Het bestuderen van dromen en deze uitleggen met behulp van de Koraan

en de Sunnah is zeer belangrijk bij het onderwerp waarover deze

handleiding gaat.

Alleen gaat het hier om een kwaliteit die weggelegd is voor weinigen, en

ALLAH begunstigd alleen de beste onder zijn dienaren met deze gunst,

ikzelf hoor daar dus zeker niet bij, maar Alle Lof Zij ALLAH voor de

mensen die hier wel bij horen en hun kennis hebben nagelaten waarvan wij

mee kunnen profiteren.

Ik zal Insha ALLAH een aantal punten geven die van belang kunnen zijn

bij het stellen van een diagnose of een persoon die bezeten is door 1 of

meerdere djinn nou lijdt aan Bezetenheid(Al-Mass), tovenarij(Sihr) of het

Boze Oog en Al-Hasad.

Alvorens dit te doen zullen we eerst de bewijzen bekijken vanuit het

geloof, dat het toegestaan is dromen uit te leggen en dat er veel informatie

mee gewonnen kan worden.

Met de dood van onze geliefde Profeet(vrede zij met hem) is er een einde

gekomen aan de openbaringen van ALLAH, er zal geen nieuwe

boodschapper komen na Mohammed(vrede zij met hem) en er zal geen

ander boek komen na de Edele Koraan, toch is niet alles ten einde

gekomen. Er is ons te weten gekomen dat het Profeetschap bestaat uit 46

delen, en dat ALLAH de Verhevene 1 van deze delen nog voor ons heeft

nagelaten en dat zijn de oprechte dromen.

Weliswaar zijn deze alleen weggelegd voor de mensen die het meest

oprecht zijn in hun spraak en daden, maar ze komen nog voor.

Het is overgeleverd in de 2 saheeh boeken(bukhari en muslim) dat de

Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Oprechte dromen zijn 1 van de 46 delen van Profeetschap.”

Een ander bewijs dat oprechte dromen een deel van het Profeetschap zijn is

de overlevering die wederom in de 2 Saheeh boeken te vinden is:

“Dromen vormden het begin van de Openbaring”

We hebben dus al vermeld hoe oprechter een moslim is in zijn spraak en

daden des te oprechter zijn dromen zullen zijn, en ALLAH zal hem dus via

deze dromen vaak helpen met zaken waarover hij twijfelt, maar deze

persoon krijgt zelfs dromen die te maken hebben met algemene zaken en

zaken van andere mensen, een overlevering hierover is te vinden in de

saheeh van Imam Muslim:

“De oprechtheid van een droom is verbonden aan de oprechtheid van de

dromer. Zij die de meest oprechte dromen hebben, zijn zij die het meest

oprecht zijn in hun spraak.”

We hebben nu dus een aantal bewijzen gehad dat ALLAH zijn dienaren

begunstigd door dromen, en dat de oprechte dienaren dromen krijgen die

de meeste waarheid bevatten. Dit zal doorgaan tot aan het Uur, sterker nog,

hoe dichter bij het Uur we komen, hoe minder dromen er zijn die niet de

waarheid bevatten(bij de moslims). Toen de Profeet(vrede zij met hem)

hieromtrent werd gevraagd, antwoorde hij als volgt, en deze overlevering

staat wederom in de 2 Saheeh boeken.

“Dat zal zo zijn vanwege het feit dat het Profeetschap en zijn effecten zo

ver zullen zijn in die tijd, dus de gelovigen zullen worden gecompenseerd

in de vorm van dromen die hen wat goed nieuws zullen brengen of hen

helpen om geduldig te zijn en standvastig in hun geloof”

Als we het onderwerp van dromen nog verder gaan bekijken, zien we dat

er in principe 3 soorten dromen zijn, namelijk; Rahmaani, Nafsaani en

Shaytaani

- Rahmaani zijn alle dromen die afkomstig zijn van ALLAH, dit zijn dus

de oprechte dromen.

- Nafsaani zijn de dromen die voortkomen uit het dagelijks leven van een

persoon zelf, bijvoorbeeld iemand die vlak voor het slapen denkt aan een

voetbalwedstrijd heeft grote kans dat hij over voetbal gaat dromen.

-Shaytaani zijn alle dromen die afkomstig zijn van de Shaytaan en die een

persoon een hoop leed veroorzaken, zoals nachtmerries enz.

Het bewijs voor bovenstaande is een overlevering van de Profeet(vrede zij

met hem) die in de 2 saheeh boeken vermeld staat.

