Vaak als je mensen hoort praten over Bezetenheid, Sihr en dergelijke

vragen ze altijd hoe ze ervan af kunnen komen, de mensen die nog niks

hebben luisteren mee, maar voor de rest zijn ze het na een paar minuten

alweer vergeten.

Ik denk dat deze mensen een andere vraag aan zichzelf moeten stellen en

deze is, “Hoe voorkom ik dat ik dit ook krijg”.

Ik denk dat als de moslim hierin meer aandacht zou steken, hij of zij voor

zichzelf een hoop moeite en pijn zal besparen. Allah heeft zijn

Boodschapper(vrede zij met hem) naar ons gestuurd als een barmhartigheid

en gunst en als een gids hoe wij ons leven moet leiden.

De Profeet(vrede zij met hem) heeft zijn missie perfect volbracht en heeft

ons alles en zelfs meer dan dat achtergelaten wat wij nodig hebben om ons

te beschermen tegen de Shayateen van zowel de mens als de Djinn.

Ik zal dus insha ALLAH een aantal zaken opsommen waaraan elke moslim

zich dient te houden en door zich aan deze zaken te houden zal ALLAH

zijn dienaar beschermen tegen het kwaad van de Shayateen van onder de

mens en Djinn.

De volgende punten die ik ga noemen, dienen ook gepraktiseerd te worden

door de mensen die reeds getroffen zijn door deze beproevingen ook

dienen de ouders dit aan hun kinderen te onderwijzen of andersom en de

kinderen te beschermen met smeekbedes en Koraan indien zij te jong zijn

of niet in staat zijn om het zelf te doen.

Wij zullen deze punten de “Standaard Zaken” noemen, omdat dit behoort

tot de standaard zaken zoals eten en drinken die elke moslim geadvisseerd

wordt om te doen en naar mijn mening zijn sommige punten nog

belangrijker dan eten en drinken.

Jullie zullen zien dat deze standaard zaken terug zullen komen bij elke

behandelingsvorm. Voordat we deze punten zullen noemen zullen we het

hebben over de Smeekbeden van de Ochtend en de Avond.

Smeekbeden van de Ochtend en de Avond

Allah de Verhevene zegt in de Koraan in Surah Al-Ahzaab vers 41-42:

   “O, gij die gelooft! Gedenkt Allah veelvuldig.

   En prijst Zijn Heiligheid ’s morgens) en ’s avonds.”

En HIJ zegt in Surah Ghaafir vers 55:

   “Heb geduld, voorzeker, Allah's belofte is waar. En vraag bescherming tegen uw zonde en

   eert uw Heer 's morgens en 's avonds met de lof die Hem toekomt.”

En Hij zegt in Surah Al-Qaaf vers 39:

   “Heb dus geduld met wat zij zeggen en verheerlijk uw Heer met de lof die Hem toekomt,

   vóór zonsop- en ondergang”.

Bovenstaande verzen zijn bewijs voor het gedenken van ALLAH met de

smeekbeden die onze Profeet(vrede zij met hem) aan ons heeft

doorgegeven. Deze smeekbeden zijn zeer belangrijk voor de moslims, en

zijn essentieel en iemand die ze niet zegt doet zichzelf een ongelofelijke

onrecht aan.

Een groot punt van discussie onder de geleerden is wanneer deze

smeekbedes gezegd moeten worden, de juiste mening is dat deze

smeekbedes van de ochtend na het Fajr gebed gezegd moeten worden, en

de tijd hiervoor is tot de zonsopkomt en die van de avond dienen na het

‘Asr gebed opgezegd te worden, en het tijd hiervoor is tot de

zonsondergang(Maghreb gebed).

Het bewijs hiervoor zijn de bovenstaande verzen, dit is het bewijs wat Ibn

Qayyim Al-Jawzi geeft in Al-Waabil Al-Sayyib.

Maar er is hier dus meningsverschil over en beide hebben sterke bewijzen

ervoor, de anderen mening is dat de ochtend adkhaar is vanaf het Fajr

gebed tot aan het Dohr gebed en de avond adkhaar vanaf het Dohr gebed

tot aan het Magreb gebed, Wa ALLAHOE A’lam.

Hieronder volgen de Smeekbedes van de Ochtend en de Avond, men

begint eerst met de onderstaande Suwar te reciteren.

   Ayat Al-Kursi

   Surah Al-Ikhlas 3 x

   Surah Al-Falaq 3x

   Surah Al-Nass 3 x

Bepaalde smeekbedes dienen aangepast te worden afhankelijk van of ze in

de ochtend of de avond worden gezegd, ik heb de aanpassing in transcriptie

tussen haakjes gezet en wat rood is zegt men in de avond en het woord

ervoor laat men dus weg.

