

leven, dit valt niet onder waswaas.

De Shaytaan raakt en valt deze persoon letterlijk lastig van buiten zijn

lichaam, hierdoor krijgt de persoon zowel lichamelijk als geestelijke

klachten, ook komt het voor dat de Shaytaan verschijnt aan deze persoon in

de gedaant van bijvoorbeeld zijn vrouw om gemeenschap te hebben of in

de gedaante van enge dingen om deze persoon bang te maken. Heel vaak

betreft het hier een Djinn Tajier.

Muslim heeft een hadith in zijn Saheeh staan die overgeleverd is door

Hudaifah(moge ALLAH tevreden met hem zijn) die zei:

“ Toen we aan het eten waren met de Profeet(vrede zij met hem), plaatsten

we onze handen niet richting het bord voordat de Boodschapper van

ALLAH(vrede zij met hem) zijn hand er als eerst plaatste.

We waren een keer met hem aan het eten, toen er een jong meisje kwam

aanzetten alsof zij werd geduwd.

Ze wilde met haar hand richting het eten gaan, maar de Boodschaper van

ALLAH(vrede zij met hem) hield haar hand vast.

Toen kwam er een bedoein aanzetten alsof hij werd geduwd, en hij hield

zijn hand vast.

En toen zei de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem):

“ De Shaytaan ziet voedsel als wettig(voor zichzelf) waarover de naam van

ALLAH niet is uitgesproken. Hij bracht dit meisje zodat het voedsel

toegestaan wordt voor hem(de Shaytaan) via haar, maar ik hield haar hand

vast.

Toen bracht hij deze bedoein zo dat het voedsel toegestaan wordt voor

hem(de shaytaan) via hem(de bedoein), maar ik hield zijn hand vast.

Bij Degene in wiens Hand mijn ziel is, zijn hand(van de Shaytaan) is in de

mijne samen met haar hand(van het meisje).”

We zien dus in deze hadith 2 duidelijke voorbeelden van Al-Mass Al-

Garizi, de Shaytaan zette deze 2 personen aan om zonder de naam van

ALLAH te zeggen als wilden te gaan eten, want in de hadith zitten de

woorden “Ka annaha Tadfa’” wat betekent het leek alsof zij geduwd werd,

dus ze deed het niet met haar eigen wil, de geleerden hebben dus uit deze

hadith het bewijs gehaald voor deze soort bezetenheid.

3. Al- Al-Mass Al-Taaief, Allah de Verhevene zegt in Surah Al-A’raaf

vers 200-201:

“En als een boze ingeving van Satan u (tot het kwade) aanspoort, zoek dan uw toevlucht bij

Allah; voorzeker, Hij is Alhorend, Alwetend. “

“Degenen die (God) vrezen, wanneer hen een boze neiging van Satan overvalt, gedenken

Allah en ziet, zij zijn ziende.”

Ibn Kathir(moge ALLAH genadig met hem zijn) zegt over het woordje

Taiefoen:

“En sommigen hebben het vertaald als woede, en sommige als bezetenheid

door de Shaytaan….

Bij deze Bezetenheid gaat het om een vorm waarbij een Shaytaan het

lichaam van een mens betreed wellicht alleen voor enkele seconden tot een

paar minuten om deze persoon een boze ingeving te geven die kan

resulteren in woede, moord enz.

Dus al deze verschrikkelijke dingen terwijl de bezetenheid zelf maar heel

kort duurt, en men dient dus ALLAH te gedenken en toevlucht tot hem te

zoeken om te genezen van deze soort.

5. Al-Mass Al-‘Isq, we zouden deze apart bestuderen, Al’isq oftewel

blinde lust is dus een reden voor Bezetenheid, maar in principe is het een

vorm van bezetenheid opzich.

Een Djinn van het type ‘Aseeq of in het geval van een vrouwelijke Djinnia

‘Aseeqa kan men vergelijken met een oversexte persoon, een mens die

zijn lust los heeft gelaten en zijn sexuele behoefte is zo groot geworden dat

hij op jacht gaat naar gemeenschap en mensen dus gaat aanvallen en hen

ziet als zijn eigendom.

Het hoofdpunt hierbij is gemeenschap, de Djinn is dus blind geworden van

zijn lust en denkt alleen maar aan gemeenschap en ziet het lichaam van een

mens op wie hij verliefd wordt als zijn eigendom.

Dit soort Djinn zijn heel hardnekkig en bezorgen mensen veel problemen

en deze variant is erbij zowel mannen als vrouwen, maar men ziet het toch

meer bij de vrouwen.