De Profeet(vrede zij met hem) zei:

“ Dromen zijn van 3 types: een droom van ALLAH, een droom die veel

leed veroorzaakt, en die komt van de Shaytaan, en een droom die komt van

waar een persoon overdag aan denkt, en hij ziet het wanneer hij slaapt.”

Wat moet men doen om tot de oprechte dromers te horen?

Indien iemand kans wil maken om tot de mensen te horen die ALLAH

uitkiest voor de oprechte dromen, dient deze persoon zich te houden aan

het volgende:

- Altijd eerlijk en oprecht zijn in zijn spraak

- Alleen datgene eten en drinken wat halal is

- Alleen datgene aandoen wat halal is

- Zich houden aan alle voorschriften van ALLAH

- Het wegblijven van alles wat ALLAH en Zijn Boodschapper(vrede zij

met hem) hebben verboden

- Slapen in een staat van reinheid(dus met wudu) en met het hoofd richting

de Qiblah(Mekka)

- Allah gedenken bij het slapen, totdat men in slaap valt

Wanneer een persoon een goede droom krijgt dient hij deze zoveel

mogelijk aan zijn dierbaren en naasten te vertellen, dit is in tegenstelling

tot dromen die slecht zijn en afkomstig zijn van de Shaytaan, deze dienen

aan niemand verteld te worden behalve aan een geleerde of wijs iemand

die deze droom op een juiste manier kan interpreteren.

Het volgen van dromen kan zeer gevaarlijk zijn, het volgen van dromen is

verbonden aan een zeer belangrijk principe, en dat is dat we een

interpretatie van een droom alleen volgen indien deze volgens de Koran en

Sunnah is, zo niet dan laten we deze droom.

Het komt bijvoorbeeld zeer vaak voor dat mensen dromen en als ze wakker

worden zeggen dat ALLAH tot hen gesproken heeft en hen heeft

uitverkoren tot Profeet, deze mensen worden misleidt door de Shaytaan en

deze droom dient genegeerd te worden, want hij spreekt de Koran en

Sunnah tegen namelijk dat er geen Profeet meer komt naar Mohammed

(vrede zij met hem), dit is veel gebeurt bij de sektes in de islam zoals de

Sufis en dergelijke.

Het is overgeleverd in de 2 saheeh boeken dat Abu Sa’eed al-Khudri(moge

ALLAH tevreden met hem zijn) zei dat de Profeet(vrede zij met hem) zei:

“Als iemand van jullie een droom ziet die hij aangenaam vindt, deze is van

ALLAH, dus laat hem ALLAH hiervoor prijzen en erover praten met

anderen. Als hij iets anders ziet dan dat, een droom die hij onaangenaam

vindt, deze is van de Shaytaan, dus laat hem zijn toevlucht zoeken bij

ALLAH voor zijn kwaad en het tegen niemand zeggen.”

Ibn Hajr Al-‘Asqalani zegt in zijn boek Fath Al-Baari(tafseer van Saheeh

Al-Bukhari) het volgende over het zien van goede en slechte dromen:

Iemand die een goede droom ziet moet het volgende doen:

- De persoon dient ALLAH te prijzen voor de goede droom

- Hij moet er blij mee zijn

- Hij moet erover praten met de mensen van wie hij houdt, maar niet met

de mensen die hij niet mag.

Iemand die een slechte droom ziet moet het volgende doen:

- Hij dient toevlucht te zoeken bij ALLAH tegen het kwaad van de droom

- Hij dientt toevlucht te zoeken bij ALLAH tegen het kwaad van de

Shaytaan

- Hij dient 3 keer naar links te spugen als hij erdoor wakker wordt(rustig

spugen zonder speeksel)

- Hij dient het tegen niemand te zeggen

- Opstaan en bidden

- Op zijn andere zij of rug liggen

Er staat hier dus dat indien men een slechte droom krijgt het aan niemand

mag doorvertellen, de geleerden hebben deze hadith als volgt uitgelegd,

met behulp van een andere overlevering die in Tirmidhi staat, daarin is een

hadith overgeleverd van Abu Razaan dat een persoon die een slechte

droom krijgt het aan niemand moet doorvertellen behalve een goede vriend

die veel van hem houdt, of iemand die zeer wijs is, zoals een geleerde.

Al-Qaadi Abu Bakr ibn al-‘Arabi zegt hierover: Een geleerde zal deze

droom(slechte droom) voor hem interpreteren in een goede manier zoveel

als hij kan, en degene die hem oprecht advies hierin zal geven zal hem iets

leren dat van grote nut voor hem zal zijn en hij zal hem helpen dit te doen.