   Asbahnaa(Amsajna) wa asbahal(Amsa)-mulku lillaahi walhamdu lillaahi,

   laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu

   wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer. Rabbi 'as'aluka khayra maa fee

   haathal-yawmi(Layl) wa khayra maa ba'dahu wa 'a'oothu bika min sharri

   maa fee haathal-yawmi(Layl) wa sharri maa ba'dahu, Rabbi 'a'oothu bika

   minal-kasali, wa soo'il-kibari, Rabbi 'a'oothu bika min 'athaabin fin-naari

   wa 'athaabin fil-qabri.

En :

   Allaahumma bika asbahnaa(Amsaynaa), wa bika amsaynaa(Asbahnaa), wa

   bika nahyaa, wa bika namootu wa ilaykan-nushoor(Almaseer).

   En:

   Allaahumma 'Anta Rabbee laa 'ilaaha 'illaa 'Anta, khalaqtanee wa 'anaa

   'abduka, wa 'anaa 'alaa 'ahdika wa wa'dika mas-tata'tu, 'a'oothu bika min

   sharri maa sana'tu, 'aboo'u laka bini'matika 'alayya, wa 'aboo'u bithanbee

   faghfir lee fa'innahu laa yaghfiruth-thunooba 'illaa 'Anta.

En:

   Allaahumma 'innee 'asbahtu(amsaytu) 'ush-hiduka wa 'ush-hidu hamalata

   'arshika, wa malaa'ikataka wajamee'a khalqika, 'annaka 'Antallaahu laa

   'ilaaha 'illaa 'Anta wahdaka laa shareeka laka, wa 'anna Muhammadan

   'abduka wa Rasooluka. (4 x)

En:

   Allaahumma maa 'asbaha(amsaa) bee min ni'matin 'aw bi'ahadin min

   khalqika faminka wahdaka laa shareeka laka, falakal-hamdu wa lakashshukru.

En :

   Allaahumma 'aafinee fee badanee, Allaahumma 'aafinee fee sam'ee,

   Allaahumma 'aafinee fee basaree, laa 'ilaaha 'illaa 'Anta. Allaahumma

   'innee 'a'oothu bika minal-kufri, walfaqri, wa 'a'oothu bika min 'athaabilqabri,

   laa 'ilaaha 'illaa 'Anta.

En:

   Hasbiyallaahu laa 'ilaaha 'illaa Huwa 'alayhi tawakkaltu wa Huwa Rabbul-

   'Arshil-'Adheem . (7x)

En:

   Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fid-dunyaa wal'aakhirati,

   Allaahumma 'innee 'as'alukal-'afwa wal'aafiyata fee deenee wa dunyaaya

   wa 'ahlee, wa maalee , Allaahum-mastur 'awraatee, wa 'aamin raw'aatee,

   Allaahum-mahfadhnee min bayni yadayya, wa min khalfee, wa 'an

   yameenee, wa 'an shimaalee, wa min fawqee, wa 'a'oothu bi'adhamatika 'an

   'ughtaala min tahtee.

En:

   Allaahumma 'Aalimal-ghaybi wash-shahaadati faatiras-samaawaati

   wal'ardhi, Rabba kulli shay 'in wa maleekahu, 'ash-hadu 'an laa 'ilaaha 'illaa

   'Anta, 'a'oothu bika min sham nafsee, wa min sharrish-shaytaani wa

   shirkihi, wa 'an 'aqtarifa 'alaa nafsee soo'an, 'aw 'ajurrahu 'ilaa Muslimin.

En:

   Bismillaahil-lathee laa yadhurru ma'as-mihi shay'un fil-'ardhi wa laa

   fis-samaa'i wa Huwas-Samee 'ul- 'Aleem .(3 x)

En:

   Radheetu billaahi Rabban, wa bil-'Islaami deenan, wa bi-Muhammadin

   (sallallaahu 'alayhi wa sallama) Nabiyyan. (3x)

En:

   Yaa Hayyu yaa Qayyoomu birahmatika 'astagheethu 'aslih lee sha'nee

   kullahu wa laa takilnee 'ilaa nafsee tarfata 'aynin

.

En:

   'Asbahnaa(Amsaynaa) wa 'asbahal(Amsaal)-mulku lillaahi Rabbil-

   'aalameen, Allaahumma 'innee 'as'aluka khayra haathal-yawmi(Layl):

   Fathahu wa nasrahu wa noorahu, wa barakatahu, wa hudaahu, wa'a'oothu

   bika min sharri maafeehi wa sharri maa ba'dahu.