Deze Djinn is letterlijk in staat zijn slachtoffers van binnenuit te

verkrachten en hen zelfs meerdere malen op een pijnlijke en onaangename

manier klaar te laten komen.

Deze Djinn geeft zijn slachtoffers ook veel neiging naar zinaa, dromen

over gemeenschap en vieze gedachtes dwalen de hele dag door het hoofd.

Dit soort Bezetenheid is waarlijk een grote beproeving, maar de

slachtoffers hoeven zich geen zorgen te maken, zodra zij de strijd aangaan

op de toegestane manier en zich wenden tot de Heer der Werelden zal er

genezing en kracht komen.

De belangrijkste reden waarom de ‘Aseeq het lichaam van een persoon

betreed is gemeenschap hebben, en daarop zal de behandling zich dus op

moeten concentreren. Het punt is dus dat het onmogelijk gemaakt moet

worden voor deze Djinn om te genieten van het lichaam waarin hij of zij

zit, het lichaam moet een gevangenis en plaats van marteling voor de Djinn

worden, waar de Djinn zo snel mogelijk uit moet en anders sterft!

De Djinn ‘Aseeq kan door verschillende redenen het lichaam betreden:

1: Al-Mass, oftewel Bezetenheid onafhankelijk van iets of iemand, deze

Djinn werkt dus niet voor een sahir en opereert zelfstandig.

Ibn ‘Abdelbarr (moge ALLAH hem genadig zijn) zegt het volgende

hierover:

“De meest voorkomende redenen voor Mass Al-’Isq, en het komt het meest

voor bij vrijgezellen, en dit is:

Een persoon, man of vrouw, maar bij de vrouw komt het meer voor, gaat

zichzelf naakt voor de spiegel bekijken, of maakt zich op en bewondert

zichzelf maar dankt ALLAH daar niet voor, als er op dat zelfde moment

een Djinn langskomt en hij ziet haar zo en vindt haar mooi dan kan hij

bezit van haar nemen”.

We zien dus dat dit een reden kan zijn waarom een djinn het lichaam

betreedt met als reden ‘Isq(blinde lust).

2: Al-Sihr, oftewel door betovering, het betreft hier dus een Gadim Al-

Sihr, een Djinn die dus werkt voor een sahir. Een Djinn ‘Aseeq doormiddel

van Sihr kan op 2 manieren:

A: Sihr, er wordt dus een betovering gedaan op een persoon, waardoor er

een djinn in het lichaam gaat van deze persoon, en deze Djinn wordt

verliefd of heeft een blinde en verslavende verlangen naar gemeenschap,

meestal gaat het hier om de volgende betoveringen:

- Sihr Tafreeq(betovering van de scheiding)

- Sihr Ta’teel Al-Jawaz(betovering dat een persoon niet kan trouwen)

- Sihr Al-Mahaba of Tiwala(betovering van de liefde)

- Sihr Tahjeez

- Rabt(betovering van het knopen)

B: Het Boze Oog, de sahir geeft het bevel aan zijn werker, die bekend staat

om zijn sexuele lust, om naar die en die persoon te gaan en hem een boos

oog te geven en daardoor zijn lichaam te betreden, hier komt dus geen

echte tovenarij te pas, maar deze Djinn zal wel op verzen van Sihr

reageren, omdat hij een pact heeft met de sahir, en hij wordt gezien als een

gadim Al-Sihr Al-Hasad

3: Het Boze Oog, hier is het verschil met de Gadim Al-Sihr dat het hier een

Djinn betreft die onafhankelijk is en dus niet voor een sahir werkt, de

Djinn ziet een persoon die hij leuk vindt en verlangt naar deze persoon en

laat zijn slechte ziel de overhand krijgen en geeft een boos oog en treed het

lichaam binnen van deze persoon, of een mens bewondert een ander mens

om zijn schoonheid of heeft afgunst tegen deze persoon en hierdoor raakt

hij deze persoon met het Boze Oog of afgunst en gaat een djinn het

lichaam in, die kan behoren tot het type ‘Aseeq.

Ik zal in het kort laten zien, dat de meeste mensen bezeten raken door een

‘Aseeq, omdat zij de Koraan en de Sunnah de rug hebben toegekeerd.