Degene die wijs is, is degene die weet hoe hij het(de slechte droom) moet

interpreteren en zal hem alleen datgene vertellen wat die persoon zal

helpen, anders zal hij stil zijn.

Het interpreteren van dromen is dus een kunde die weggelegd is voor de

beste dienaren van ALLAH die ook een grote kennis bezitten over het

geloof.

De persoon dient o.a de volgende kwaliteiten te hebben:

- Hij dient het boek van ALLAH te hebben gememoriseerd en bekend te

zijn met de uitleg van de verzen ervan.

- Hij dient een grote kennis te hebben van de overleveringen van de

Profeet(vrede zij met hem)

- Hij dient een expert te zijn in de Arabische taal, zowel taalkundig als

grammaticaal. Dit is zo omdat dromen worden uitgelegd aan de hand van

deze zaken.

Imaam al-Baghawi zegt het volgende hierover in het boek Sharh al-

Sunnah:

“Weet dat het interpreteren van dromen in verschillende categorieen valt.

Dromen kunnen geinterpreteerd worden in het licht van de Koraan en de

Sunnah, of door werkwoorden en gezegdes, of door namen en en

beeldspraken of in termen van tegengesteldheid”.

De imaam gaf voorbeelden voor dit zoals een touw dat een verbond

betekent omdat dit ook in de Koraan voorkomt.

Zoals het vers in Ali-‘Imraan vers 103:

“En houdt u allen tezamen vast aan het koord van Allah”

Nu we het onderwerp dromen een beetje hebben toegelicht zullen we

komen bij de dromen die een persoon kan krijgen als hij geraakt wordt met

Sihr, het Boze oog of Bezeten is.

Voordat ik hieronder de herkenningspunten zet wil ik het volgende

hierover kwijt:

Men kan alleen aandacht schenken aan de herkenningspunten als men

minimaal een aantal van de symptomen heeft van Bezetenheid, Sihr of het

Boze Oog, en de droom dient vaak gedroomt te worden, de droom wordt

dus vaak herhaald op verschillende dagen.

De herkenningspunten betekenen niet 100% zeker dat een persoon die

daarover droomt ook datgene heeft wat de herkenningspunten zeggen.

De herkenningspunten zijn een hulpmiddel om een diagnose te stellen

samen met de symptomen, maar dit betekent niet dat men als een dwaze

achter zijn dromen moet aangaan, omdat zoals eerder is gezegd de

Shaytaan hier misbruik van kan nemen. Een voorbeeld hiervan is dat ik bij

veel mensen heb meegemaakt die geraakt zijn door Sihr, dat zij dromen

over een persoon die Sihr bij hen doet, als ik door vraag blijkt dat deze

persoon al voor de Sihr gehaat werd, het kan zijn dat de droom klopt maar

het is meer aannemelijk dat de Shaytaan fitnah wil zaaien tussen deze

personen.

Over het algemeen kunnen we zeggen dat mensen die Bezeten, Mashur of

Ma’jun(Boze Oog) zijn veel slechte dromen krijgen, de dromen gaan

vooral over dieren, vallen van hoge plaatsen, rare misvormde mensen(heel

lang of kort), pikzwarte mensen zonder gezicht, insecten enz.

De geleerden en specialisten van Roqyah hebben een verband gevonden

met bepaalde dromen die mensen krijgen die bezeten zijn en de soort Djinn

of Sihr waarmee een persoon is geraakt of dat het om een Boos Oog gaat.

Dit komt omdat de Djinn die in een mens zit, vaak in de droom komt van

een persoon als dier om zo deze persoon lastig te vallen, vaak verraadt

deze Djinn zich door het soort dier en de kleur enz.

We zullen hieronder een aantal van deze zaken opsommen, deze punten

kan men alleen aandacht aangeven als de volgende zaken voorkomen:

- De droom herhaalt zich vaker

- Men heeft ook andere symptomen van bezetenheid, sihr of het boze oog

en hasad.

Herkenningspunten van de dromen:

- Een zwarte hond is een Gadim-Sihr en heeft als geloof het jodendom

- Een gele/bruine hond is een Gadim-Sihr en is christen

- Degene die veel droomt over spinnen en insecten en vooral kakkerlakken

is geraakt met het Boze Oog of Al-Hasad

- Een zwarte slang is wederom een Gadim-Sihr en jood

- Gele/bruine slang is een Gadim-Sihr en christen

- Indien een hond of slang een andere kleur heeft of verschillende kleuren,

dan gaat het om een Gadim-Sihr die atheist is of munaffiq, een witte hond

of slang betekent meestal dat het een moslim Djinn is

- Katten zijn vaak Gadim-Sihr of Mass Al-‘Adaw(bezetenheid door

vijandigheid)

- Ratten en muizen zijn vaak Boze Oog of Al-Hasad

- Er zijn soms mensen die dromen dat bepaalde dieren met hen spelen zoals

een slang meestal groene kleur, dit zijn Djinn ´Aseeq, oftewel een Djinn

die verliefd is op de mens.