En:

   'Asbahnaa(Amsaynaa) 'alaa fitratil-'Islaami wa 'alaa kalimatil-'ikhlaasi, wa

   'alaa deeni Nabiyyinaa Muhammadin (sallallaahu 'alayhi wa sallama), wa

   'alaa millati 'abeenaa 'Ibraaheema, haneefan Musliman wa maa kaana

   minal-mushrikeen.

En:

   Subhaanallaahi wa bihamdihi. (100 x)

En:

   Laa 'ilaaha 'illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahulhamdu,

   wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer. (100 x in de ochtend en 10 x

   in de avond)

En:

   Subhaanallaahi wa bihamdihi: 'Adada khalqihi, wa ridhaa nafsihi, wa

   zinata 'arshihi wa midaada kalimaatihi. (3 x)

En:

   Allaahumma 'innee 'as'aluka 'ilman naafi'an, wa rizqan tayyiban, wa

   'amalan mutaqabbalan.(3 x in de ochtend)

En:

   'Astaghfirullaaha wa 'atoobu 'ilayhi.(100 x)

En:

   'A'oothu bikalimaatil-laahit-taammaati min sharri maa khalaqa.

En:

   Allahumma Salli wa Sallim ‘ala Nabeeyinna Muhammad.(10 x)

De Standaard Zaken

- Het allerbelangrijkste en dit is het fundament en sterkste deel van de

Roqyah, ik heb het over Tawheed, de eenheid van ALLAH, de reden van

onze schepping, want ALLAH de Verhevene zegt in Surah Al-Dhaariat

vers 56:

   “En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.”

Wij zijn dus slechts geschapen om ALLAH te aanbidden, om HEM te

verheerlijken en om te erkennen dat er GEEN GOD is dan HIJ en alleen

HEM aanbidden wij, en helaas gaat het in deze tijd slecht met de Tawheed

bij de moslims, vele hebben breuken en scheuren in hun Tawheed en er

zijn er zelfs wiens Tawheed volledig kapot is.

Shirk, Kufr en Bid’ah zijn sterk verspreid, het aanbidden van grafen, idolen

en het opzoeken van tovenaars en ander gespuis, en dit is allemaal wegens

de onwetendheid die vele mensen hebben over Tawheed. Zij hebben als het

ware de kern van de islaam overgeslagen en zijn naar iets anders gegaan en

dit terwijl de Profeet(vrede zij met hem) 13 jaar lang niks heeft gedaan dan

het uitnodigen naar LAA ILLAHA ILLA ALLAH!

Roqyah beste broeders en zusters is een zwaard, een vlijmscherp zwaard

dat zelfs door het dikste en sterkste metaal snijdt. Het zwaard is wel zwaar

en dient door een sterk persoon bediend te worden, anders is het zwaard

nutteloos.

De kracht die ik hier bedoel is Tawheed, als iemands Tawheed volledig is,

dus zijn Shahaada(Geloofsgetuigenis) is volledig, dan zal deze persoon het

vlijmscherpe zware zwaard kunnen bedienen als een Mujahid in de tijd van

de Profeet(vrede zij met hem) en welke Shaytaan zal dan nog veilig zijn?

Dus indien men het optimale uit de Roqyah wil behalen zijn er een aantal

zaken nodig:

- Al-Ikhlaas, men doet de Roqyah om de genezing van ALLAH te krijgen,

dus men vraagt aan ALLAH genezing en aan niemand anders, en de

Roqyah is een daad van aanbidding en dus men doet het alleen voor

ALLAH en binnen Zijn grenzen die Hij heeft gesteld.

- Al-Niyyah, 1 van de belangrijkste ahadeeth in de islam is de volgende

overlevering:

“Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere

mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als

iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een

emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper . En als iemand

emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan

is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is

geëmigreerd.”(Bukhari en Muslim)

We zien dus dat alle daden worden beoordeeld volgens de intentie(niyyah)

en dit geldt vooral bij Roqyah, is jouw intente sterk dan zal dat effect

hebben op de Roqyah.

- Al-Yaqeen, men dient overtuigd te zijn van de genezing en kracht van

ALLAH, men dient overtuigd te zijn dat de Shaytaan niks kan behalve met

de wil van ALLAH.

- Al-Tawakkul, men dient op ALLAH te vertrouwen en op HEM alleen,

men dient niet bang te zijn, angstig te worden, te wanhopen, te treuren

want men moet weten dat ALLAH alles ziet en hoort zelfs voordat het

gebeurt, dus vertrouw op ALLAH!