Oorzaken van geraakt worden door een Djinn ‘Aseeq:

- Jezelf bewonderen voor de spiegel, zonder ALLAH dankbaar te zijn(De

Drofeet vrede zij met hem, heeft ons te kennen gegeven altijd ALLAH

dankbaar te zijn voor de gunsten die wij hebben gehad)

- Verwaand, half naakt, hoogmoedig opgemaakt naar buiten gaan of zich

onder de mensen begeven en dit is vooral voor de vrouwen bedoeld. Heeft

Allah en zijn boodschapper vrede zij met hem de vrouw niet bevolen haar

schoonheden te bedekken en niet prijs te geven aan anderen behalve aan

haar man? Toch zien wij in deze tijd dat zelfs de Kuffar soms beter gekleed

zijn dan sommige zusters, Wallahi, soms lijkt het of ze naakt zijn en alleen

een kleur hun lichaam bedekt!

- Het zich begeven op het verbodene, verboden relaties aangaan, jongens

die met meisjes praten en meisjes die met jongens praten, mixen van de

geslachten enz, enz. Heeft ALLAH overspel niet haram verklaard en het

betiteld als grote zonde, heeft de Profeet vrede zij met hem ons niet

gewaarschuwd over de fitna van het mixen tussen de geslachten? En toch

zien we jongens en meisjes met elkaar praten, lachen, en verder dan dit,

terwijl zij bekend zijn met de geboden van ALLAH en zijn Boodschapper

vrede zij met hem.

Dit zijn een aantal oorzaken, er zijn er meer, voor degene die geraakt zijn

door de ‘Aseeq en zich niet schuldig hebben gemaakt aan bovenstaande

zaken, dan behoren jullie tot de geliefden van ALLAH die gewoon

beproefd worden, zodat zij hun imaan kunnen verhogen, degene die

zichzelf wel hieraan schuldig maken en of ze nou wel of (nog) niet geraakt

zijn door de ‘Aseeq, toon berouw en gedraag je als een mens, niet als een

beest!

Tekenen van de ‘Aseeq:

1. Veel slecht en geweldadige dromen.

2. De peroon voelt alsof er iemand is in zijn bed maar hij ziet niks.

3. De persoon voelt iets waardoor zijn begeerte groter wordt.

4. De persoon voelt in zijn droom alsof er echte gemeenschap is geweest

en wordt heel moe wakker.

5. De persoon ruikt zomaar parfum.

6. Gehijg horen in je oor als je op bed ligt terwijl er niemand is.

7. Vaak het gevoel dat iemand aan je geslachtsdeel zit terwijl er niemand in

de buurt is.

8. Deze persoon heeft geen zin om te trouwen, en heeft veel smoesjes

ervoor.

9. Als het een getrouwd persoon is, dan heeft hij geen zin in

geslachtsgemeenschap(dit kan ook bij andere soorten Al-Mass zijn en Sihr)

met zijn partner, maar wel om zinaa te plegen of te masturberen.

10. Als het een getrouwd persoon is, dan voelt het benauwd aan als er met

de partner geslachtsgemeenschap is.

11. Als er geslachtsgemeenschap is tussen de partners dan is dit alleen

maar om de ander blij te maken, de persoon met de Djinn ‘Aseeq wil zelf

eigenlijk niet.

12. Als er tussen de partners geslachtgemeenschap is, en 1 van hen een

Djinn ‘Aseeq heeft doet de partner mee met de gemeenschap, na de daad

voelt deze persoon zich slecht en heel erg vermoeid en haat de daad en

sommmigen vinden het zelfs zo erg alsof ze zinnaa hebben gedaan en gaan

huilen.

13. Na het dromen van geslachtsgemeenschap is de persoon heel moe.

14. Dromen over het hebben van gemeenschap met bekenden zoals eigen

vader, kinderen, broers enz.

15. De persoon die getroffen is door de ‘Aseeq kan soms zomaar een haar

vinden in zijn onderbroek die niet van hem is.

16. De ‘Aseeq komt helaas ook voor bij jonge kinderen, deze worden

bijvoorbeeld naakt wakker terwijl ze aangekleed zijn, ook klagen de

kindjes altijd van pijn bij het geslachtsdeel zonder medische oorzaak, de

kleintjes krijgen ook vaak gedaantes van de ‘Aseeq te zien, neem dus je

kinderen serieus als ze met zulke zaken aankomen.

Dromen over gemeenschap kunnen we verdelen in 2:

1: Een persoon droomt dat er geslachtsgemeenschap is, dit is een normale

droom en heeft 3 voorwaarden:

- Dit gebeurt pas na de pubertijd(Baligh), en dit gebeurt zodat een mens

zijn vocht(sperma enz) kwijt kan, dit is door Allah zo gemaakt.