- Witte dieren zijn meestal moslims, en vaak komen zij in dromen als

konijnen

- Iemand die vaak over begraafplaatsen droomt is meestal geraakt door

Sihr Al-Madfun, oftwel Sihr die ergens begraven ligt, dit is een zeer sterke

soort Sihr

- Wolven zijn Gadim-Sihr

- Iemand die droomt dat hij kan vliegen of over bijvoorbeeld een vleermuis

droomt kan bezeten zijn door een Djinn Tajier, oftewel een Djinn die uit

jouw lichaam kan treden wanneer hij dat wil.

- Iemand die vaak over brand en vuur droomt, kan bezeten zijn door een

Djinn Madjoes(vuuraanbidder).

- Salamanders duiden op Boze Oog of Al-Hasad

- Iemand die vaak over vissen droomt is bezeten met een Djinn van de zee

en zit waarschijnlijk zovaak mogelijk onder de douche.

- Het zien van een zwarte man of vrouw in een droom, dit is vaak Boze

Oog of Al-Hasad, indien je een man ziet is het gegeven door een man en

indien je een vrouw zit is het gegeven door een vrouw.

- Persoon houdt van eten in zijn droom(slechte droom), op dat moment kan

het zijn dat de Sihr wordt vernieuwd, dit wordt Al-Toekaal genoemd.

- Koe is Gadim-Sihr of Gadim-Al-Shaytaan door Boze Oog.

- Schaap of lam duidt op Boze Oog van man, waardoor bezetenheid is

ontstaan.

Zoals ik al zijn dit zijn herkenningspunten die samen met de symptomen

als hulpmiddel gebruikt kunnen worden, niet iedereen die over dieren

droom is bezeten, als je morgen naar de dierentuin gaat en je droomt over

dieren ga jezelf dan niet gek maken met dit, zoals bij alle

herkenningspunten zeg ik ook hier weer, wie zeker wil zijn dient intensief

Roqyah te doen en ALLAH te vragen om verduidelijking.

Al-Jathoom ook wel bekend als boegebez

Omdat we nu toch op het gebied van dromen en slapen zitten gaan we het

gelijk hebben over iets wat zeer vaak voorkomt bij mensen, iets waarover

niet veel bekend lijkt te zijn en waarover de Marokkanen prachtige maar

onzin verhalen hebben verteld. Ik heb het over Al-Jathoom ook bekend als

Al-Khaaniq(de wurger), ook bekend als Al-Kaboos ook bekend als

Boegebez(bij de Marokkanen) ook bekend als de incubus bij de westerse

wereld.

Wat is dit fenomeen toch, is het Djinn gerelateerd of gewoon medisch

verklaarbaar?

Zoals een moslim verplicht is als hij achter een waarheid wil komen dit te

doen door betrouwbare bronnen raad te plegen zullen we kijken wat onze

geleerden hierover zeggen, want zij zijn de erfgenamen van de

Profeet(vrede zij met hem), en hij heeft geen geld achter gelaten om te

erfen, maar kennis!

Het verschijnsel waar ik over praat is dat sommige mensen wanneer zij

gaan slapen, in een toestand komen dat zij niet meer kunnen bewegen en

vele van hen ook niet kunnen praten, een druk op de borst krijgen, ze

krijgen het benauwd en vaak ook rare dingen zien zoals vreemde

schimmen tot kleine mannetjes die heen en weer lopen.

We kunnen nu al zeggen dat dit verschijnsel in 2 oorzaken geclassificieerd

kan worden, een medische oorzaak de zogenaamde tijdelijke Jathoom en

een oorzaak die Djinn gerelateerd is en die vaak terugkeerd.

De medische Jathoom

Allah de Verhevene heeft de mens geschapen en heeft voor alles een

oplossing verzorgt, en SubhannAllah zelfs de kleinste zaken die wij bijna

allemaal over het oog zien zitten grote wijsheden in. Neem nou

bijvoorbeeld het slapen en dromen, het is wetenschappelijk bewezen dat

slapen bestaat uit een aantal fases en 1 van deze fases is de zogenaamde

REMslaap fase, de REM staat hiervoor Rapid Eye Movement.