En om de Tawheed sterk te maken moet men zich aan de voorwaarden

houden van de Shahaada, we zullen deze voorwaarden bespreken en dan

zal men zich realiseren dat bij velen de Tawheed niet volledig is.

De voorwaarden voor de acceptatie van de Shahaada zijn er 7, er zijn

geleerden die er 8 en sommigen zelfs 9 hebben, we zullen dus insha Allah

alle 9 bespreken.

De Voorwaarden van Laa illaha illa Allah

De eerste voorwaarde is Kennis oftwele ‘ilm.

Iedereen moet de basis kennis hebben over wat de Shahaada precies

inhoud. Men moet weten wat de Shahaada bevestigd en wat het ontkent.

Allah zegt in de Koraan Surah Muhammed vers 19:

   “Dus weet dat er geen God is dan Allah, en vraag vergeving voor jullie zonden”

En de profeet vrede zij met hem zei:

   “Iedereen die dood gaat wetende dat er niemand waard is om te aanbidden

   behalve Allah zal het paradijs betreden.”(Muslim)

De Shahaada is dus een getuigenis. Als iemand dus over iets getuigt dan

moet hij wel weten wat het is waarover hij getuigt, dit lijkt logisch maar is

toch niet zo, er zijn vele mensen die zichzelf moslims noemen en

bijvoorbeeld tovenaars bezoeken en aan hen vragen voor genezing, denk

je dat deze Shahaada nut voor deze mensen heeft?

Ook zijn er vele moslims in deze tijd die zich afvragen waarom we

secularisme niet gewoon moeten accepteren, dit zijn mensen die 5 keer per

dag bidden, vasten en de Shahaada uitspreken, maar ze accepteren een

wetgever anders dan Allah, denk je dat zij wat aan hun Shahaada hebben?

En dus is het belangrijk dat we dus kennis hebben over ons geloof om de

correcte Shahaada te hebben die Insha Allah geaccepteerd zal worden.

De tweede voorwaarde is overtuiging oftwel al-yaqeen.

Dit is het tegenovergestelde van twijfel en onzekerheid, in de Islam is bijna

elke twijfel of onzekerheid gelijk aan ongeloof. We moeten absoluut zeker

in ons hart zijn van de Shahaada en ons hart moet standvastig zijn in de

Shahaada.

   De Profeet vrede zij met hem zei:

   “Niemand ontmoet Allah met de getuigenis dat er niemand waardig is om

   aanbeden te worden dan Allah en dat ik zijn Boodschapper ben, en hij

   heeft geen twijfel in zijn getuigenis, behalve dat hij het paradijs zal

   betreden”(Muslim)

Een voorbeeld van dit is, er zijn mensen die zich moslim noemen, die de

Shahaada hebben gezegd en die dan toch nog twijfelen over bepaalde

eigenschappen van Allah die bevestigd zijn in de Koran en de Sunnan en

de Selef, zullen zij nog wat hebben aan deze Shahaada?

Ook zijn er in deze tijd mensen die veel valse info over de islam

verspreiden, op internet in boeken enz. Hierdoor kunnen mensen gaan

twijfelen in hun Shahaada, en het enige medicijn daarvoor is kennis,

mensen dienen genoeg kennis te hebben om het echte van het valse te

onderscheiden.

Allah zegt in surah Fatir vers 28:

   “Het zijn alleen zij die kennis hebben onder Zijn dienaren die Allah vrezen”

De derde voorwaarde is acceptatie oftwel al-qabool.

Als een persoon de kennis heeft en de overtuiging, dan dient dit gevolgd te

worden door acceptatie, iedereen die weigert de Shahaada te accepteren of

hij er nou in gelooft of niet is een ongelovige, de redenen voor het niet

accepteren is vaak vanwege trots, hoogmoed, jaloezie en andere redenen.

De acceptatie van de Shahaada houdt ook in dat men dus alles accepteert

van het geloof dus alles wat in de Koraan staat en alles wat in de Sunnah

staat, zonder enig recht om hier uit te kiezen van wat hij wel wil geloven

en praktiseren en wat niet.

Allah zegt in de Koraan surah al-Baqarah vers 85:

   “Gelooft gij dan slechts in een gedeelte van het Boek en verwerpt gij een ander gedeelte?

   Er is geen beloning voor degenen uwer, die zulks doen, behalve schande in dit leven; en op

   de Dag van Opstanding zullen zij de strengste kastijding moeten ondergaan, want Allah is

   niet onachtzaam betreffende hetgeen gij doet.”