- De persoon droomt over het hebben van gemeenschap maar er is geen

echt contact met de geslachtsdelen, alleen kijken naar elkaar of aanraken

en doordit krijgt de persoon een zaadlozing(al-Many) en stopt de droom en

dit duurt alles bijelkaar een paar sec.

- Er zit geen vermoeidheid bij als de persoon wakker is en dit soort

dromen gebeuren incidenteel niet vaak dus 1 keer in de 3 maanden

ongeveer.

2: Een persoon droomt dat er geslachtsgemeenschap is, en dit komt door

invloed van de Djinn.

- Deze persoon denkt aan geslachtsgemeenschap op elk moment.

- In deze droom is er echt geslachtsgemeenschap, dus de geslachtsdelen

raken elkaar aan.

- Deze droom duurt lang afhankelijk van de kracht van de persoon.

- Als deze persoon wakkert wordt na de droom, dan is hij erg moe, net

alsof hij in werkelijkheid geslachtsgemeenschap heeft gehad soms zweet

deze persoon ook.

- Deze droom komt vaak voor, soms 3 keer per week, soms elke dag en

soms elke keer als hij slaapt al doet hij dit 3 keer per dag.

- Bij deze droom krijgt de persoon vaak te zien dat hij gemeenschap heeft

met mensen met wie het nooit zou mogen, zoals zijn moeder, vader, zusjes

enz.

Het hebben van gemeenschap tussen Djinn en de mens bestaat uit 4 cat:

1. Al-Ihtilaam, Alles gebeurt alleen in een droom, en het is nodig dat deze

persoon de ghusl verricht vanwege eventuele zaadlozing.

2. Al-Istimtaa’, Hierbij geniet de Djinn van de mens zonder dat deze het

door heeft, op een manier die alleen ALLAH weet, deze persoon hoeft

geen ghusl te doen

3. Al-Mu’asarat Al-Gafeejat, hierbij heeft de Djinn(van binnen)

gemeenschap met de mens, en de mens weet dit maar kan dit niet stoppen.

4. Al-Taskeel, hierbij neemt de Djinn een gedaante aan van een mens en

gaat gemeenschap aan met een mens, dit is een zeer vergevorderd en heel

gevaarlijk stadium.

Het doel van de Djinn ‘Aseeq is dus om gemeenschap te hebben met een

mens, hier volgen een aantal zaken die de mens kan doen en waarbij met

de wil van ALLAH de mens dit kan voorkomen.

1. De geslachtsdelen insmeren met zwarte of rode musk en als men dit niet

heeft met rozewater of olijfolie.

2. Het lichaam insmeren met een mixolie van olijfolie en habat sawda

waarover roqya verzen zijn gereciteerd en hiermee dagelijks te smeren

voor het slapen.

3. Het beddengoed en slaapkleren insmeren met musk of lekkere geuren.

4. Niet naakt slapen of doorzichtige kleren aan, goed gekleed slapen.

5. Het zeggen van Bismillah bij het aandoen van kleren, volgens hadith

van de Profeet(vrede zij met hem).

6. Het in acht houden van de smeekbedes van de ochtend en de avond en

vooral de smeekbedes voor het slapengaan.

7. Wegblijven van zondes en houden aan alle verplichtingen.

8. Niet alleen slapen, zover dat mogelijk is.

9. Dua doen bij ALLAH dat Hij je beschermt en de Shayateen van je

weghoudt.

De behandeling van een Djinn ‘Aseeq wordt gedaan doormiddel van de

toegestane Roqyah, men gebruikt de verzen van Dham Al-Fahisat die staan

in Appendix 1 en verder de verzen van de oorzaak van de ‘Aseeq, dus of

Sihr of Al-Mass of het Boze Oog en Al-Hasad.

In het begin gebruikt men de intentie om de Djinn uit het lichaam te

krijgen, men nodigt de Djinn ook veelvuldig uit naar de islam, ook al praat

de Djinn niet, hij hoort je toch, ziet men dat na 3 dagen de Djinn er nog

steeds is, dan verandert men zijn intentie in het vragen aan ALLAH om

deze Djinn te doden en te verbranden.

Hoe een Djinn ‘Aseeq te doden met de wil van ALLAH:

1. Het reciteren of beluisten van Surah Al-Baqarah dagelijks, en zelf

reciteren is beter.

2. Ayat Al-Kursi op cd zetten een uur lang en tijdens het slapen naast je

bed afspelen.