Het is in deze fase dat mensen dromen en omdat de mensen over alles en

nog wat kunnen dromen heeft ALLAH de Verhevene bij alle mensen een

mechanisme ingebouwd dat zodra zij gaan slapen en in deze REMslaap

terecht gekomen al hun spieren ontspannen en als het ware verlamd raken.

Dit is een grote gunst die ALLAH ons heeft nagelaten, omdat iemand

bijvoorbeeld kan dromen over dat hij aan het rennen is, maar zijn lichaam

blijft toch netjes op de plek liggen waar hij slaapt. De spieren zijn immers

verlamd en dus kan deze persoon niet vallen van waar hij ligt.

Deze fase duurt een aantal minuten en de persoon gaat dan naar de

volgende fase van slaap waardoor het mechanisme van spierontspanning

ten einde komt, maar heel soms wordt een persoon wakker in de REMslaap

fase terwijl het mechanisme van spierontspanning nog niet ten einde is, de

persoon is nu wakker, zijn ogen zijn open maar kan geen 1 van zijn spieren

gebruiken om te bewegen of te praten omdat ze nog steeds verlamd zijn

door het mechanisme.

En omdat ook de hersenen nog denken dat het een droom is kunnen er zich

allerlei hallucinaties voordoen bij de persoon en die kan op dat moment

zeer grote angst krijgen en zelfs denken dat hij of zij doodgaat.

Op de vraag of dit gevaarlijk is en of er medicijnen voor moeten worden

genomen is de vraag nee, gevaarlijk is het zowiezo niet en in de meeste

gevallen hoeft er ook geen medicatie gebruikt te worden, een persoon kan

de medische jathoom oplossen door genoeg te slapen, weinig te stressen,

een aantal uur voor het slapen wat te sporten en het duur van het slapen

elke dag gelijk te houden.

Dr. Hassan Shamsi Basha heeft ook nog een andere reden gegeven voor de

medische Jathoom die hij ook de tijdelijke Jathoom noemt.

Hij noemt er nog 2 redenen voor:

1: Een soort damp die door de ademhalingskanalen naar de hersenen gaat

wanneer men in slaap valt, dus de persoon die erdoor geraakt wordt voelt

dat hij niet kan bewegen of praten, of hij voelt een soort paniek en angst.

Dit is de voorloper van een lichamelijke epileptische aanval, en het gebeurt

ook wanneer men zichzelf blootstelt aan geestelijke spanningen.

2: Het gebruiken van medicijnen die Jathoom kunnen veroorzaken zoals:

- Arazrabine

- Beta blokkers

- Lifod B

- Antidepressivia

- Na het stoppen van pijnstillers zoals valium.

Al-Jathoom veroorzaakt door de Djinn

Nu we de medische kant hebben bekeken gaan we nu de andere oorzaak

belichten, namelijk Al-Jathoom die veroorzaakt wordt door toedoen van de

Djinn, dit is echt en absoluut geen fabeltje.

Het is bevestigd door de geleerden in de islam en ook heb ik het van

verschillende mensen gehoord, zowel zij die bezeten zijn en zij die dat niet

zijn.

Al-Jathoom gebeurt voornamelijk door de qareen, de qareen is een

metgezel van onder de Djinn die bij elke persoon zit in het lichaam en die

ook tot de dood met iedereen in het lichaam zal blijven.

De qareen zorgt voor deze Jathoom om mensen lastig te vallen en om te

zorgen dat zij het fadjr gebed missen.

Indien men last heeft van Al-Jathoom maar hij bidt het fajr gebed wel altijd

op tijd dan moet men in de richting kijken van Sihr of Al-Mass, omdat op

dit moment de qareen alleen hiervoor niet genoeg kracht heeft en dus hulp

krijgt van Djinn die buiten het lichaam zijn of reeds het lichaam hebben

binnengetreden.

Daarom heb ik vaak van mensen gehoord die bezeten zijn dat zij het

krijgen precies na het fajr gebed als zij weer willen slapen.

De symptomen van Al-Jathoom wat kan duiden op Sihr of Al-Mass, is dat

een persoon veel moeite heeft met het fajr gebed of hij bidt het helemaal

niet. Ook ziet deze persoon tijdens Al-Jathoom vaak een hond, een mens

die er heel raar uitziet of een Shaytaan in een andere vorm.

De mensen die willen genezen van Al-Jathoom dienen dus hun fajr gebed

op tijd te bidden, de smeekbedes te doen voor het slapengaan en veel

Koraan te reciteren en te beluisteren en weg te blijven van wat haram is!