En helaas gebeurd dit vaak onder de mensen, er zijn zij die bijvoorbeeld

een vers van de Koraan expres anders interpreteren omdat zij de waarheid

niet leuk vinden en zij wenden zich af van de uitleg van de Sahaba van

deze vers, er zijn zij die een hadith lezen die ze niet leuk vinden en dus

deze zwak verklaren terwijl zij geen hadith geleerden zijn enz.

De vierde voorwaarde van de Shahaada is onderwerping oftwel alinqiyad.

Hier gaat het over het fysieke deel van de Shahaada, namelijkde daden van

aanbidding, dit is eigenlijk de betekenis van Islam, want islam betekent

zich onderwerpen aan de wil en bevelen van Allah de Verhevene.

Maar helaas zijn er vele die zeggen dat er geen verband is tussen en geloof

en daden van aanbidding, je kan een moslim horen roepen dat is de beste

moslim die ik ooit ontmoet heb, terwijl die persoon nauwelijks daden van

aanbidding doet.

Onze Shahaada moet in onze harten, tongen en daden zitten, want dit is

ook de definitie van imaan(geloof). In ons hart moeten we liefde, vrees en

hoop voor Allah hebben, met onze tongen moeten we de Shahaada

uitspreken en met onze acties moeten we uitvoeren wat de Shahaada van

ons vraagt, iedereen die de Shahaada dus zegt maar geen daden van

aanbidding doet zijn Shahaada is niet correct.

Dit betekent niet dat de gelovige geen zondes begaat, nee hij begaat ook

zondes, maar hij weet daarna dat hij fout is geweest, pleegt berouw en

onderwerpt zich aan Allah.

De vijfde voorwaarde is oprechtheid oftwel sidq.

Oprechtheid staat tegenovergesteld aan hypocrisie en oneerlijkheid. Want

niet iedereen die de Shahaada zegt is een moslim, de hypocrieten zeggen

het elke dag, maar toch heeft Allah hen de ergste en diepste hel beloofd.

Oprechtheid van de Shahaada betekent dat als we het zeggen we dit

oprecht menen, we liegen niet over deze getuigenis.

De Profeet vrede zij met hem heeft gezegd:

“Niemand getuigt dat er niemand waardig is om aanbeden te worden dan

Allah oprecht uit zijn hart, behalve dat Hij het Hellevuur verboden voor

hem maakt.”(Bukhari en Muslim)

Velen van ons kennen de mensen die de Shahaada uitspreken, maar dit

alleen doen voor vrees voor zichzelf of om winst uit te halen, dit zijn de

hypocrieten.

Allah zegt in surah al-Baqarah vers 8 t/ 10:

   “En er zijn mensen, die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de laatste Dag, hoewel zij

   geen gelovigen zijn."

   Zij trachten Allah en de gelovigen te bedriegen, zij misleiden echter niemand dan zichzelf

   en zij beseffen het niet. ´

   Er is een ziekte in hun hart en Allah heeft die ziekte verergerd; er wacht hun een pijnlijke

   straf, omdat zij plachten te liegen.`

De zesde voorwaarde is zuiverheid oftwel ikhlas.

Dit betekent dat als we de Shahaada zeggen, we dit alleen voor Allah doen

met een zuivere intentie dus. We moeten er geen andere reden voor hebben

dan om het voor Allah te doen, dus het is het tegenovergestelde van

Shirk(deelgenoten toekennen aan Allah).

Hier moeten we goed overnadenken, we zijn dus alleen moslim geworden

omwille van Allah en niet voor onze ouders, vrienden of gemeenschap.

Een teken van Ikhlas is dat we dus alles doen wat Allah heeft gezegd, wat

anderen er ook van denken, helaas vraag je je vaak af of vele mensen deze

voorwaarden wel hebben vervuld. Sommige mensen praktiseren de Islam

om de manier die bijvoorbeeld hun ouders tevreden stellen, bijvoorbeeld

een persoon weet dat het haram is om een niet mahram-vrouw een hand te

geven en doet dit dus niet, maar als hij naar het huis gaat van zijn ouders of

famillie dan doet hij het wel omdat zijn ouders anders boos worden, of

iemand weet dat hij moet bidden, maar doet dit niet omdat zijn baas boos

wordt enz.

Deze mensen moeten zich echt afvragen of ze moslim zijn voor Allah of

voor hun ouders, baas en anderen, want op deze manier is er een breuk in

de Shahaada.

De zevende voorwaarde is houden van oftwel al-mahabah.