3. Neem een emmer water en stop je vingers erin, het moet het liefst een

grote emmer water zijn zodat het water een aantal dagen meegaat, en elke

keer als je ziet dat het water op is maak je weer nieuwe.

Je doet je vingers erin en je mond dicht bij het water en reciteer de

volgende verzen eroverheen. Haal je handen pas eruit als je helemaal klaar

bent met reciteren en hou tijdens het reciteren de intentie dat je wil dat

ALLAH de Djinn verbrand.

- 3 x Bismillahi Alladhi La Yadhurru ma’a ismihi shaj-un fil-ardhi wala

fis-sama-ie wa huwa assamie’ul aleem

- 3 x A’oedoe billahi Al-Samee’ul ‘Aleem minna shaytaani raziem min

hamzihi wa nafgihi wa naftih, wa min hamazati shaytaan, wa a’odoedoe

bika rabi an-jahduroen.

- 3 x A’oedoe billahi Al-‘Adeem wa biwazhihil Kareem wa Sultaanihil

Kadeem minna Shaytaani Raziem Al-Mareed Al-La’een Al-‘Aaneed Al-

Tareed.

- 3 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaati min sharri ma khalaq

- 3 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaa min koellie shaytaanien wa

haammaa wa mien koellie ‘aajnien laamma.

- 7 x A’oedoe bi-kalimaatillaahi taammaa min ghadabihi wa ‘ikaabihi wa

sarri ‘ibadihi.

- 3 x Tahsinat bi dwil ‘izza wal djabroet wa i’tisamoenna bi rabil malakoet

wa tawakalat ‘alal hay al-baaki alladi laa yaamut.

- 1 x 'A'oedoe bikalimaatil-laahi-taammaatil-latee laa yujaawizuhunna

barrun wa laa faajimn min sharri maa khalaqa, wa bara'a wa thara'a, wa

min sharri maa yanzilu minas-samaa'i, wa min sharri maa ya'ruju feehaa,

wa min sharri maa thara'a fil-'ardhi, wa min sharri ma yakhruju minhaa, wa

min sharri fitanil-layli wannahaari, wa min sharri kulli taariqin 'illaa

taariqan yatruqu bikhayrin yaa Rahmaan.

- Surah Al-Kahf vers 29

- Surah Al-Maidah vers 33

- Surah Al-Anfaal vers 50 en 51

- Surah Al-A’raaf vers 18

- Surah Hud vers 117 ,118 en 119

- Surah Al-Sajdat vers 11 t/m 14 en 18 t/m 22

- Surah Saad vers 76 t/m 85

4. Drink van dit water elke keer als je dorst hebt en 1 keer per dag was je

met dit water en bij voorkeur net voor het slapengaan.

5. Smeer alle openingen van je lichaam in met musk, bij voorkeur zwarte

musk(mond,neus,oren,geslachtsdelen voor en achter, navel, teen en

vingernagels,tepels, boven de wenkbrauwen, op de oogleden)

6. Het beluisteren of reciteren van de volgende Suwar 1x in de ochtend en

1x in de avond met de intentie de Djinn te verbranden. Je hoeft niet alles

tegelijk, maar dit is wel het beste, bij tijdgebrek dient men het te verdelen

in 3 dagen, en in deze 3 dagen dient men ze dus allemaal beluisterd te

hebben, zo gaat men dan weer verder voor de volgende 3 dagen.

- Al-Nur, Al-Saffat, Al-Dukhaan, Yosof, Al-Rahmaan, laatste deel Al-

Hashr, Mulk, Djinn, Burooj, Tarik, Al-A’la, Al-Ghasiyat, Al-Zalzalah, Al-

Qari’at, Al-Humazah, Al-Kafiroon, Al-Ikhlaas, Al-Falaq, Al-Annas.

7. Besmeer je beddegoed dagelijks met musk, en als het kan ook je pyama.

8. Reciteer minimaal 1 keer per dag de volgende verzen of beluister

minimaal 2 uur per dag de volgende link nummer 6 daarvan.

http://www.roqyahvoice.com/khalid.php

- Surah Al-Baqarah 30:

- Surah Al-Baqarah 168-169:

- Surah Al-Baqarah 205:

- Surah Al-Baqarah 219-222:

- Surah Al-Baqarah 268:

- Surah Al-Baqarah 275:

- Surah Ali-‘Imraan 14:

- Surah Ali-‘Imraan 119:

- Surah Ali-‘Imraan 135:

- Surah Ali-‘Imraan 197:

- Surah Al-Nisaa 16:

- Surah Al-Nisaa 22:

- Surah Al-Nisaa 25:

- Surah Al-Nisaa 77:

- Surah Al-Nisaa 95:

- Surah Al-Maidah 33:

- Surah Al-Maidah 41:

- Surah Al-An’aam 151:

- Surah Al-A’raaf 27-28:

- Surah Al-A’raaf 33:

- Surah Al-A’raaf 46:

- Surah Al-A’raaf 102:

- Surah Yunus 70:

- Surah Hud 43:

- Surah Hud 64:

- Surah Hud 78:

- Surah Yusuf 23-34:

- Surah Yusus 50-53:

- Surah Al-Nahl 90:

Let op, op het moment dat duidelijk is geworden dat de Djinn wellicht eruit

is gegaan of gedood is, moet per direct begonnen worden aan het sluiten

van het lichaam, zodat herbetreding door dezelfde Djinn(die eruit is

gegaan) of soortgenoten(van de Djinn die dood is gegaan) weer gebeurt.

Dit traject is geschikt voor iedereen, wanneer duidelijk of een Djinn uit het

lichaam is gegaan of dood is gegaan, dus ook mensen met Sihr, Boze Oog

en andere soorten Bezetenheid, het plan om het lichaam te dingen kan men

vinden in Appendix 8.

Djinn Tajier, feit of fictie!

Abu Tha’laba Al-Khushani zei: De Boodschapper van Allah(vrede zij met

hem) zei:

“De Djinn bestaan uit 3 types; Een type dat vleugels heeft, en zij vliegen

door de lucht, een type dat de gedaante heeft van slangen en honden, en

een type dat stopt voor een rust pauze en dan weer zijn reis

vervolgt.”(Overgeleverd door al-Tahaawi in Mushkil al-Athaar 4/95 en

saheeh verklaard door Albaani in al-Mishkaat 2/1206 nr. 4148)

We zien uit bovenstaande hadeeth dat er Djinn bestaan die kunnen vliegen,

en het is dit soort type Djinn die Tajier wordt genoemd en de Bezetenheid

wordt ook wel Al-Mass Al-‘Areed genoemd.

De Tajier is een Djinn die meestal doormiddel van Al-Mass het lichaam

betreed om verschillende redenen.

Het probleem bij dit soort Djinn is dat zodra men van plan is Roqyah te

gaan doen of een daad van aanbidding vliegt de Tajier het lichaam uit.

Maar de Tajier komt later weer terug, hetzij na een dag, maand, jaar en

soms komt het voor dat hij nooit meer terugkomt.

De persoon zal zich dus tijdens de Roqyah heel goed voelen en denken dat

er niks meer is, maar na de Roqyah zal de Tajier weer proberen het lichaam

in te gaan en als het niet lukt dan zal de Tajier deze persoon vanuit de

buitenkant lastigvallen.

De meeste Tajier Djinn zitten ook niet in het lichaam, maar aan de

buitenkant.

Een persoon die een Tajier in zich heeft ervaart vaak de volgende

symptomen:

- Herhaalde dromen dat je kan vliegen of wezens of dieren ziet die vliegen,

de persoon droomt vaak dat hij over begraafplaatsen vliegt of ziet veel

vliegtuigen in zijn droom(wel heeft een persoon duidelijke symptomen van

bezetenheid en de persoon is meestal bang voor deze dromen).

- Abnormale hoogtevrees en angst om vliegtuigen in te stappen.

- Stoom/harde zucht uit de mond of stroom uit armen en voeten, dit is

wanneer de Tajier het lichaam in en uit gaat.

- Iemand is plotseling weg met zijn gedachten zonder reden.

Behandeling:

- Zweetbandjes dopen in Roqyahwater en om de polsen en enkels doen, en

de bandjes nat houden en beginnen aan Roqyah, als de Tajier in het

lichaam zit wordt het moeilijk gemaakt voor hem om eruit te gaan en zal

de Roqyah effect hebben en als hij eruit is zal het moeilijk voor hem

worden het lichaam te betreden.

- Veel naar Surah Yasin luisteren.

- Hijaamah, de Tajier laat elke keer als hij eruit gaat zijn athar achter, iets

van zichzelf zoals een geur, als deze athar verwijderd wordt zal de Tajier

het lichaam niet meer kunnen betreden met de wil van ALLAH.

De athar zit meestal in de armen of benen, het is een plek in het lichaam

dat altijd pijn doet.