De gelovige moet van de Shahaada houden, hij houdt van de voorwaarden

ervan en de benodigheden ervan, hij houdt ook van de mensen die ook aan

deze Shahaada deelnemen en praktiseren. Deze voorwaarde is zeer

belangrijk, want als een persoon deze Shahaada doet, maar niet van deze

Shahaada houdt, en ook niet wat het betekent, dan is zijn geloof niet

compleet. En als hij van iets meer houdt dan deze Shahaada of van iets

meer houdt dan Allah, dan ontkent hij zijn Shahaada.

Helaas ontbreekt dit bij vele mensen, zij houden soms meer van wereldse

dingen of personen dan van Allah, en zij houden niet van de daden van

aanbidding die zij moeten doen, terwijl wij moeten houden van datgene

wat de tevredenheid van Allah oproept. Ook zien we sommige mensen die

meer houden van de ongelovigen dan hun eigen moslimbroeders, hun

Wilaaya(loyaliteit) wal Bara’aa(vijandigheid) is niet omwille van ALLAH,

maar omwille van de ongelovigen en de wereld.

De achtste voorwaarde is alle andere objecten van aanbidding

ontkennen oftwel al-haneef.

Dit lijkt logisch, toch vind je mensen die de Shahaada zeggen en dan

vervolgens graven aanbidden of de doden, ze doen daar daden van

aanbidding maar niet voor Allah.

Denk je dat zij wat aan hun Shahaada hebben op de Dag des Oordeels?

De negende voorwaarde is dat de moslim standvastig blijft in de

Shahaada tot hij sterft oftwel Al-ithbaat li Shahaada.

Dit is nodig als je wil dat je wat aan de Shahaada hebt, je hebt er niks aan

om in het begin van je leven de juiste Shahaada te hebben en aan het eind

van je leven niet, je kan niet uitrusten omdat je goede daden in het verleden

hebt gedaan.

De Profeet vrede zij met hem zei:

   “Een man doet zijn hele leven de daden van de mensen van het paradijs

   totdat hij een armlengte verwijdert is van het paradijs en dan eindigt hij

   zijn leven met de daden van de mensen van de hel en betreed de hel.”

   “En een man doet zijn hele leven daden van de mensen van de hel, totdat

   hij een armlengte verwijdert is van de hel en dan eindigt hij zijn leven met

   daden van de mensen van het paradijs en betreed het paradijs.” (Bukhari en

   Muslim)

En Allah zegt in surah Ali-Imraan vers 102:

   “O gij die gelooft, vreest Allah zoals het behoort en sterft niet, tenzij gij Moslim zijt”.

Dit zijn dus de voorwaarden van de Shahaada, zit zijn de voorwaarden

voor degene die wenst dat zijn Tawheed sterk wordt, en wanneer dit punt

bereikt is zal de bescherming en genezing van ALLAH komen en ALLAH

zal deze dienaar omringen met Barmhartigheid en Leiding.

- Men dient zich te houden aan ALLE verplichtingen, zoals het gebed en

de overige 4 zuilen maar ook zaken die betrekking hebben tot het uiterlijk

zoals, de hijaab(voor de vrouw), de baard(voor de man) enz, in de islam is

er geen verplichting die wij klein noemen, alles is belangrijk en iets wat

wij klein kunnen vinden is wellicht groot bij ALLAH.

Verder dient de man het gebed in de moskee te verrichten indien hij niet

werkt of op school zit, is dat wel het geval dan dient de man gewoon op

zijn werk of op school te bidden, gewoon op tijd, vaak weten de moslims

niet dat hun werkgever/school verplicht is om hen de gelegenheid te geven

om te bidden, en ook de zusters die naar school gaan of werken dienen op

tijd te bidden.

Het vrijdaggebed voor de man is verplicht, of hij nou werkt of op school

zit, en de zonde is immens voor iemand die het mist en deze persoon maakt

kans dat ALLAH zijn hart zal verzegelen en hem zal opschrijven in het

boek van de Munafiqoon(hypocrieten), wees niet verbaasd als ALLAH

jullie gebeden niet verhoord als men zich niet aan het gebed houdt, het is

namelijk logisch dat als het contact(gebed) verbroken wordt er geen gehoor

komt van de andere kant!

- Men dient zich weg te houden van ALLE verboden, zoals muziek, liegen,

roddelen, stelen, alcohol drinken, roken, zinaa(overspel), mixen van

mannen en vrouwen, tv kijken(99% wat op tv is, is gewoon haram!) enz,

enz, ook hier geldt elke zonde is verschrikkelijk en zoals de selef plachten

te zeggen,

“Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar kijk naar wie tegen je hebt

gezondigt!”(Je zondigt namelijk tegenover ALLAH)

- Men dient altijd wudu te hebben, of als men daartoe niet in staat is

tenminste zovaak als hij kan wudu te doen als deze vebroken wordt en

tenminste wel altijd met wudu gaan slapen

- Men dient elke dag na fajr de smeekbeden van de ochtend te zeggen en na

‘Asr de smeekbeden van de avond, deze zijn te vinden in het boekje Al-

Hisn Al-Muslim(Citadel van de Muslim), het boekje kost €3,50 dus de

prijs zal alvast geen belemmering zijn.

Dit is ontzettend belangrijk doormiddel van deze smeekbeden zal ALLAH

je imuun maken tegen Sihr, Bezetenheid en het Boze Oog, de mensen met

kinderen dienen ook hun kleintjes te beschermen met de smeekbeden die

de Profeet(vrede zij met hem) gebruikte voor zijn kleinkinderen Hassan en

Hussein(moge ALLAH tevreden met hen zijn), deze zijn ook in dit boekje

te vinden.

- Men dient zich zoveel mogelijk per dag bezig te houden met het

gedenken van ALLAH, de Shaytaan zal nooit iemand benaderen die aan

ALLAH denkt.

- Men dient dagelijks uit het boek van ALLAH te lezen en indien men niet

kan lezen dan dient men ernaar te luisteren en gaat men leren lezen.

- Men moet zorgen dat zijn huis, kleding en eten halal zijn.

- Men reciteert dagelijk voor het slapen Ayat Al-Kursi en de laatste 2

verzen van Surah Al-Baqarah(Amana Rasul)

- Men reciteert dagelijks voor het slapen Surah Al-Ikhlaas, Surah Al-Falaq

en Surah Al-Nas in zijn handpalmen en baalst erin en wrijft dan over zijn

gehele lichaam.

- Het zich houden aan de smeekbeden die men dagelijks nodig heeft, zoals

voor de douche/toilet, het naar buiten gaan, het betreden van het huis, het

betreden van een vervoermiddel, smeekbeden voor het slapen gaan

enz.(Ook deze staan in de citadel van de moslim)

- Men reinigt zijn huis van alles wat haram is, zoals muziek, films, foto’s

van levende wezens, sigaretten enz enz.

- Men reciteert tenminste 1 keer in de 3 dagen Surah Al-Baqarah in het

huis.

- Men houdt zich verre weg van Shirk, Kufr, Tovenaars, Waarzeggers enz.

- Men houdt zich bezig met zijn geloof en gaat kennis opdoen.

- Men gaat zich gedragen, kleden, praten, slapen, eten en weet ik veel wat

als een moslim, en men immiteert de Kufaar niet! Men blijft uit de buurt

van twijfels, vernieuwingen(bid’ah) in het geloof enz.

Ik heb de belangrijkste punten opgenoemd en indien men zich hieraan

houdt zal ALLAH bescherming en genezing geven.

Voordat we over gaan naar de behandelingen wil ik het hebben over iets

wat mij zeer dwars zit en wat 1 van de grootste oorzaken is dat men

geraakt wordt met een djinn gerelateerde beproeving, en ook 1 van de

oorzaken is dat er zoveel scheidingen zijn, ik heb het over bruiloften die

niet omwille van ALLAH worden gedaan, maar omwille van de Shaytaan!

De bruiloft van verderf en zonde!

Een zaak waaraan je kan zien dat de moslims hedendaags ver verwijderd

zijn van de Koran en de Sunnah is de manier waarop sommige moslims

hun bruiloften vieren, het is niet een feest geworden dat in het teken staat

van een huwelijk omwille van ALLAH, maar een feest dat bekend zal

staan als zondig, verwerpelijk, afschuwelijk en de toorn en vervloeking

afroepend van ALLAH!

Ik vindt het ongelofelijk dat 2 moslims gaan trouwen en dan niet wensen

dat ALLAH hun huwelijk zegent, deze 2 moslims wensen geen Engelen uit

te nodigen naar hun bruiloft, NEE.

Zij wensen Shayateen uit te nodigen naar hun bruiloft, want Wallahi, er

zal zich geen goed persoon, of Engel bevinden op een bruiloft wanneer

zich daar verwerpelijke en grote zonden plaatsvinden, behalve wanneer een

persoon er is om deze munkar een halt toe te roepen.

En in plaats van de Engelen die ALLAH stuurt naar zijn trouwe dienaren

die het goede verrichten als een barmhartigheid voor hen, zal Iblies

daarvoor in de plaats zijn dienaren sturen die een bruiloft vol haram

heerlijk vinden en Wallahi deze Shayateen zullen op deze bruiloft niks

doen dan doen nog meer verderf, haat en afgunst zaaien, want hoeveel

mensen heb ik al wel niet gezien die na het bezoeken of organiseren van

een bruiloft vol met zondes teruggegaan zijn naar huis met een Shaytaan in

hun lichaam. Hoeveel hebben er zich daarna gemeld, huilend en wanhopig

dat ze bezeten zijn zowel de gasten als het getrouwde stelletje zelf.

En dus bij voorbaat zeg ik ook tegen mensen die uitgenodigd worden naar

bruiloften waarvan zij weten dat er muharramat(haram zaken) plaats

vinden, of zij zien dit op de bruiloft, aan deze mensen geef ik het advies,

maar ALLAH en zijn Boodschapper het bevel, om deze bruiloft te verlaten

tenzij men in staat is de fitnah te stoppen, en men moet zich schamen voor

ALLAH en niet voor de mens, zelfs al is het de bruiloft van je eigen broer

of zus, want weet dit, iedereen die zich op die bruiloft bevindt zal mede

beoordeeld worden voor die dag, op de Dag waarop er geen schaduw te

vinden is behalve de Zijne!

Mensen weten met wat voor zaken ze spelen, een moslim die normaal

gesproken zondigd heeft ergens wel spijt en wroeging, dit zorgt ervoor dat

met de wil van ALLAH deze persoon berouw toont voor de zonde, maar de

mensen die zondigen op bruiloften en feesten zijn vrolijk, ze lachen en

hebben plezier en dit is het grote gevaar, zij zijn ALLAH ongehoorzaam en

doen de verschrikkelijkste zaken terwijl zij hiermee tevreden en blij zijn!

Advies aan het nieuwe bruidspaar

Het is zeer aanbevolen om voordat men het huwelijk consumeert de

volgende dingen te doen:

1. Het bidden van de echtgenoot en echtgenote samen:

Shaqeeq(moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert:

“ Een man genaamd Abu Hareez kwam en zei:

“ Ik ben getrouwd met een jonge vrouw, en ik ben bang dat ze me zal

haten” . Abdullah ibn Mas’ ood zei tegen hem:

“ Waarlijk, liefde is van Allah en haat van de Shaytan, die wenst het

afgrijselijk te maken(het huwelijk) datgene wat Allah heeft toegestaan. Dus

wanneer je vrouw naar je komt, zeg haar 2 rak’ at achter je te bidden.(Ibn

Abi Shaibah en Tabaarani)

2. Het bidden(dua) bij Allah voor het goede in de vrouw en tegen het

kwade in haar:

De Profeet vrede zij met hem heeft gezegd:

“ Wanneer iemand van jullie trouwt, moet hij zijn hand op haar voorhoofd

zetten en Allah de Verheven Zijn Naam erover roepen(Bismillah) en voor

Zijn zegeningen bidden door te zeggen; O Allah, ik vraag u voor de

goedheid in haar en de goedheid die van nature in haar zit. Ik zoek

toevlucht bij U tegen het kwade in haar en het kwade dat van nature in

haar zit” .(Abu Dawood, Bukhari)

Allaahumma innee as'aluka min khairiha wa khairi maa jabaltaha 'alaihi wa

a'oodhubika min sharriha wa sharri maa jabaltaha 'alaihi

3. De dua voor de geslachtsgemeenschap:

Wanneer een moslim zijn vrouw wil benaderen(geslachtsgemeenschap),

moet hij altijd eerst het volgende zeggen.(Dit dienen ze bij voorkeur allebei

te zeggen, en niet alleen de eerste keer, maar bij elke

geslachtsgemeenschap)

In Naam van Allah, O Allah hou ons weg van de Shaytaan, en hou de

Shaytaan weg van datgene wat U ons zou kunnen geven(een kind).

Bismillahi, Allahumma jannibnaa ash-shaitaan, wa jannib ash-shaitaan

maa razaqtanna .

Over dit heeft de Profeet vrede zij met hem gezegd;

“ Na het zeggen van de dua, als Allah het voorgeschreven heeft dat ze een

kind krijgen, zal de duivel nooit in staat zijn dat kind wat aan te

doen.(Bukhari)

Dit is dus zeer belangrijk, ook omdat wanneer je het niet zegt, de Shaytaan

meedoet met de geslachtsgemeenschap en dus je kind ook kwaad kan doen

als het wordt geboren.

Er zijn zelfs geleerden die hebben gezegd dat 1 van de redenen waarom

kinderen later ongehoorzaam zijn tegen hun ouders is vanwege het feit dat

de ouders deze dua niet hebben gezegd tijdens de daad.